ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο 11 Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

 

1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, ισχύουν τα εξής:
α. Δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος. Τη διακυβέρνηση του πλοίου αναλαμβάνει πλοίαρχος ή κυβερνήτης, κατά την έννοια των περ. (κα) και (κβ) του άρθρου 1 και επιτρέπεται να εργάζονται σε αυτό πλήρωμα και βοηθητικό προσωπικό.
β. Ο πλοίαρχος ή κυβερνήτης, το πλήρωμα και το βοηθητικό προσωπικό υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e – Ε.Φ.Κ.Α.), υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου, εφόσον πρόκειται για πλοίο που φέρει σημαία κράτους -μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Ειδικότερα:
βα. Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβάνονται στο πλοίο, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία για τον e – Ε.Φ.Κ.Α . (πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο / Ν.Α.Τ.),
ββ. οι κυβερνήτες, μη απογεγραμμένοι ναυτικοί, εφόσον παρέχουν εξηρτημένη εργασία, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία για τον e – Ε.Φ.Κ.Α. που αφορά στους μισθωτούς (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών/ Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.), ενώ εάν απασχολούνται μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία που αφορά στους μη μισθωτούς (πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών/ Ο.Α.Ε.Ε.), και
βγ. το βοηθητικό προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του e – Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ασφαλιστική νομοθεσία ανά κατηγορία ειδικότητας.
2. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων ή έως και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης των δώδεκα (12) επιβατών, ισχύουν τα εξής:
α. Υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τα πλοία υπό σημαία πλην της ελληνικής που έχουν χωρητικότητα έως 650 gt, εφαρμόζεται η απόφαση του πρώτου εδαφίου. Για τα πλοία που έχουν χωρητικότητα 650 gt και άνω τα θέματα της στελέχωσης ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας που φέρουν.
βα. Για τα πλοία υπό σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών, ρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στο κράτος της σημαίας του πλοίου.
ββ. Για τα πλοία υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών ρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των συμβεβλημένων πλοίων, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στη χώρα προέλευσής του.
γ. Εφόσον στο πλοίο απασχολείται λοιπό προσωπικό που προσλαμβάνεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (α), αυτό ασφαλίζεται στον e – Ε.Φ.Κ.Α., βάσει της υποπερ. βγ΄ της περ. (β) της παρ. 1, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου, εφόσον πρόκειται για πλοίο που φέρει σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
δ. Εταιρείες που έχουν στην ιδιοκτησία ή διαχείρισή τους πλοία αναψυχής του Μέρους Α΄, δύνανται να μεταθέτουν άτομα της οργανικής σύνθεσης ή βοηθητικού ή λοιπού προσωπικού σε άλλο πλοίο αναψυχής υπό τις εξής προϋποθέσεις:
δα. να υπάρχει κοινή διαχειρίστρια εταιρεία του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code),
δβ. να υπάρχει σχετική γραπτή σύμβαση διαχείρισης μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών των δύο πλοίων.
3. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, ισχύει ότι:
α. στα υπό ελληνική σημαία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, η οργανική σύνθεση καθορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ.187/1973 (Α’ 261), υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23).
β. Στα υπό σημαία άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που έχουν χωρητικότητα έως 650 gt, η οργανική σύνθεση καθορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις της περ. (α) και σε αυτά που έχουν χωρητικότητα άνω των 650 gt, τα θέματα της στελέχωσης ρυθμίζονται από το κράτος της σημαίας που φέρουν.
γ. Στα υπό σημαία άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών ρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας, αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στο κράτος της σημαίας του πλοίου.
4. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της παρ. 2 και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, τα οποία, λόγω αργίας, δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ ή διαθέτουν ναυτολόγιο χωρίς να τηρείται η πλήρης οργανική σύνθεση πληρώματος, μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να μετακινούνται προς και από ναυπηγεία, καρνάγια, ή να πραγματοποιούν μικρής διάρκειας δοκιμαστικά ταξίδια ή μεθορμίσεις με άδεια της, κατά τόπο, αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, εφόσον:
α. η σύνθεση του προσωπικού δεν είναι μικρότερη από το μισό της κανονικής σύνθεσης κατά ειδικότητα, και
β. τα πλοία που δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, εφοδιαστούν με κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998.
5. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ανεξαρτήτως μεταφορικής ικανότητας και εφαρμόζονται αναλογικά οι περ. (α) και (β) της παρ. 1.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 17:14 | Σωματείο ΝΕΑΡΧΟΣ

