Άρθρο 20: Επιθεωρήσεις

1. Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων επιθεωρούν κάθε Αεροπορική Σχολή σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων, προκειμένου να διαπιστώνουν την ανά πάσα στιγμή τήρηση της Νομοθεσίας και των όρων της Άδειας λειτουργίας ή της Έγκρισης παροχής εκπαίδευσης και να αξιολογούν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η Αεροπορική Σχολή οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο των αρμοδίων Επιθεωρητών κατά την επιθεώρηση, καθώς και να τους παρέχει κάθε πληροφορία στη μορφή και εντός της προθεσμίας που θα της ζητηθούν.
2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ή χρήσης ψευδών Βεβαιώσεων του άρθρου 18, ο σχετικός Φάκελος αποστέλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα με μέριμνα της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων.