Άρθρο 57 Υποχρεώσεις εκκαθαριστών

 

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να προκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, σημείωση στο μητρώο των ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής, για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση. Η Ν.Ε.Π.Α. εισέρχεται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 55, εφόσον καταχωριστεί το σχετικό πρακτικό στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α..
2. Οι εκκαθαριστές διενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, προβαίνουν σε κάθε αναγκαία πράξη για τη ρευστοποίησή της, ικανοποιούν τους δανειστές και καταβάλλουν το πλεόνασμα στους μετόχους της εταιρείας.
3. Αν η εκκαθάριση διαρκείπέραν του έτους, οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλούν τη γενική συνέλευση των μετόχων και να υποβάλουν σε αυτή τους, μέχρι τη σύγκλησή της, λογαριασμούς εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, χωρίς καθυστέρηση, να προκαλέσουν σημείωση στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.