  Στο 2.α. λέει ότι «Υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». Δηλαδή θα ψάχνουμε κάθε φορά να δούμε τι θα πει ο εκάστοτε Υπουργός για να δούμε τι σύνθεση θα χρειάζεται το κάθε σκάφος αναψυχής? Και αν η σύνθεση πληρώματος το κάνει μη βιώσιμο θα πρέπει να πουληθεί το σκάφος? Και ένας άλλος Υπουργός που δεν θα θεωρεί αναγκαία τη σύνθεση πληρώματος θα το αλλάξει και θα είναι μια έτσι και μια αλλιώς? Υπάρχουν επαγγελματικά σκάφη αναψυχής τα οποία έχουν στοχεύσει σε ποιοτικούς πελάτες προσφέροντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες και δεν ναυλώνονται περισσότερες από 7 μέρες το μήνα. Καπετάνιος συνήθως ο ιδιοκτήτης! Όπως καταλαβαίνετε η σύνθεση πληρώματος είναι απαγορευτική. Η άποψη μας είναι να παραμείνει η νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα γιατί δείχνει αδιανόητο ένα σκάφος 15, 18, 23 μέτρα να μην έχει το δικαίωμα να κάνει μια ποιοτική βόλτα ολικής ναύλωσης σε 13, 16, 20 άτομα ή όσα άτομα του ορίζει το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 11 παρ. 1. τροποποιείται ως ακολούθως
  1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και στα οποία επιβαίνουν έως και είκοσι πέντε (25) επιβάτες, ισχύουν τα εξής:

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 11 προστίθεται παρ. 1.γ. ως ακολούθως:
  1.γ. Στην περίπτωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που δύναται να μεταφέρουν έως και είκοσι πέντε (25) επιβάτες, ως ανοικτά καταστρώματα νοούνται οι χώροι οι οποίοι δεν παρέχουν προστασία έναντι του ήλιου και της βροχής.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Στο άρθρο 11 παρ. 2:
  Θα σας κατατεθούν κοινώς αποδεκτές προτάσεις σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοων Σκαφών «ΠΕΝΕΤΗΣ»

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 17:14 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΡΙΝΟΛΑ

  στην παράγραφο 2 προτείνετε μία διάταξη που είχε φέρει τρομερή δυσλειτουργία το 2019 και για αυτό το λόγο την πήραν πίσω, κατανοώντας ότι δεν είναι εφικτή.
  Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται λόγοι ασφαλείας.

  Στα 20 χρόνια σχεδόν της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα – ατυχήματα που πιστοποιούν ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας; Αντιθέτως δεν έχει τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα και οι skippers ανταποκρίνονται 100% στις απαιτήσεις για την ασφαλή διακυβέρνηση των επαγγελματικών ιστιοφόρων σκαφών.

  ΑΙΤΕΙΤΑΙ άμεσα να καταργηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 11 όσο αφορά τα σκάφη αναψυχής με μεταφορική ικανότητα άνω 12 ατόμων και να παραμείνει ως έχει.

  Σημειώνεται επίσης ότι για τον χειρισμό ιστιοφόρων σκαφών απαιτούνται ιστιοπλοϊκές γνώσεις τις οποίες δεν διαθέτουν οι πλοίαρχοι.

  Συγχρόνως αιτείται η επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση της προϋπηρεσίας των κυβερνητών ιστιοπλοϊκών σκαφών (skipper) έτσι ώστε να προσμετράται η υπηρεσία τους για κυβερνητικά διπλώματα και συνταξιοδότηση.

  Παρατίθενται παρακάτω η ιστορική αναδρομή των νόμων που αφορούν αυτό το θέμα που εδώ και 20 χρόνια σχεδόν δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα ασφάλειας.

