Άρθρο 13 Κατάσταση επιβαινόντων

1. Για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου στις οποίες προβλέπεται η τήρηση κατάστασης επιβαινόντων, έγχαρτης ή ψηφιακής, κατά περίπτωση, αυτή περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. Ως προς το πλοίο: το όνομα, τη σημαία, τον λιμένα και τον αριθμό νηολογίου, Διεθνές Διακριτικό Σήμα, ολική χωρητικότητα, το ολικό μήκος και τονμοναδικό αριθμό εγγραφής στο e – Μητρώο Πλοίων, εφόσον τηρείται.
βα.Ως προς τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, το πλήρωμα και το λοιπόή βοηθητικόπροσωπικό: το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια και την ημερομηνία γέννησης.
ββ. Ως προς τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, το πλήρωμα και το λοιπόή βοηθητικό προσωπικό που είναι υπήκοοι κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.: εκτός απότις πληροφορίες της υποπερ. βα΄, περιέχονται η ημερομηνία και ο λιμένας επιβίβασης, η ημερομηνία και ο λιμένας αποβίβασης.
γα. Ως προς τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω τουενός (1) έτους: το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία και τον λιμένα επιβίβασης, την ημερομηνία και τον λιμένα αποβίβασης.
γβ. Πληροφορίες σχετικά με ειδική μεταχείριση επιβάτη και τηλέφωνο επικοινωνίας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον παρέχονται από τον ίδιο.

2. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 8, ισχύει, κατά περίπτωση, ότι:
α. Για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή κινήσεων του άρθρου 16, τα στοιχεία της παρ. 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο «e – CharterPermission», κατά περίπτωση,σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (β) της παρ. 9ή της περ. (α) της παρ. 6του άρθρου 21,αντίστοιχα. Τα απαιτούμενα στοιχεία, υποβάλλονται πριν την ώρα έναρξης και τη χορήγηση άδειας απόπλου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
β. Κατά τη χρονική περίοδο εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης:
βα. επιτρέπεται η ενδιάμεση επιβίβαση, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τους όρους του ναυλοσυμφώνου,
ββ. απαγορεύεται η οριστική αποβίβαση επιβατών που επιβιβάστηκαν στην έναρξη του ταξιδίου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%),
βγ. απαγορεύεται η οριστική αποβίβαση επιβατών που επιβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του αριθμού των πρόσθετων επιβατών,
βδ. επιτρέπεται η προσωρινή αποβίβαση επιβατών.
Η μη τήρηση των όρων των υποπερ. ββ΄και βγ΄ συνεπάγεται τον τερματισμό της σύμβασης ολικής ναύλωσης,ο οποίος επιβάλλεται από τη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αυτή διαπιστώθηκε, μέσω της σχετικής καταχώρισης στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο «e – CharterPermission», κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφασητης περ. (β) της παρ. 9ή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 21,αντίστοιχα.
γ. Κατά την εκτέλεσησύμβασης ολικής ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή κινήσεων του άρθρου 16 και με ευθύνη του πλοίαρχου ή του κυβερνήτη:
γα. τα στοιχεία των επιβαινόντων τηρούνται επικαιροποιημένα στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο «e -CharterPermission», κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (β) της παρ. 9ή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 21,αντίστοιχα,
γβ. οι επιβαίνοντες φέρουν και επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία αυτών.
3. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3 είναι εφοδιασμένα με έγχαρτη κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη και υποβάλλεται προς θεώρηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 14. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της, βρίσκεται πάντα στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε σχετικό αίτημα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.
4. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, είναι εφοδιασμένα με έγχαρτη κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της,βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
5. Για τα πλοία των παρ. 3 και 4, ισχύει ότι:
α. Στην περίπτωση όπου, επί του πλοίου εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., επιπλέον της κατάστασης που περιέχει τα στοιχεία της υποπερ. βα΄ της παρ.1, τηρείται και η κατάσταση πληρώματος της υποπερ. ββ της παρ. 1, η οποία αφορά, αποκλειστικά, σε αυτούς τους εργαζόμενους.
β. Η επιπλέον κατάσταση πληρώματος της περ. (α), προσκομίζεται προς θεώρηση από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στην ελληνική επικράτεια, όταν εισέρχεται από την αλλοδαπή και στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου ελληνικού λιμένα από την οποία θα λάβει άδεια απόπλου του για το εξωτερικό. Η υποχρέωση θεώρησης της κατάστασης υφίσταται και στην περίπτωση επιβίβασης ή αποβίβασης εργαζομένων, κατά τη χρονική περίοδο που το πλοίο παραμένει εντός της ελληνικής επικράτειας και υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο.
6. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια είναι εφοδιασμένα με έντυπη κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.
7. Με ευθύνη του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη και υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 3, ο αριθμός των επιβαινόντων δεν υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβαινόντων, όπως αυτός ορίζεται στα πιστοποιητικά του πλοίου.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 17:45 | ¨ΕΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΠΛΟΊΩΝ κΈΡΚΥΡΑΣ

