Άρθρο 9 Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)

1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.), το οποίο:
α. αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση τηςάδειας της παρ. 1 του άρθρου 8, στην περίπτωση πουο τόπος παράδοσης καιεπαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και ο τόπος αρχικής επιβίβασης καιοριστικής αποβίβασης, των επιβατών, βρίσκονται στην ελληνική επικράτειαή
β. αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 8, στην περίπτωση πουο τόπος παράδοσης ή επαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και ο τόπος αρχικής επιβίβασης ή οριστικής αποβίβασης των επιβατών, βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια ή
γ. αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας από πλοία της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3.
2.α. Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. υπολογίζεταιανά μεμονωμένη σύμβαση ολικής ναύλωσης και για το σύνολο των ημερών που αυτή εκτελείται εντός της ελληνικής επικράτειας.
β. Για τον υπολογισμό του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (α) της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη: (α) η ολική χωρητικότητα του πλοίου (GT), σύμφωνα με το έγγραφο εθνικότητας ή το διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας του πλοίου και (β) το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην ελληνική επικράτεια.Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. καθορίζεται από τον εξής τύπο προσδιορισμού του τέλους:
Τ= Β + (Η * ο.χ.α΄, ήΗ * ο.χ.β΄, ή Η * ο.χ.γ΄, ή Η * ο.χ.δ΄, ή Η * ο.χ.ε΄,ή Η* ο.χ.στ΄), όπου
Τ: το ποσόν του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. σε ευρώ, με στρογγυλοποίηση στηνεπόμενη εκατοντάδα.
Β:η βάση προσδιορισμού του Τέλους,η οποία ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ.
Η: το σύνολο των ημερών διάρκειαςτης ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας, όπου: Η ≤ (21).
ο.χ.α΄: τριάντα(30) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας έως και 150 gt, ή
ο.χ.β΄: σαράντα(40) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 151 έως και 250 gt, ή
ο.χ.γ΄: σαράντα πέντε (45) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 250 έως και 500 gt, ή
ο.χ.δ΄: εκατό (100) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 500 έως και 1000 gt, ή
ο.χ.ε΄: εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 1.000 έως και 2.000 gt, ή
ο.χ.στ΄: εκατόν τριάντα (130) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 2.000 gt.
γ. Για τον υπολογισμό του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. των περ. (β) και περ. (γ) της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη: (α) η ολική χωρητικότητα (GT), (β) το ολικό μήκος του πλοίου, σύμφωνα με το έγγραφό εθνικότητας ήτο διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας του πλοίου και (γ) το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην ελληνική επικράτεια. Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.καθορίζεται από τον εξής τύπο προσδιορισμού του τέλους:
Τ= Β + [Η * (ο.χ.α΄, ήο.χ.β΄,ήο.χ.γ΄, ήο.χ.δ ΄, ήήο.χ.ε΄, ή ο.χ.στ΄ + μ.α΄, ή μ.β΄, ή μ.γ΄, ή μ.δ΄, ή μ.ε΄,ήμ.στ΄)], όπου
Τ: το ποσόν του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. σεευρώ, με στρογγυλοποίηση στηνεπόμενη εκατοντάδα.
Η: το σύνολο των ημερών που διαρκεί η ναύλωση εντός της ελληνικής επικράτειας, όπου: Η ≥ (01).
μ.α΄: τριάντα (30)ευρώ,για πλοία ολικού μήκους έως και 15 μ., ή
μ.β΄: εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ,για πλοία ολικού μήκους άνω των 15 έως και 25 μ., ή
μ.γ΄: τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους άνω των 25 έως και 35 μ., ή
μ.δ΄: οκτακόσια πενήντα (850) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους άνω των 35 έως και 45 μ., ή
μ.ε΄: δύο χιλιάδες (2.000)ευρώ, για πλοία ολικού μήκους άνω των 45 έως και 60 μ., ή
μ.στ΄: πέντε χιλιάδες (5.000)ευρώ, για πλοία ολικού μήκους άνω των 60 μ..
Οι τιμές των παραμέτρων «Β» και «ο.χ.΄» είναι οι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τον τύπο προσδιορισμού του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (β).
δ.α. Για τον υπολογισμό της παραμέτρου (Η) στον τύπο της περ. (β) της παρ. 2, η υπό εξέταση διάρκεια του ναυλοσυμφώνου μετατρέπεται σε ώρες, χωρίς να υπολογίζεται η πλεονάζουσα διάρκεια σε λεπτά. Αθροίζεται η διάρκεια των ωρών της σύμβασης και το αποτέλεσμα του αθροίσματος μετατρέπεται σε ημέρες, διαιρούμενο διά είκοσι τέσσερα (24). Αν το πηλίκο της διαίρεσης είναι δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο, ενώ το ήμισυ, στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο.
δ.β. Για τον υπολογισμό της παραμέτρου (Η) στον τύπο της περ. (γ) της παρ. 2, λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας, υπολογισμένη βάσει των ημερολογιακών ημερών που μεσολαβούν από την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στην ελληνική επικράτεια έως και την ημερομηνία εξόδου του.
δ.γ. Η πληρωμή του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. διενεργείται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «e -TEPADAH», σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της υποπερ. βα΄ της παρ. 6 του άρθρου 21.
4. Υπόχρεος για την καταβολή του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. είναι οπλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. όταν υπολογίζεται με βάση το ολικό μήκος θα πρέπει να ξεκινά από το μήκος των 35μ και όχι κάτω των 35μ αφού με βάση το προηγούμενο άρθρο δίνεται η δυνατότητα σε σκάφη άνω των 35μ να λαμβάνουν άδεια εκναύλωσης στον Ελλαδικό χώρο ορισμένης χρονικής διάρκειας

