ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 19 Κυρώσεις Ποινικές κυρώσεις

Πλοίαρχος ή κυβερνήτης ο οποίοςσυντάσσει, νοθεύει ή αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή συντάσσει, προσυπογράφει, αποδέχεταιή καταχωρίζει ηλεκτρονικά, όπου προβλέπεται, πλαστές, εικονικές ή ανακριβείς καταστάσεις επιβαινόντων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών εάν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη (Δηλαδή εάν έχουμε πλαστογραφία να τιμωρηθεί με την ποινή που αναλογεί αλλά για απλή ανακρίβεια π.χ. εξ αμελείας παράλειψη ενός στοιχείου δεν μπορεί το αδίκημα να τιμωρείται κατ΄ελάχιστον με 3 έτη, δεν θα βρίσκουμε skipper για τα σκάφη)

 • Με τη διάταξη της παρ.8 του άρθρου 94 του Ν.4504/2017 υπό
  τον τίτλο «Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014», η παρ. 1 του άρθρου 7
  του ν. 4256/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2.β του άρθρου 55
  του ν. 4276/ 2014 (Α΄155), αντικαταστάθηκε και μεταξύ άλλων τέθηκε η
  υποχρέωση προς τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη επαγγελματικού ή
  ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, που είναι ναυλωμένο, να προσυπογράφει
  το αντίγραφο του ναυλοσυμφώνου και τις ενημερωμένες καταστάσεις
  επιβαινόντων και να βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της
  προσυπογραφής, ενώ επίσης προβλέφθηκε ότι ο Πλοίαρχος ή
  Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπογράφει ή αποδέχεται
  πλαστά ή εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις
  επιβαινόντων, καθώς και όποιος νοθεύει ναυλοσύμφωνα ή
  καταστάσεις επιβαινόντων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
  τουλάχιστον τριών (3) ετών.
  Η Ένωσή μας κατέθεσε προς τα αρμόδια όργανα του
  Υπουργείου Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής δύο (2)
  Εισηγήσεις – Παρεμβάσεις, δια των οποίων ανέδειξε το ζήτημα,
  επισημαίνοντας μεταξύ άλλων αφενός το γεγονός ότι αντίκειται στο
  κοινό περί δικαίου αίσθημα να επωμίζονται οι Κυβερνήτες ή
  Πλοίαρχοι την υποχρέωση να συντάσσουν, να προσυπογράφουν ή να
  αποδέχονται ναυλοσύµφωνα, το ακριβές και αληθές περιεχόμενο των
  οποίων αδυνατούν να γνωρίζουν, αντιμετωπίζοντας μάλιστα τον
  κίνδυνο να υποστούν βαρύτατες ποινικές κυρώσεις, αφετέρου το
  γεγονός ότι με την ως άνω διάταξη που καθιερώνει για πρώτη φορά
  την υποχρέωση προσυπογραφής του ναυλοσυμφώνου από τον
  Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη επαγγελματικού ή ιδιωτικού σκάφους, ο
  προσυπογράφων το ναυλοσύμφωνο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης
  καθίσταται εμμέσως μέρος της ιδιωτικής και κατά βάση εμπορικής
  συμφωνίας μεταξύ του Πλοιοκτήτη/Εφοπλιστή, του
  Ναυλομεσίτη/Τουριστικού Πράκτορα/Τουριστικού Γραφείου και του
  Ναυλωτή, χωρίς όμως ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης, εκ της ιδιότητός
  του, αφενός να έχει αρμοδιότητα να συμμετάσχει, έστω και εμμέσως,
  ως συμβαλλόμενος στην ως άνω ιδιωτική συμφωνία μεταξύ των ως
  άνω συμβαλλομένων μερών, αφετέρου να είναι σε θέση να γνωρίζει
  το ακριβές και αληθές περιεχόμενό της.
  Με την από 12-3-2018 και με αριθ. Πρωτ.: 3133.1-3/ 18868/2018
  Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου
  Τουρισμού που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής
  Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
  Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας, υιοθετώντας πλήρως
  τόσο το σκεπτικό, όσο και την ίδια τη διατύπωση των ως άνω
  Εισηγήσεών μας, αναφορικά με την ποινική ευθύνη των Πλοιάρχων για
  την προσυπογραφή πλαστών/εικονικών/ανακριβών ναυλοσυμφώνων,
  προέβη στην ακόλουθη διευκρίνιση:
  «Σε περίπτωση που Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης συντάσσει,
  προσυπογράφει ή αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή ανακριβή
  ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων τιμωρείται με ποινή
  φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών. Διευκρινίζεται ότι η ποινική
  ευθύνη στην οποία αναφέρεται η διάταξη σχετικά με την
  προσυπογραφή του ναυλοσυμφώνου αφορά στον Πλοίαρχο ή
  Κυβερνήτη που συνάπτει τη σύμβαση ναύλωσης (ναυλοσύμφωνο) ως
  συμβαλλόμενο μέρος για λογαριασμό του πλοιοκτήτη/εκναυλωτή
  κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και όχι στις περιπτώσεις που έχει
  την ευθύνη μόνο για την εκτέλεση της ναύλωσης. Τα ως άνω δεν
  ισχύουν για τις επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις
  διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 όπως ισχύει και για τις
  περιπτώσεις σύνταξης, προσυπογραφής ή αποδοχής πλαστών ή εικονικών
  ή ανακριβών καταστάσεων επιβαινόντων, την ευθύνη για την ακριβή και
  σωστή τήρηση των οποίων καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που σχετίζεται
  με αυτές, έχει ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης».
  Συνεπώς, με την ως άνω Εγκύκλιο διευκρινίστηκαν πλήρως τα
  όσα είχαμε ήδη θίξει στις Εισηγήσεις-Παρεμβάσεις μας, ότι δηλαδή ο
  Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης που προσυπογράφει ή αποδέχεται ένα
  πλαστό ή εικονικό ή ανακριβές ναυλοσύμφωνο, δεν υπέχει ποινική
  ευθύνη, εφόσον φέρει την ευθύνη μόνο για την εκτέλεση της
  ναύλωσης και δεν προσυπογράφει ή αποδέχεται το ναυλοσύμφωνο ως
  συμβαλλόμενο μέρος για λογαριασμό του πλοιοκτήτη/εκναυλωτή
  κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.
  Με τη νέα διάταξη του άρθρου 19 του παρόντος σχεδίου νόμου,
  ουσιαστικά επαναλαμβάνεται, έστω και με την απαλοιφή της λέξης
  «προσυπογράφει», η καταργούμενη με το ίδιο σχέδιο νόμου διάταξη του
  άρθρου 7 παρ.1γ του Ν.4256/2014, όπως είχε τροποποιηθεί, χωρίς καμία
  απολύτως διευκρίνιση, πολλώ δε μάλλον τη διευκρίνιση της ως άνω από
  12-3-2018 και με αριθ. Πρωτ.: 3133.1-3/ 18868/2018 Εγκυκλίου του
  Υπουργείου Ναυτιλίας, που προέβλεπε ότι η ποινική ευθύνη στην οποία
  αναφέρεται η διάταξη σχετικά με την προσυπογραφή του
  ναυλοσυμφώνου αφορά στον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη που συνάπτει τη
  σύμβαση ναύλωσης (ναυλοσύμφωνο) ως συμβαλλόμενο μέρος για
  λογαριασμό του πλοιοκτήτη/εκναυλωτή κατόπιν σχετικής
  εξουσιοδότησης και όχι στις περιπτώσεις που έχει την ευθύνη μόνο για
  την εκτέλεση της ναύλωσης.
  Φρονούμε ότι η διάταξη του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου, που
  προβλέπει τη βαρύτατη ποινή φυλάκισης των τουλάχιστον τριών (3)
  ετών για κάθε Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη που συντάσσει, νοθεύει ή
  αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή
  συντάσσει, προσυπογράφει, αποδέχεται ή καταχωρίζει ηλεκτρονικά,
  όπου προβλέπεται, πλαστές, εικονικές ή ανακριβείς καταστάσεις
  επιβαινόντων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3)
  ετών, πρέπει να τροποποιηθεί αναφορικά τόσο με το ελάχιστο όριο
  ποινής φυλάκισης που προβλέπει, όσο και με τη συμπλήρωσή της με
  βάση τα όσα προβλέπει η ως άνω Εγκύκλιος του Υπουργείου
  Ναυτιλίας, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι ο Πλοίαρχος ή ο
  Κυβερνήτης, δεν υπέχει ποινική ευθύνη, εφόσον φέρει την ευθύνη
  μόνο για την εκτέλεση της ναύλωσης και δεν συντάσσει, νοθεύει ή
  αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα, ως
  συμβαλλόμενο μέρος για λογαριασμό του πλοιοκτήτη/εκναυλωτή
  κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 14:36 | Αγγέλα Ταβιανάτου

  Δηλαδή κάποιο λάθος στην υποβολή ναυλοσυμφώνου συνεπάγεται φυλάκιση 3 ετών;
  Θεωρώ, ότι χρήσει απαραιτήτως διευκρινίσεων.
  Σε ποιόν άλλον επιχειρηματικό κλάδο παράληψη ή λάθος συνεπάγεται φυλάκιση κατευθείαν τριών ετών;;;;