Άρθρο 01: Σκοπός – πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η θέσπιση των ελαχίστων προϋποθέσεων, που αφορούν στην οργάνωση, στην διδακτέα ύλη, στο πρόγραμμα σπουδών και στον τρόπο αδειοδότησης των Αεροπορικών Σχολών, που παρέχουν εκπαίδευση σε προσωπικό, το οποίο εμπλέκεται στην αεροπορική μεταφορά επικινδύνων υλικών.
2. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγεται το δικαίωμα των Αερομεταφορέων και των Φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης για την παροχή βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης σε θέματα αεροπορικής μεταφοράς επικίνδυνων υλικών αποκλειστικά στο προσωπικό, που απασχολούν, υπό τον όρο της κατοχής της σχετικής άδειας ή έγκρισης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία τους έχει χορηγηθεί βάσει ειδικότερων διατάξεων Νόμου.