 • 17 Ιανουαρίου 2022, 20:03 | Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού

  Το επιβαλλόμενο τέλος του παρόντος άρθρου θα έπρεπε να είναι της τάξεως του 15% στην πραγματική τιμή ναύλωσης, όπως έχει ήδη συζητηθεί, προκειμένου να καλύψει τα επιπλέον έξοδα των ελληνικών σκαφών δηλ. ΝΑΤ, τέλη, φόροι, εισφορά αλληλεγγύης κλπ. Αντ΄ αυτού από έναν πολύπλοκο λογάριθμο καταλήγουμε στο 0,6%.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 17:12 | ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΙΤΗΣ

  Για να καταπολεμηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που υπάρχει από τα επιβατηγά πλοία και επιβατηγά ημερόπλοια υπό μη κοινοτική σημαία εις βάρος Των Ελληνικών και κοινοτικών ημερόπλοιων και επιβατηγών που εκτελούν πλόες με αφετηρία Ελληνικά Λιμάνια των νησιών του Αιγαίου με προορισμό λιμάνια της αλλοδαπής (όπως Τουρκία ) με αυθημερόν επιστροφή στο ίδιο λιμάνι αναχώρησης (ουσιαστικά εκτελούν ημερήσιο δρομολόγιο) προτείνω στο παρόν νομοσχέδιο να προστεθεί στο Άρθρο 9 τα ακόλουθα :

  Πλοία ανεξάρτητου κατηγορίας (επιβατηγά , επιβατηγά τουριστικά κλπ)συμπεριλαμβανομένων αυτών όπως αναφέρονται στο ΚΕΦ. 4 Άρθρο 10 σημαίας εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ τα οποία επιθυμούν να εκτελούν αυθημερόν δρομολόγιο με αφετηρία Ελληνικό Λιμάνι με προορισμό λιμένα της αλλοδαπής και επιστροφή την ίδια ημέρα στο ίδιο λιμάνι αρχικής αναχώρησης (για παράδειγμα αναχωρούν το πρωί από Ελληνικό Λιμάνι του Αιγαίου με προορισμό λιμάνι της Τουρκίας και επιστροφή την ίδια ημέρα το απόγευμα) τότε αυτά τα σκάφη να τυγχάνουν του πεδίου εφαρμογής του Άρθρου 9 παράγραφος 1 περίπτωση (γ) ως προς τις χρεώσεις .
  Αιτιολογία : τα σκάφη αυτά δεν συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων Κοινοτικών Πλοίων , έχουν μειωμένη σύνθεση , φθηνότερα εργατικά , απαλλαγή από ΦΠΑ και μηδενική φορολογία . Το Πάγιο Τέλος θα ισορροπίσει τον ανταγωνισμό και θα φέρει έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 18:01 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

  Τι προβλέπει το νομοσχέδιο σχετικά με τα Επαγγελματικά Σκάφη αναψυχης που τυγχάνουν εφαρνοφησ του Άρθρου 9 παράγραφος 1 περίπτωση (γ) στις ακόλουθες περιπτώσεις ; :

  1. Κενά επιβατών για ναυπηγειο
  2. Σε περίπτωση ιδιοχρησης και ποιες οι προϋποθέσεις

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 13:58 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ

  το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. όταν υπολογίζεται με βάση το ολικό μήκος θα πρέπει να ξεκινά από το μήκος των 35μ αφού με βάση το προηγούμενο άρθρο τα σκάφη άνω των 35μ μπορούν να δραστηριοποιηθούν

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 10:55 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

  Να προβλεφθεί ότι τα σκάφη ανεξαρτήτου σημαίας τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Πρωτόγονης Κατασκευής ή Παραδοσιακά να τυγχάνουν εφαρμογής του Άρθρου 9 παράγραφος 1 περίπτωση (γ) .