Άρθρο 18: Χορήγηση Έγκρισης παροχής εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών

Με τις αντίστοιχες προς τις ανωτέρω προϋποθέσεις και διαδικασίες ιδία των άρθρων 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15 και 17 του παρόντος Π.Δ. και πάντα με Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε λειτουργούσα Αεροπορική Σχολή , κατά τις διατάξεις του Π.Δ.33/02 και 102/08, επί πλέον Έγκριση παροχής εκπαίδευσης επικινδύνων υλικών, με επέκταση της υφιστάμενης Άδείας της.