  Ιστορική αναδρομή της στελέχωσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
  Ν. 3182/2003. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 2743/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 3182/03 «2. Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους μέχρι και είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, με την απόφαση της παραγράφου 3, μπορεί να ορίζονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας των επιβαινόντων και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως στην επιτρεπόμενη έκταση των πλόων, στον εξοπλισμό ασφαλείας και στη συγκράτηση πετρελαιοειδών και λυμάτων, καθώς και κάθε άλλης ρυπογόνου ουσίας».
  Ν. 4256/2014. «Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα».
  Ν 4507/2017: Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής του προηγούμενου εδαφίου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος προσλαμβάνε ται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο. Τα πλοία αναψυχής του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου με μεταφορική ικανότητας άνω των δώδεκα (12) επιβατών επιτρέπεται να εκναυλώνονται, μόνον όταν υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του πρώτου άρθρου του παρόντος νόμου.
  ν. 4597/2019 Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής του προηγούμενου εδαφίου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυτού. Ο κυβερνήτης του προηγούμενου εδαφίου οφείλει να διαθέτει τα προσόντα, που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3342/02/2004 (Β΄478), όπως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου μόνου της απόφασης αυτής αντικαταστάθηκαν με την όμοια 3342/13/2004 (Β΄ 1330)

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:15 | ¨ΕΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΠΛΟΊΩΝ κΈΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 11
  Στο άρθρο 11 παρ. 2 να προστεθεί μία ακόμα παράγραφος υπό στ. αβ, ως εξής:
  αβ. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως μήκους, με μεταφορική ικανότητα ίσης ή άνω των δώδεκα (12) επιβατών, που εκτελούν ημερήσιες ναυλώσεις μέχρι 12 ώρες ή δραστηριοποιούνται ως τουριστικά ημερόπλοια σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4γ , υποχρεούνται σε τήρηση της αντίστοιχης οργανικής σύνθεσης που προβλέπεται για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3.

  Στο Άρθρο 11 παρ. 3 να προστεθεί παράγραφος δ ως εξής:

  δ. Πλέον της οργανικής σύνθεσης, στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια δύναται να απασχολείται βοηθητικό προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας που θα υπάγεται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ασφαλιστική νομοθεσία ανά κατηγορία ειδικότητας.

  Στο άρθρο 11 παρ. 3 στ. α’ να τροποποιηθεί ως εξής:
  3. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, ισχύει ότι:
  α. στα υπό ελληνική σημαία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, η οργανική σύνθεση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

  Στο άρθρο 11 παρ. 4 στ. α’ να τροποποιηθεί ως εξής:
  α. η σύνθεση του προσωπικού δεν είναι μικρότερη από το μισό της οργανικής σύνθεσης του προσωπικού καταστρώματος και μηχανής.

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 21:07 | Ευάγγελος Λιλλής

  Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από πλήθος σχολίων που αφορούν το συγκεκριμένο άρθρο της διαβούλευσης,πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το θέμα της απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που μνημονεύεται στην παράγραφο 2.α του άρθρου 11.
  Υπάρχει τεράστιος αριθμός ιστιοπλοϊκών σκαφών ολικής ναύλωσης,που μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες. Είτε σύγχρονης σχεδίασης σκάφη είτε παραδοσιακά σκάφη.
  Αυτά τα σκάφη τα οποία τα χειρίζονται με ασφάλεια χρονιά τώρα, πιστοποιημένοι ιστιοπλόοι, είναι σκάφη ιδιαίτερων χειρισμών και δεν γίνεται να θεωρηθεί ασφαλές ότι μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση κάποιος απόφοιτος σχολής εμποροπλοιάρχων, απλά γιατί έχει για παράδειγμα δίπλωμα β’ τάξεις.
  Οι καθόλα άξιοι ναυτικοί μας και αναγνωρισμένοι διεθνώς για τις ικανότητές τους απόφοιτοι ναυτικών σχολών εμπορικού ναυτικού κάνουν άλλη δουλειά. Η διακυβέρνηση ενός ιστιοπλοϊκού είναι ιδιαίτερη συνθήκη και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η τόσο σημαντική παράμετρος στο θέμα της απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας που μνημονεύεται στην παράγραφο 2.α.
  Προτείνεται,εάν τελικά μπει αυτή η διάταξη η οποία είναι ξεκάθαρα εστία δημιουργίας πολλών προβλημάτων για όλους ακόμα και για τα ημερόπλοια που δεν θα βρίσκουν στο μέλλον κυβερνήτες,να διευκρινιστεί από τώρα ότι θα εξαιρούνται τα ιστιοπλοϊκά σκάφη και για λόγους ασφαλούς ναυσιπλοΐας και γιατί δεν θα υπάρχει πλήρωμα για να ναυτολογήσουν καθώς στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν αρκετοί απόφοιτοι σχολών εμπορικού ναυτικού για να καλύψουν ούτε την ποποντοπόρο ναυτιλία.
  Επιπλέον με δεδομένους τους μισθούς που προσφέρει η ποντοπόρος ναυτιλία τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη που θα μεταφέρουν πάνω από 12 επιβάτες θα αντιμετωπίζουν διττό εχθρικό επαγγελματικό περιβάλλον και μισθολογικό κόστος πολύ υψηλό και αντικειμενική δυσκολία εύρεσης πληρώματος.

