Άρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις

1.α. Άδειες του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) ή προσωρινές άδειεςτης παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92),παραμένουν σε ισχύ, εφόσον για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που τις διαθέτουν, έχει πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4676/2020 (Α’ 67),η διαδικασία για την καταχώρισή τους στο e – Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 20. Η άδεια φυλάσσεται στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων αρχών.
β. Η μη εμπρόθεσμη αίτηση για καταχώριση στο e – Μητρώο Πλοίων, πλοίων της περ. (α), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας. Ως ημερομηνία παύσης ισχύος της άδειας, ορίζεται η επομένη από την ημερομηνία της έκδοσης ή της τελευταίας θεώρησής της.
2.α. Προϋπόθεση για καταχώριση πλοίου της περ. (α) της παρ. 1 στο e – Μητρώο Πλοίων, αποτελεί η εκτέλεση ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί:
αα. από την ημερομηνία της τελευταίας θεώρησης ή της έκδοσης άδειας του ν. 2743/1999, ή
αβ. από την ημερομηνία έκδοσης προσωρινής άδειας του ν. 4256/2014, μέχρι την ημερομηνία υποβολήςαίτησης για την καταχώριση.

β. Ως βάση για τον υπολογισμό των ημερών της περ. (α), ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της υποπερ. αα΄ ή αβ΄, αντίστοιχα.
γ. Εάν κατά τον υπολογισμό της περ. (β) προκύπτει έλλειμμα ημερών, ισχύουν τα εξής:
γα. για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που διαθέτει άδεια του ν. 2743/1999, το έλλειμμα επιτρέπεται να συμπληρωθεί απόπλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας από την τελευταία θεώρηση,
γβ. για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που διαθέτει άδεια του ν. 2743/1999 και προκύπτει έλλειμμα ημερών που δεν συμπληρώνεται σύμφωνα με την υποπερ. γα΄, ή διαθέτει προσωρινή άδεια του ν. 4256/2014, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, ανά ελλείπουσα ημέρα, χρηματικό ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα πλοίατης υποπερ. αα΄ της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4 ή εκατό (100) ευρώ για τα πλοία των υποπερ. αβ΄ και αγ΄ της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4. Το αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος ποσού υποβάλλεται στο αρμόδιοόργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου, περί του αριθμού των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης.
γγ. Η μη τήρηση της προθεσμίας της υποπερ. γβ΄ συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας.
δ. Ως βάση υπολογισμού των ημερών ναύλωσης: (i) του πλεονάσματος της υποπερ. γα΄ (ii) για την έκδοση πράξης της παρ. 5 και (iii) για την έκδοση πράξης αυτοδίκαιης ή εκούσιας παύσης της ισχύος άδειας του ν. 2743/1999, λαμβάνονται, ανά πενταετία, οι τριακόσιες (300) ή οι διακόσιες (200) ή οι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, για τα πλοία των υποπερ. αα΄ ή αβ΄ ή αγ΄της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η άδεια του ν. 2743/1999 ίσχυε για διάστημα διαφορετικό από την πενταετία, ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης υπολογίζεται ανάλογα.
ε. Η καταχώριση πλοίων της περ. (α) στο e – Μητρώο Πλοίων συνεπάγεται την κατάργηση της άδειας που διαθέτουν. Για την κατάργηση του πρώτου εδαφίου και έως την ολική λειτουργία του e – Μητρώου Πλοίων, εκδίδεται, άπαξ, πράξη από το αρμόδιοόργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία ορίζεται η ημερομηνία καταχώρισης του πλοίου στο e – Μητρώο Πλοίων. Ως ημερομηνία κατάργησης της άδειας, καθορίζεται η ημερομηνία καταχώρισης του πλοίου στο e – Μητρώο Πλοίων.
