ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 37 Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α., διοίκηση και εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α.

 

1. Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα ως μέλη, μετόχους ή μη.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου ταυτίζεται με αυτή του διευθύνοντα συμβούλου.
3. Η Ν.Ε.Π.Α. εκπροσωπείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο.
4. Η Ν.Ε.Π.Α. δύναται να εκπροσωπείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση αυτού, που καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α..

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 37 παρ. 1. Τροποποιείται ως ακολούθως
  1.Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, μετόχους ή μη. Εναλλακτικά, αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 37 παρ. 2. Τροποποιείται ως ακολούθως
  2. Υπό την αίρεση της περίπτωσης διορισμού μονοπρόσωπου διοικητικού οργάνου, της παρ. α ανωτέρω, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου ταυτίζεται με αυτή του διευθύνοντα συμβούλου.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:06 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  1. Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, μετόχους ή μη. Εναλλακτικά, αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.»
  3.Η ΝΕΠΑ εκπροσωπείται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του. Η παρ. 4 παρακάτω του ιδίου άρθρου να απαλειφθεί.