Άρθρο 15 Ιδιοχρησιμοποίηση

1.α. Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3,εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία της έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e – ναυλοσύμφωνο», σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (β) της παρ. 9 του άρθρου 21.
β. Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του άρθρου 8, εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία της έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e – CharterPermission», σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (α)της παρ. 6 του άρθρου 21.
γ. Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησηεπαγγελματικού πλοίου αναψυχής της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3. Η ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας απόπλου.
2.Στην περίπτωση κατά την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής είναι φυσικό πρόσωπο, τεκμαίρεται η ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου, εφόσον επιβαίνει ο ίδιος σε αυτό ή πρόσωπα με τα οποία έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.Στην περίπτωση κατά την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής είναι νομικό πρόσωπο, τεκμαίρεται η ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου, εφόσον επιβαίνει σε αυτό ο νόμιμος εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε από τους κατόχους μετοχών ή εταιρικών μεριδίων του νομικού προσώπου ή πρόσωπα με τα οποίαέχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμούβαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α` 181), αυτού.
3. Τα πλοία των περ. (β) και (γ) της παρ.1 υπό σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος II του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α` 248), υποχρεούνται σε έκδοση Δελτίου Κίνησης (TransitLog).

4. Κατά τηνπερίοδο ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν χορηγείται απαλλαγή από τον δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των καυσίμων και λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:48 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Στην περίπτωση που πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο να θεωρείται ιδιόχρηση και η χρήση του σκάφους από τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου.
  Ένας πλοιοκτήτης να μπορεί να παραχωρεί το σκάφος του στους υπαλλήλους της πλοιοκτήτριας εταιρείας είτε ως ιδιόχρηση (δωρεάν) είτε ως ναύλωση με ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους.
  Να αντικατασταθεί ο όρος «ενωσιακή» με το ορθό «Ευρωπαϊκή»
  Σε περίπτωση που γίνεται ιδιόχρηση του σκάφους από τον πλοιοκτήτη δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 14:49 | Αγγέλα Ταβιανάτου

  Αν δεν κάνω λάθος η σωστή λέξη είναι ιδιόχρηση.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 20:41 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ

  Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι «2.Στην περίπτωση κατά την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής είναι φυσικό πρόσωπο, τεκμαίρεται η ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου, εφόσον επιβαίνει ο ίδιος σε αυτό ή πρόσωπα με τα οποία έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού».
  Έχει παραληφθεί η συμπληρωματική αναφορά που καταγράφεται για τους εκπροσώπους ή μετόχους νομικών προσώπων, ήτοι η αναφορά: «ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015, αυτού».
  Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση τεκμαίρεται ότι πρέπει να ισχύει και για φυσικά πρόσωπα από το άρθρο 3, παράγραφος 3.ε.β., όπου αναφέρεται: «Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, δεν συνάπτει σύμβαση ολικής ναύλωσης για το υπό την πλοιοκτησία ή τον εφοπλισμό του επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, με πρόσωπα με τα οποία έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015, αυτού».