3.α. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4256/2014, τελούσαν σε καθεστώς κατάσχεσης και διέθεταν άδεια του ν. 2743/1999 σε ισχύ και για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί, εμπρόθεσμα, αίτηση για την καταχώρισή τους στο e – Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1, αναστέλλεται η υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου του πλοίου, που επιβλήθηκε συνεπεία της κατάσχεσης.
β. Στην περίπτωση όπου, κατά την υποβολή του εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών για την καταχώριση πλοίου της παρ. (α) στο e – Μητρώο Πλοίων, δεν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, στο σύνολο τους, λόγω της κατάσχεσης, με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, που υπολείπονται, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άρσης του επιβαλλόμενου μέτρου της απαγόρευσης απόπλου τουπλοίου.
γ. Για την καταχώριση πλοίου της περ. (α) στο e – Μητρώο Πλοίων, υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την ημερομηνία της τελευταίας θεώρησης ή της έκδοσης άδειας του ν. 2743/1999 έως την ημερομηνία επιβολής του μέτρου της περ. (α). Ως βάση για τον υπολογισμό των ημερών, ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα του πρώτουεδαφίου της παρούσας. Εάν κατά τον υπολογισμό των ημερών προκύψει έλλειμμα, εφαρμόζονται, αναλογικά, όσα ορίζονται στην περ. (γ) της παρ.2.
δ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, το πλοίο καταχωρίζεται στο e – Μητρώο Πλοίων σε κατάσταση «υπό κατάσχεση» και εκδίδεται η διοικητική πράξη της περ. (ε) της παρ. 2, με αναφορά στην κατάσταση του πλοίου. Η χρονική περίοδος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης του άρθρου 4 αρχίζει από την ημερομηνία άρσης της επιβολής του μέτρου της παρ. (α) της παρούσας.
4.α. Στην περίπτωση εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 2743/1999 ή την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, οφείλονται και αποδίδονται στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248) και της εθνικής και ενωσιακήςτελωνειακής νομοθεσίας: (α) ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για την εισαγωγή ή την απόκτηση του πλοίου και (β) οι αναλογούντες δασμοί και επιβαρύνσεις, ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός ΦόροςΚατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) ή ο φόρος κατανάλωσηςεπί των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών, καθώςκαι οι λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσειςγια τις οποίες το πλοίο έτυχε απαλλαγής. Η υποχρέωση του πρώτουεδαφίουδεν καταλαμβάνει την περίπτωση κατάργησης άδειας που διέθετε, λόγω καταχώρισης του πλοίου στο e – Μητρώο Πλοίων.
β. Για τον σκοπό αυτόν,εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία προσδιορίζεται ηεκούσια ή αυτοδίκαιη παύση της ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιεςτελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εντός δέκα (10) ημερών για τη βεβαίωση και είσπραξη των επιβαρύνσεων.
γ. Για τον καθορισμό της ημερομηνίαςτης περ. (β) , εφαρμόζονται:
γα. η υπ’ αρ. 3342/01/2004/21.1.2004 απόφαση (Β΄ 478) του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, για άδειες του ν. 2743/1999 και
γβ. η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 20, για προσωρινές άδειες του ν. 4256/2014.

