ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ e – ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Άρθρο 2 Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

1.α.Δημιουργείται και τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, με τίτλο «e – Μητρώο Πλοίων», που είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), στο οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία των πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της παρ. 2, που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκοπούς. Η πρόσβαση στο e – Μητρώο Πλοίων, πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) και η είσοδος των χρηστών πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).
β. Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών τουe – Μητρώου Πλοίων με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.
2. Στο e – Μητρώο Πλοίωνεγγράφονται, με ευθύνη και κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, συνυποβαλλομένων των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών:
α. τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,
β. τα υπό ελληνική σημαία πλοία αναψυχής, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματικών και την εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3,
γ. τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των υποπερ. αβ΄ και αγ΄της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, προκειμένου για την εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3και
δ. τα πλοία και μικρά σκάφη της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 1, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιωνκαι την εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 10.
3. Στο e – Μητρώο Πλοίωνυποβάλλονται στοιχεία που αφορούν στην πλοιοκτησία ή στον εφοπλισμόκαι στο πλοίο ως προς: τα διακριτικά, την κατηγορία και τον τύπο, το έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τους εγκεκριμένους πλόες, την οργανική σύνθεση πληρώματος,την κατάσταση, την ασφάλιση,τα οικονομικά στοιχεία και τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολής της κατηγορίαςτου πλοίου, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 17:00 | ¨ΕΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΠΛΟΊΩΝ κΈΡΚΥΡΑΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ e – ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Άρθρο 2 Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
  Ζητούμε την απαλοιφή της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 1:

  δ. τα πλοία και μικρά σκάφη της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 1, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιωνκαι την εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 10.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 16:45 | Κώστας Γιαμαλίδης – Αντιπρόεδρος Ναυτικού Ομίλου ΣΕΑΝΑΤΚ

  Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τα Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής και τα Ναυταθλητικά σκάφη, το οποίο θα πρέπει να συνοψίζει διατάξεις που ήδη υπάρχουν διάσπαρτες, αλλά και να περιέχει οπωσδήποτε τα ακόλουθα:

  α. Αναφορά (εκ νέου) του προσδιορισμού της κατηγορίας των Ναυταθλητικών Σκαφών (Ιστιοπλοϊκών ή Αλιευτικών), ως οποιαδήποτε σκάφη που συμμετέχουν στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής ή Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ή της ΕΟΥΔΑ αντίστοιχα), διαθέτουν Πιστοποιητικό Καταμέτρησης και ικανοποιούν τα κριτήρια που καθορίζονται από αυτές. Σήμερα, τα κριτήρια αυτά για τα Ιστιοπλοϊκά Ναυταθλητικά σκάφη είναι τερματισμός ετησίως σε έξι ιστιοδρομίες με συνολικό μήκος διαδρομής 120 ναυτικά μίλια. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω, με απόφαση της ΕΙΟ, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

  β. Δυνατότητα εγγραφής τους, αλλά και μετεγγραφής τους, στο Μητρώο Πλοίων στην κατηγορία των Ναυταθλητικών σκαφών, ανά ιδιοκτησιακό τύπο, όπως και αναφορά αυτής στην Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.

  γ. Κατάργηση του Φόρου Πλοίων (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4646/2019) για όλα τα Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος Φόρος είναι φόρος χωρητικότητας και ουσιαστικά αφορά εμπορική ή επαγγελματική εκμετάλλευση.

  δ. Σε κάθε περίπτωση, ενεργοποίηση των προβλέψεων του Ν. 438/1976 (και επόμενων) για πλήρη απαλλαγή όλων των Ναυταθλητικών Σκαφών από οποιαδήποτε επιβάρυνση σχετική με φόρους, συμπεριλαμβανομένου ασφαλώς και του Φόρου Πλοίων, όπως και από το ΤΕΠΑΗ.

  ε. Δυνατότητα μετάπτωσης όλων των Ιστιοπλοϊκών Ναυταθλητικών Σκαφών με μήκος κάτω από 12 μέτρα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) με απλές διαδικασίες. Ειδική ρύθμιση για θέματα ΦΠΑ. Αντίστοιχες ρυθμίσεις για όλα τα Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής, οπωσδήποτε με μήκος κάτω από 10 μέτρα.

