Άρθρο 14 Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου

 

1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, ισχύει ότι:
α. Για κάθε σύμβαση ολικής ναύλωσης, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης:
αα. υποχρεούται σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση και σε λήψη άδειας απόπλου, σε υποβολή δήλωσης κατάπλου από και προς τηΛιμενική Αρχή του λιμένα παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου, αντίστοιχα,και
αβ. απαλλάσσεται από την υποχρέωση της περ. (α) προς τη Λιμενική Αρχή του κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης, δίχως να αποκλείεται η δυνατότητα λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, εφόσον το αιτηθεί,
όταν αυτοί βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας.
β. Ειδικότερα, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, που επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υφίσταται υποχρέωση για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος, δύναται να εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.
γ. Ανεξαρτήτως τόπου παράδοσης ήεπαναπαράδοσης του πλοίου, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης ολικής ναύλωσης πραγματοποιείται είσοδος ή έξοδος στην και από την ελληνική επικράτεια, υποχρεούται, κάθε φορά, σε υποβολή τωνναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών,που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου,προς έλεγχο και θεώρηση, σε λήψη άδειας απόπλου και υποβολής δήλωσης κατάπλου, στη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου ή στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου λιμένα απόπλου, αντίστοιχα.
δ. Οι περ. (α) έως (γ) ισχύουν και κατά την εκτέλεση των κινήσεων των άρθρων 15 και 16.
2. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 8 , ισχύει ότι:
α. Για κάθε σύμβαση ολικής ναύλωσης, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτηςυποχρεούται σε υποβολή τωνναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών,που προβλέπονταιγια την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση, και σε λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από και στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης εντός της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα,όταν το πλοίο εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια από την αλλοδαπή,η υποχρέωση δήλωσης κατάπλου εκπληρώνεται στην πρώτη πλησιέστερη Λιμενική Αρχή.
β. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της περ. (α), ισχύει και κατά την εκτέλεση των κινήσεων των άρθρων 15 και 16. Ειδικότερα, όταν το πλοίο εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια από την αλλοδαπή, η υποχρέωση δήλωσης κατάπλου εκπληρώνεται στη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα προσέγγισης του πλοίου.

3. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, ισχύει ότι:
Σε κάθε ταξίδι, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούνται σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονταιγια την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο καιθεώρηση και σε λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από και στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης. Εναλλακτικά, δύναται να εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.
4. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., ισχύει ότι:
α. Εφόσον ο πλους διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από τις και στις Λιμενικές Αρχέςτων λιμένων έναρξης,λήξης του ταξιδιού και κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης.
β. Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται σε δήλωση κατάπλου ή λήψης αδείας απόπλου κατά την είσοδο ήέξοδο του πλοίου στην και από την Ελληνική επικράτεια και η σχετική υποχρέωση εκπληρώνεται στη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου ή στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου ελληνικού λιμένα απόπλου, αντίστοιχα.

5. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος II του ν. 2859/2000 (Α` 248), ισχύει ότι:
α. Οπλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται σε λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από τις και στις Λιμενικές Αρχές των λιμένων έναρξης, λήξης του ταξιδιού και κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης, εντός της ελληνικής επικράτειας.
β. Κατά την είσοδο στη χώρα και προκειμένου να εκτελεί πλόες εντός της ελληνικής επικράτειας, εφοδιάζεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με Δελτίο Κίνησης (TransitLog), σύμφωνα με τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.

6. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5για τις οποίες προβλέπεται λήψη άδειας απόπλου και υποβολής δήλωσης κατάπλου, ισχύει ότι:
α. η άδεια απόπλου λαμβάνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, πριν την ώρα έναρξης του ταξιδίου, και
β. η δήλωση κατάπλου υποβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα λήξης του ταξιδίου.

7. Ανεξαρτήτως εάν υφίσταται ή μη υποχρέωση περί δήλωσης κατάπλου και λήψης αδείας απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών απόπλου και κατάπλου, προσκόμισης προς έλεγχο και θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου εξαιτίας έκτακτου περιστατικού ή καταγγελίας ή άλλου ειδικού λόγου, συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τον έλεγχο προσώπων κατά τη διέλευση των συνόρων της χώρας και καταβολής λιμενικών,λοιπών τελών και δικαιωμάτων που αφορούν στο πλοίο, όπως ορίζονται από άλλες διατάξεις.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 14 παρ. 1. Τροποποιείται ως ακολούθως
  1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, στα οποία δεν απασχολείται πλοίαρχος ή κυβερνήτης με την έννοια του Άρθρου 1. Παρ. κα. και κβ. (δηλαδή ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος), ισχύει ότι:

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 14 παρ. 1.αα. τροποποιείται ως ακολούθως
  αα. Υποχρεούται, ο πλοιοκτήτης ή κυβερνήτης ή πλοίαρχος, αλλιώς ο ναυτικός πράκτορας ή ιδιοκτήτης, ή όποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του e-ναυλοσυμφώνου, σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση και σε λήψη άδειας απόπλου, σε υποβολή δήλωσης κατάπλου από και προς τη Λιμενική Αρχή του λιμένα παράδοσης του πλοίου, αντίστοιχα, και

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 14 παρ. 1.αβ. τροποποιείται ως ακολούθως
  αβ. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση της περ. (α) προς τη Λιμενική Αρχή του κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης, και από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατάπλου στον λιμένα επαναπαράδοσης του πλοίου, δίχως να αποκλείεται η δυνατότητα λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, εφόσον το αιτηθεί,
  όταν αυτοί οι λιμένες βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 14 παρ. 1.β. τροποποιείται ως ακολούθως
  β. Ειδικότερα, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, που επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υφίσταται υποχρέωση για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατάπλου προς την Λιμενική Αρχή του λιμένα επαναπαράδοσης του πλοίου, χωρίς αυτό να αποκλείει την δυνατότητα δήλωσης κατάπλου, εφόσον αυτό ζητηθεί, εναλλακτικά δύναται να εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.
  ΣΙΤΕΣΑΠ
  Προσθήκη Νέου Άρθου:
  ΑΡΘΡΟ ….. «Συμμετοχή σε ναυταθλητικές, φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις»
  1. Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής δύνανται να ναυλώνονται για την συμμετοχή σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, συμμετοχή σε ειδικούς ναυτικούς εορτασμούς επετείων και άλλων γεγονότων, ή σε ναυταθλητικές εκδηλώσεις είτε είναι αθλητικοφανείς διοργανώσεις (regattas) τουριστικής αναψυχής, είτε είναι ναυτικοί αγώνες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, περιπτώσεις, για τις οποίες συνάπτεται σχετική σύμβαση ναύλωσης.
  2. Στις περιπτώσεις συμμετοχής, από τις ανωτέρω περιπτώσεις, σε ναυτικούς αγώνες, η στελέχωση του πληρώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά περίπτωση κανονισμό του αγώνα, είναι ευθύνη του ναυλωτή και όχι του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή συμπλοιοκτησίας ή άλλου εντολοδόχου των παραπάνω, όπως ναυτικός πράκτορας ή ναυλομεσίτης.
  3. Για τις άλλες περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1, η στελέχωση του πληρώματος ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:46 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Η άδεια λήψης απόπλου και κατάπλου να γίνεται ηλεκτρονικά από τις οικείες λιμενικές αρχές με την υποβολή όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών και εγγράφων.
  Άρθρο 7
  Το άρθρο αυτό μας επαναφέρει σε ένα καθεστώς προ της εφαρμογής του Ν4256/14 ο οποίος μέχρι να μπει στη βάσανο των τροποποιήσεων λειτούργησε άψογα.
  Ενώ στις ημέρες μας το κράτος ψηφιοποιείται με το άρθρο αυτό αυξάνουμε την γραφειοκρατία, από την μία περιμένουμε με τόσα χρόνια καθυστέρηση το e-ναυλοσύμφωνο και από την άλλη επαναφέρουμε την θεώρηση του κατάπλου.
  Η έκφραση θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων είναι ασαφής, η μόνη θεώρηση που γίνεται είναι στην καρτέλα των ναύλων (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α) που και αυτή όμως όταν κατατίθεται ηλεκτρονικά το ναυλοσύμφωνο θα είναι άχρηστη. Επιπλέον τα έγγραφα των σκαφών επικαιροποιούνται στο e-μητρώο επομένως οι Λιμενικές Αρχές έχουν πρόσβαση σε αυτά. Άρα ποιος ο λόγος του ελέγχου κάθε εβδομάδα των ιδίων εγγράφων και ταλαιπωρία επαγγελματιών και πελατών στα λιμεναρχεία για απόπλου και κατάπλου;
  Να γίνονται έλεγχοι στα νησιά. Εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά ναυλοσύμφωνο και κατάσταση επιβαινόντων στις αρχές και ενημερώνεται το e-μητρώο έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:17 | ¨ΕΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΠΛΟΊΩΝ κΈΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 14 Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου η παρ. 3 να τροποποιηθεί ως εξής:
  Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, ισχύει ότι:
  Σε κάθε ταξίδι, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούνται σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση και σε λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από και στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης
  Εναλλακτικά δύναται να εφαρμόζεται η υπ αριθμ. 2133.3/1297/2016/11-01-2016 ΥΑ όπως ισχύει

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 14:02 | Φιλιππος Βιντζηλαίος ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι

  Καταπλους : Μεχρι την ολοκληρωση του e-navlosymfono να διατηρηθει το παρον καθεστως χωρις καταπλου.Εχουν ερωτηθεί τα κατα τόπους λιμενικα γραφεία για τον επιπρόσθετο φόρτο εργασίας και συμφώνησαν ? Αν μεταβειτε στην πραξη στους χωρους δραστηριοποίησης θα δειτε το περιττό αναιτιολόγητο προβλημα που προστίθεται στα λιμεναρχεία αλλα και στους κυβερνητες μετα από ταξίδια.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 13:34 | Αλεξανδρος

  Αφαιρέστε την αναχρονιστική υποχρέωση άδειας απόπλου κατάπλου!

  Από τη στιγμή που υπάρχει το e μητρώο μπορούμε να ανεβάζουμε όλα τα έγγραφα του επαγγελματικού σκάφους αναψυχής εκεί και ο απόπλους να εγκρίνεται αυτόματα.

  Αν στον έλεγχο που θα γίνετε εν πλω από στελέχη του λιμενικού κάποιος δεν έχει τα έγγραφα του όπως προβλέπετε να λαμβάνει εξοντωτικά πρόστιμα.

  Δεν έχει κανένα νόημα το e ναυλοσύμφωνο αν πρέπει να πηγαίνουμε ούτως η άλλως στο λιμεναρχείο .
  Δεν θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο ίσα ίσα θα υπάρξει μεγαλύτερη ταλαιπωρία.

  Επίσης είναι σε αντίφαση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση .

  Από οικολογικής άποψης και πράσινης αναπάντητης τα τόσα χαρτιά του πρέπει να τυπώνουμε δεν είναι ότι καλύτερο και γενικά έχουμε 2022 και το νομοσχέδιο θέλει να πας γυρίσει στη γραφειοκρατεία του 80!

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 11:21 | ΦΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ

  Η Δημόσια διοίκηση εφόσον επιθυμεί να ελέγχει τον απόπλου και κατάπλου των πλοίων, για λόγους τους οποίους η αγορά δεν κατανοεί , οφείλει αυτό να το κάνει ηλεκτρονικά και όχι με ξεπερασμένες μεθόδους σφραγίδες υπογραφές και ουρές στα λιμεναρχεία .
  Η συγκεκριμένη διάταξη ακυρώνει στην πράξει την ύπαρξη του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης .

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 11:36 | Δησερή Αικατερίνη

  Με γνώμονα την εξάλειψη παράδοξων φαινομένων όπως αυτό όπου σε ένα Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ άνω των 75 m απαγορεύεται από τις Λιμενικές Αρχές ο απόπλους του όταν επικρατούν άνεμοι έντασης ίση ή άνω των 9bf σε αντίθεση με επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που επιτρέπεται να εκτελέσει τον ναύλο του σε όλες τις καιρικές συνθήκες, κρίνεται αναγκαίο στον παρόντα νόμο να καθοριστούν κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αναστολή εκτέλεσης πλόων πλοίων αναψυχής (επαγγελματικών και ιδιωτικών) και επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, σε περιπτώσεις που επικρατούν ή αναμένεται να επικρατήσουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε εναρμόνιση με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί έως σήμερα [παρ. 2 του άρθρου 42 Κεφ. Δ΄ του νδ 187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261) και το πδ 852/1976 (Α΄312), Εγχειρίδιο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας με αριθ. 9].

 • 19 Ιανουαρίου 2022, 18:01 | Vassilis Priftis

  Η διαδικασία απόπλου / κατάπλου θα πρέπει να καταργηθεί για τα ιδιωτικά σκάφη καθώς επίσης να καταργηθεί η αναγγελία άφιξης στα σκάφη πάνω από 45 μέτρα και 300GT.

  Θα έπρεπε να υπάρχει απλούστευση των διαδικασιών και όχι επιπλέον γραφειοκρατία.

 • Η πρόταση για τον κατάπλου στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής πρέπει να απαλειφθεί. Είναι μια πειπλέον διαδικασία, στην πράξη ανεφάρμοστη, χωρίς να εξυπηρετεί κανένα σκοπό.
  Εδώ πρέπει να δούμε την απλοποίηση της διαδικασίας απόπλου και λόχι να επαναφέρουμε και τον κατάπλου.
  Με το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο και το μητρώο σε ισχύ δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει ο έλεγχος των εγγράφων του σκάφους από τη Λιμενική αρχή.
  Ασ συνδέσουμε την έκδοση του ναυλοσυμφώνου να είναι εφικτή μόνο όταν όλα τα έγγραφα του σκάφους είναι επικαιροποιημένα στο μητρώο και δεν χρειάζεται τίποτε άλλο.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 12:35 | ΤΖΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ

  Οι διαδικασίες αναγγελιων αφιξης στα σκάφη πάνω απο 45 μετρα και 300 κοχ απλα δημιουργούν φόρτο εργασίας σε όλους και ειδικότερα στα Λιμενικα στελέχη, που ούτως η άλλως δεν επαρκούν, για να τα παρακολουθούν. Θα πρέπει να ακυρωθει ως υποχρέωση στα ιδιωτικά σκαφη.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 22:38 | Παναγιωτης Μπαρμπόπουλος

  Υποχρεωτικός κατάπλους? Τα πράγματα πρέπει να απλοποιούνται όχι να περιπλέκονται. Δεν πρέπει να ισχύσει αυτό θα φέρει 2 πλάσιο όγκο δουλειάς στα λιμεναρχεία και σοβαρα προβλήματα. Επίσης δεν είνα δυνατόν να τρέχουμε πρωί βραδυ στα λιμεναρχεία ειδικά όταν τα ναυλοσύμφωνα είναι 12 ωρα η 24 ωρα

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 14:13 | Αγγέλα Ταβιανάτου

  Να καταργηθεί η υποχρέωση κατάπλου (εκτός αν πρόκειται για άφιξη εκτός των συνόρων της ΕΕ.)
  Επίσης εντός της επικράτειας της ΕΕ να μην απαιτείται δήλωση απόπλου ή κατάπλου.
  Θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων:
  Η έκδοση της ΕΠΣΕΠΑ, όταν επινοήθηκε είχε έναν και μόνον έναν σκοπό: Να μην χρειάζεται η μεταφορά των ναυτιλιακών εγγράφων εκτός του πλοίου, καθώς οι ναυλωτές τα ξεχνάνε στο πρώτο καφενείο που θα βρεθούν.
  Επομένως, για απόπλου στην έναρξη ναύλου να χρειάζεται το ναυλοσυμφώνου και η ΕΠΣΕΠΑ και τίποτε άλλο.
  Εδώ να αρχίζει και εδώ να τελειώνει η σχέση ναυλωτή και λιμενικής αρχής. Όλα τα υπόλοιπα είναι άχρηστη και βλαβερή και παράνομη – σύμφωνα με τα προσωπικά δεδομένα – γραφειοκρατία, για όλους τους εμπλεκόμενους.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 14:25 | ΜΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Επιστροφή στον Μεσαίωνα. Αντί να απλοποιείται η γραφειοκρατία και οι ουρές, ο απίστευτος χαμένος χρόνος και η ταλαιπωρία του απόπλου, τώρα επιστρέφει και ο υποχρεωτικός κατάπλους.

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 19:15 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ

  Το άρθρο αυτό μας επαναφέρει σε ένα καθεστώς προ της εφαρμογής του Ν4256/14 ο οποίος μέχρι να μπει στη βάσανο των τροποποιήσεων λειτούργησε άψογα.
  Ενώ στις ημέρες μας το κράτος ψηφιοποιείται με το άρθρο αυτό αυξάνουμε την γραφειοκρατία, από την μία περιμένουμε με τόσα χρόνια καθυστέρηση το e-ναυλοσύμφωνο και από την άλλη επαναφέρουμε την θεώρηση του κατάπλου.
  Η έκφραση θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων είναι ασαφής, η μόνη θεώρηση που γίνεται είναι στην καρτέλα των ναύλων (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α) που και αυτή όμως όταν κατατίθεται ηλεκτρονικά το ναυλοσύμφωνο θα είναι άχρηστη. Επιπλέον τα έγγραφα των σκαφών επικαιροποιούνται στο e-μητρώο επομένως οι Λιμενικές Αρχές έχουν πρόσβαση σε αυτά. Άρα ποιος ο λόγος του ελέγχου κάθε εβδομάδα των ιδίων εγγράφων και ταλαιπωρία επαγγελματιών και πελατών στα λιμεναρχεία για απόπλου και κατάπλου;
  Να γίνονται έλεγχοι στα νησιά. Εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά ναυλοσύμφωνο και κατάσταση επιβαινόντων στις αρχές και ενημερώνεται το e-μητρώο έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

 • Θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρεωτική ανάθεση των διαδικασιών απόπλου και κατάπλου όλων των σκαφων αναψυχης ιδιωτικών και επαγγελματικών σημαίας άλλης από Ελληνικής για όλες τις σχετικές διατυπώσεις όταν πρόκειται για είσοδο ή έξοδο από τη χώρα σε λιμάνια Σένγκεν
  Η πρόσληψη / ανάθεση σε ναυτικό πράκτορα των διατυπώσεων σε λιμάνια όπου τα σκάφη αναψυχης πραγματοποιούν την αρχική είσοδο στη χώρα ή έξοδο από αυτή θα πρέπει να είναι πλέον υποχρεωτική .