δ.Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α., του συντελεστή Φ.Π.Α. που λαμβάνεται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτού, εφαρμόζεται το άρθρο 7. Στο πρώτοεδάφιο της παρούσας,εμπίπτουν οι περιπτώσεις για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί η πράξη της παρ. (β).

5.α. Η προθεσμία της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, που αφορά σε αίτηση για τροποποίηση πράξης της περ. (α) της παρ. 4 και έχει υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους, λήγει την 31η.3.2022.
β. Πράξεις για εκούσια παύση ή διαπίστωση αυτοδίκαιης παύσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται να τροποποιηθούν, βάσει νεότερων στοιχείων που θα προσκομιστούν, με αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την έκδοση και την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..
6. Ως προς πλοία για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί, εμπρόθεσμα, η διαδικασία για καταχώρισή τους στο e – Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με την παρ. 1 και των οποίων η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί, ισχύει ότι:
α. Εφόσον η καταχώριση ολοκληρωθεί έως και την 31η.12.2022, δεν υπέχουν υποχρέωση για συμπλήρωση ελάχιστων ημερών ναύλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολήςαίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την καταχώριση, ή
β. εφόσον η καταχώριση ολοκληρωθεί από την 1η.1.2023 και εντεύθεν, απαιτείταινα έχουν εκτελέσει, κατ’ ελάχιστον, ημέρες ναύλωσης ανά, ολοκληρωμένο, ημερολογιακό έτος και αρχής γενομένης από 1ης.1.2022. Οι ημέρες του πρώτου εδαφίου ορίζονται ως εξής:
βα. τριάντα πέντε (35) ημέρες, εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11, ή
ββ. είκοσι πέντε (25) ημέρες,εφόσον υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11,
βγ. δεκαπέντε (15) ημέρες για τα ξύλινα πλοία της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξάρτητα εάν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και
βδ. δέκα (10) ημέρες όταν πρόκειται για πλοία χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά, βάσει της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξάρτητα εάν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11.
γ. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης της περ. (ε) της παρ. 2, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίγραφο από το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α), το οποίο αποτελεί τεκμήριο διενέργειας των ημερών ναύλωσης της περ. (β) της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ημερών της περ. (β), επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. (ι) της παρ. 2 του άρθρου 19. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παρούσας περίπτωσης, λογίζεται ότι δεν συμπληρώθηκαν οι ημέρες των υποπερ. βα΄ έως και βδ΄ της περ. (β).
7.α. Μέχρι τηνέκδοση της κοινής απόφασηςτης παρ. 9 του άρθρου 20 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής που περιγράφεται σε αυτήν και κατά παρέκκλιση των άρθρων 12 και 13, ισχύει ότι:
αα. αντίγραφα του ενυπόγραφου ναυλοσυμφώνου και της ενημερωμένης κατάστασης επιβαινόντων, υποβάλλονται προς θεώρηση, πριν τον απόπλου από τον λιμένα αφετηρίας, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή,
αβ. τα απαιτούμενα στοιχεία του ναυλοσυμφώνου καταχωρίζονται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 21,
αγ. τα αντίγραφα της υποπερ.αα΄προσυπογράφονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα προσυπογραφής, βρίσκονται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε σχετικό αίτημααπό τις αρμόδιες αρχές,
αδ. αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στους επιβάτες, σύμφωνα με όσα ορίζονταιστο Μέρος Α΄, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί σε σχετική ενυπόγραφη σημείωση στην κατάσταση επιβαινόντων,
αε. αντίγραφο του ναυλοσυμφώνου υποβάλλεται από τον εκναυλωτή, στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.,
αστ. με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, τηρείται αρχείο ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την λήξη του ναυλοσυμφώνου και είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και του Υ.ΝΑ.Ν.Π..
β. Μετά τηνέκδοση της κοινής απόφασηςτης παρ. 9 του άρθρου 21και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή και κατά παρέκκλιση των άρθρων 12 και 13, οι υποχρεώσεις της περ. (α)της παρούσας παραγράφου, ισχύουν και για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των οποίων η κατάσταση εγγραφής στο e – Μητρώο Πλοίων δεν έχει επικυρωθεί.
8.α. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασηςτης παρ. 9 του άρθρου 21 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή και κατά παρέκκλιση της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 15 ισχύει ότι η ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή στην οικεία Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο και τα στοιχεία της καταχωρίζονται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α), σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 21.
β. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 21 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής που περιγράφεται στηνπαράγραφοαυτή και κατά παρέκκλιση της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 15, η ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή στην οικεία Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου.
9. Μέχρι την έκδοση τωνκοινών αποφάσεων της περ. (α) και της υποπερ. βα΄ της παρ. 6του άρθρου 21, το δικαίωμα εκτέλεσης σύμβασης ναύλωσης από πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρουν, διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, εξαιρουμένης της υποχρέωσης για την καταβολή του τέλους της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 9.

  • 12 Ιανουαρίου 2022, 15:09 | Αγγέλα Ταβιανάτου

    β. Η μη εμπρόθεσμη αίτηση για καταχώριση στο e – Μητρώο Πλοίων, πλοίων της περ. (α), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας. Ως ημερομηνία παύσης ισχύος της άδειας, ορίζεται η επομένη από την ημερομηνία της έκδοσης ή της τελευταίας θεώρησής της.
    Είναι δυσανάλογη η ποινή.
    δεν υπάρχει αντιστοιχία του σφάλματος με το κλείσιμο της εταιρείας.