  στ. Ειδικά κίνητρα σε αναγνωρισμένους Ναυτικούς Ομίλους για την απόκτηση Ιστιοπλοίκών (αλλά και συνοδών φουσκωτών) Ναυταθλητικών Σκαφών, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά και τη συντήρησή τους.

  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη της ελληνικής σημαίας στα σκάφη, αλλά κυρίως του Ναυταθλητισμού, στο συγκεκριμένο ή σε επόμενο Σχέδιο Νόμου. Τονίζουμε ότι ο Ναυταθλητισμός αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητα προσέλκυσης και ενασχόλησης μικρών παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων με τη θάλασσα και κατά συνέπεια καλλιεργεί την ελληνική ναυτοσύνη με την εκπαίδευση και εξάσκηση των πληρωμάτων.
  Η ανάπτυξη του Ναυταθλητισμού είναι ζήτημα εθνικής σημασίας!

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:07 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Να καταργηθεί η διαδικασία της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη για παραλαβή έγγραφης βεβαίωσης των καταχωρηθέντων δικαιολογητικών/εγγράφων στο e-μητρώο από την ΔΙΝΕΘΑΤ. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των απαραιτήτων εγγράφων και τον τελικό έλεγχο από την αρμόδια αρχή να εκδίδεται ηλεκτρονικά αυτόματα βεβαίωση της καταχώρισης όπως συμβαίνει και με την πληρωμή του ΤΕΠΑΗ που εμφανίζει την ένδειξη πληρωμένο.
  Τα λιμεναρχεία για την θεώρηση του ναυλοσυμφώνου ζητούν την επικύρωση της καταχώρησης στο e-μητρώο η οποία εκδίδεται από την ΔΙΝΕΘΑΤ. Σήμερα η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να παραληφθεί ιδιοχείρως με αποτέλεσμα να χάνεται το προνόμιο της ηλεκτρονικής καταχώρησης/διεκπεραίωσης και της επαναφοράς στο καθεστώς της παλιάς γραφειοκρατίας.
  Επιπρόσθετα σε αρκετά λιμεναρχεία δεν τους αρκεί η ηλεκτρονική βεβαίωση του ΤΕΠΑΗ με την ένδειξη πληρωμένο, θέλουν και το πρωτότυπο της απόδειξης πληρωμής

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 12:01 | Πανελλήνιος Σύλλόγος Εργαζομένων στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (ΠΑΣΕΦΕΛ)

  Στο e – Μητρώο Πλοίων παρέχεται διαβαθμισμένη πρόσβαση στους Φορείς διαχείρισης λιμένων, για την άντληση ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς διευκόλυνση της διαδικασίας ελλιμενισμού στους λιμένες αρμοδιότητάς τους. Οι όροι πρόσβασης θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Η δυνατότητα πρόσβασης θα συντελέσει στην ορθότερη και ταχύτερη διαχείριση διαδικασιών ελλιμενισμού. Προς διασφάλιση των επιταγών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) θα παρέχεται η συναίνεση πρόσβασης των στοιχείων από τον πλοιοκτήτες προς τους Φορείς διαχείρισης λιμένων .

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 12:10 | Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (ΠΑΣΕΦΕΛ)

  Προτείνεται να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφο :
  «Στο e – Μητρώο Πλοίων παρέχεται διαβαθμισμένη πρόσβαση στους Φορείς διαχείρισης λιμένων, για την άντληση ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς διευκόλυνση της διαδικασίας ελλιμενισμού στους λιμένες αρμοδιότητάς τους. Οι όροι πρόσβασης θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

  Η δυνατότητα πρόσβασης θα συντελέσει στην ορθότερη και ταχύτερη διαχείριση διαδικασιών ελλιμενισμού. Προς διασφάλιση των επιταγών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) θα παρέχεται η συναίνεση πρόσβασης των στοιχείων από τον πλοιοκτήτες προς τους Φορείς διαχείρισης λιμένων .

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 14:25 | ΜΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Άρθρο 2
  2 δ. τα πλοία και μικρά σκάφη της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 1, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και την εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 10.
  Τα σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στο ΒΕΜΣ, και δεν έχουν σκοπό να χαρακτηριστούν επαγγελματικά ημερόπλοια, ΔΕΝ θα εγγράφονται στο Μητρώο? Διότι μέχρι τώρα εγγράφονταν!!! Να ξεκαθαριστεί ότι δεν οφείλουν να εγγράφονται τα υπόλοιπα σκάφη.