  Στο άρθρο 13 παρ. 6 να προστεθεί η ακόλουθη διευκρίνιση που συνάδει με το ΠΔ 102/2019 αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες αγοράς εισιτηρίου των ημερήσιων θαλάσσιων περιηγήσεων :

  Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια είναι εφοδιασμένα με έντυπη κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει για κάθε επιβάτη το ονοματεπώνυμο, το φύλο, την ιθαγένεια, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία και τον λιμένα επιβίβασης, την ημερομηνία και τον λιμένα αποβίβασης

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 1.βα. τροποποιείται ως ακολούθως
  βα. Ως προς τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, το πλήρωμα και το λοιπό ή βοηθητικό προσωπικό: το ονοματεπώνυμο, και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 1.γα. τροποποιείται ως ακολούθως
  γα. Ως προς τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω του ενός (1) έτους: το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, την ημερομηνία και τον λιμένα επιβίβασης, την ημερομηνία και τον λιμένα αποβίβασης.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 2.ββ και βγ. Αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  ββ. Επιτρέπεται η οριστική αποβίβαση επιβατών εκτός από τον ναυλωτή στην περίπτωση που αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, με αντίστοιχη καταχώρηση στην Κατάσταση Επιβαινόντων
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 2.βδ επανα-αριθμείται ως ακολούθως:
  βγ. Επιτρέπεται η προσωρινή αποβίβαση επιβατών.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 2.βδ – δεύτερο τμήμα, τροποποιείται και επανα-αριθμείται ως ακολούθως:
  βδ. Η μη τήρηση των όρων των υποπερ. Ββ΄ και βγ΄ συνεπάγεται τον τερματισμό της σύμβασης ολικής ναύλωσης, για τον οποίο τερματισμό, με ευθύνη του εκναυλωτή, ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αυτή διαπιστώθηκε, και καταχωρείται μέσω της σχετικής διαδικασίας στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο «e – Charter Permission», κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 16:05 | Φιλιππος Βιντζηλαίος

  Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, είναι εφοδιασμένα με έγχαρτη κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της,βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

  ερμηνεία αυτου, συνεπαγεται οτι καπιος που εχει ενα 7 μετρο σκαφακι και θελει να παει για μπανιο 500 μετρα απο την ακτη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΆΣΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ .

  Ειναι εφικτό? θα τηρηθεί? αυτα ειναι χιλιαδες σκαφη
  ποιο ειναι το σκεπτικο?

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:32 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Να προστεθεί: εφόσον δεν αναφέρονται στο ναυλοσύμφωνο είτε στο σώμα αυτού είτε σε συνημμένες καταστάσεις επιβαινόντων.
  Οι παράγραφοι αυτοί αποτελούν άμεση ανάμιξη των αρχών στους όρους ενός ιδιωτικού συμφωνητικού. Αυτός είναι και ο λόγος που το ναυλοσύμφωνο και οι όροι του έπαψαν από το 2001 να τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και το υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου περιλαμβάνει μόνον τους βασικούς όρους όπως τους συμβαλλόμενους, χρονική διάρκεια, τόπο & ποσό.
  Για ποιο λόγο μόνο οι καταστάσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων θέλουν θεώρηση από το λιμεναρχείο και όλων των άλλων κατηγοριών δεν θέλουν;
  Η κατάσταση επιβαινόντων να μην υποβάλλεται προς θεώρηση κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου, αφού αυτή θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά, αλλά να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 12:19 | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (ΠΑΣΕΦΕΛ)

  Προτείνεται να προστεθεί η παράγραφος :

  8. Με ευθύνη του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη, καταχωρίζονται στο e – Μητρώο Πλοίων ως και την 15η επόμενου μήνα, μηνιαίοι συγκεντρωτικοί πίνακες επιβαινόντων, με δήλωση ανά ημέρα του αριθμού επιβαινόντων.

 • Το άρθρο χρειάζεται συνολική αναθυεώρηση και διαφορετική προσέγγιση.

  Οι επιβαίνοντες στο επαγγελματικό σκάφος αναψυχής σε ολική ναύλωση, είναι απλά άνθρωποι που κάνουν τισ διακοπές τους στη χώρα μας, παρέα, οικογένεια, φίλοι. Δεν ελίναι ναυτολογημένο πλήρωμα του σκάφους.

  Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υφίστανται τέτοιου είδους περιορισμοί. Έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται όπως επιθυμούν. Η μόνη υποχρέωση πρέπει να είναι ο κυβερνήτης να τηρεί ενημερωμένη τη λίστα επιβατών και χωρίς καμμία υποχρέωση να την θεωρεί η να την προσκομίζει σε λιμενική αρχή.

  Το σκεπτικό μας πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση και το καλύτερο δυνατό πρόσωπο της χώρας μας στους τουρίστες που μας τιμούν με την παρουσία τους και όχι ο έλεγχος και οι απαγορεύσεις.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 14:39 | Αγγέλα Ταβιανάτου

  Ολο το αρθρο χρήζει αναθεώρησης.
  Φρονώ ότι προσκρούει στα προσωπικά δεδομένα.
  Η λίστα επιβατών, πρέπει να είναι έγχαρτη, να παραμένει στο πλοίο και στον πλοιοκτήτη, οι αλλαγές κοινοποιούνται και στον πλοιοκτήτη και παραμένουν έγχαρτες στο πλοίο για θεώρηση απο τυχόν έλεγχο των λιμενικών αρχών. (όπως ακριβώς όριζε ο Νόμος Βαρβιτσιώτη)
  Δεν έχει κανένα νόημα, ούτε ωφελεί σε τίποτε, όλα όσα αναγράφονται στο παρόν Αρθρο. Στην ΕΕ δεν χρειάζονται στοιχεία επιβατών για πλοία κάτω των 12 επιβατών.
  Αλίμονο αν ο δύστυχος ο ναυλωτής πρέπει να τρέχει απο λιμεναρχείο σε λιμεναρχείο για να ανανεώνει το ναυλοσύμφωνο, να καταχωρεί αλλαγές επιβατών αν κάποιος ή κάποιοι από το πλήρωμα μετάνιωσαν και θέλουν να παραμείνουν σε κάποιο λιμάνι και να μην συνεχίσουν την κρουαζιέρα τους.
  Η κατάσταση θυμίζει την πρώην Σοβιετική Ενωση που δεν μπορούσε ο τουριστικός επισκέπτης να ταξιδέψει όπου ήθελε και όχι ελεύθερη χώρα μέλος της ΕΕ του 2022
  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ναυλωτή αναγράφονται στο ναυλοσύμφωνο. Ολα τα υπόλοιπα είναι άχρηστη και βλαβερή γραφειοκρατία.
  Σκεφτείτε μόνο πόσα επαγγελματικά πλοία κυκλοφορούν στις Ελληνικές θάλασσες και τον φόρτο των λιμενικών αρχών να σφραγίζουν λίστες επιβατών και ναυλοσύμφωνα.
  Ε Λ Ε Ο Σ!

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 12:23 | Σωτήρης Κωνσταντάκης

  Τι πραγματικά εξυπηρετεί η απαγόρευση αλλαγής της λίστας επιβατών κατά 50% με ακύρωση της ναύλωσης; Αντίθετα δημιουργεί αγκυλώσεις και στρεβλώνει την έννοια της ολικής ναύλωσης από Ναυλωτή.
  Αντίστοιχος όρος δεν υπάρχει σε καμία άλλη ενοικίαση π.χ. αυτοκινήτου με /χωρίς οδηγό, κοκ.

  Το ναυλοσύμφωνο, κατά την ολική ναύλωση, συνάπτεται με Ναυλωτή ο οποίος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σκάφος μέχρι τη μέγιστη δυναμικότητα του σύμφωνα με το ΠΓΕ.
  Όπως ακριβώς και ένα ιδιοκτήτης κατά την ιδιοχρησιμοποίηση ή ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής.
  Από τη στιγμή λοιπόν που ναυλώνει ολικά ένα σκάφος, ο Ναυλωτής θα πρέπει να έχει την ευχέρεια και να είναι δικαίωμα του να αποφασίσει εάν θα ταξιδέψει μόνος του ή θα προσκαλέσει φίλους του σε διαφορετικά σκέλη / ημερομηνίες για να τους φιλοξενήσει, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να εναλλάσσονται ελεύθερα κατά την περιόδο της ναύλωσης και χωρίς περιορισμούς. Πρακτικά, δεν επηρεάζει κανέναν άλλο κλάδο.

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 19:37 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ

  2. ββ & βγ. Να προστεθεί: εφόσον δεν αναφέρονται στο ναυλοσύμφωνο είτε στο σώμα αυτού είτε σε συνημμένες καταστάσεις επιβαινόντων.
  Οι παράγραφοι αυτοί αποτελούν άμεση ανάμιξη των αρχών στους όρους ενός ιδιωτικού συμφωνητικού. Αυτός είναι και ο λόγος που το ναυλοσύμφωνο και οι όροι του έπαψαν από το 2001 να τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και το υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου περιλαμβάνει μόνον τους βασικούς όρους όπως τους συμβαλλόμενους, χρονική διάρκεια, τόπο & ποσό.