Άρθρο 05: Καταλληλότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

1. Η Αεροπορική Σχολή πρέπει να διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις και μέσα, ως και τεχνικό ή κάθε άλλου είδους απαιτούμενο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, και σχετικές διευθετήσεις για την παροχή της εκπαίδευσης, σε σχέση και με τον αριθμό των εκπαιδευομένων. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκή αερισμό, φωτισμό, πυρασφάλεια και ηχομόνωση. Ο εκμεταλλευόμενος την Αεροπορική Σχολή οφείλει να ενημερώνει την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων για τυχόν τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή αλλαγή της διεύθυνσης της Αεροπορικής Σχολής, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την υλοποίησή τους.
2. Ενδεχόμενες δραστηριότητες Αεροπορικών Σχολών σε υποκείμενους σε έλεγχο χώρους Αερολιμένων, υπόκεινται – σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ασφάλειας (safety) και ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών (security) – στις διατάξεις και διαδικασίες, που αφορούν στην ασφαλή λειτουργία του Αερολιμένα, καθώς και στις διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και του κατά περίπτωση Προγράμματος ασφάλειας του Αερολιμένα, αντίστοιχα.