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 12:24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
  Δεν γίνεται να υποσκελίσετε τα πρωτόκολλα εν μια νυκτι, χωρίς να μας δώσετε μια λύση!
  Καταστρέφετε τόσες επιχειρήσεις/οικογένειες! Δεν βγαίνουν αρκετά χρήματα ωστε συντηρηθεί οργανική σύνθεση σε πρωτόκολλα άνω των 12 ατόμων. Έχουμε προσπαθήσει με απίστευτο κόπο να επιβιώσουμε αυτά τα χρόνια! Δεν γίνεται το κράτος να μας πετάει στον γκρεμό!
  Η ρύθμιση γίνεται για την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, την υποβάθμιση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της καινοτομίας! ΕΤΣΙ ΔΗΛΩΝΕΤΕ! Με αυτήν την κίνηση πάτε να κάνετε ακριβώς το ΑΝΤΙΘΕΤΟ!
  Δεν δραστηριοποιούνται όλοι με ιστιοπλοϊκά 12 μέτρων που πιθανώς είναι οριακά απο θέμα χώρου. Υπάρχουν μηχανοκίνητα σκάφη με τεράστιους ανοιχτούς χώρους που ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά αφού έχουμε ούτως ή άλλως αυξημένα κόστη λόγω καυσίμων και κόστους συντήρησης! Δεν παραθερίζουν Σειχιδες ούτε Πρίγκιπες ανα την επικράτεια για να υπάρχει μεγάλη τιμολόγηση.
  Έχουμε ρυθμίσει τις ζωές μας βάση κάποιων σταθερών αξιών. Έχουμε επενδύσει στις επιχειρήσεις μας ότι έχουμε και δεν έχουμε, χωρίς καμία βοήθεια απο το κράτος. Λειτουργούμε με τον συγκεκριμένο τρόπο.
  Αν γίνει αυτή η αλλαγή θα μας ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ!
  ΛΥΣΗ:
  Δημιουργήστε πιστοποίηση ικανότητας χειρισμού των πλοίων άνω των 12 ατόμων και δώστε μας τα διπλώματα ΑΜΕΣΑ, έστω με εξετάσεις ικανότητας!ΑΜΕΣΑ!
  Τοσα χρόνια έχουμε εμπειρία στον χώρο! Δεν γίνεται να μπαρκαρουμε για να πάρουμε το «κυβερνητικό» σε τόσο καιρό!Αποδωστε το δίπλωμα του κυβερνητικού βάσει της εμπειρίας μας στον χώρο! Η ικανότητα χειρισμού με πρωτόκολλο μεγαλύτερο των 12 επιβαινόντων αποδεικνύεται και στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης του πλοίου.
  Έστω μέχρι διακυβέρνηση μέχρι 24 επιβαίνοντες. Άνω των 12 επιβαινόντων πλήρωμα με πιστοποίηση πρώτων βοηθειών/σωστικών και ασφάλιση ΙΚΑ.
  Δεν γίνετε να μας καταστρέφετε την δουλειά μας χωρίς να μας δίνεται μια λύση! ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΩΡΑ!!!

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 11:52 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

  Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, το οποίο δεν προβλέπει οργανική σύνθεση πληρώματος για τα σκάφη μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης των 12 ατόμων, έχει λειτουργήσει πλήρως ικανοποιητικά με κριτήριο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ήτοι την ασφαλή πλεύση και λειτουργία των σκαφών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα. Η καθημερινή πρακτική έχει αποδείξει ότι oι skipperς (σκίπερς) ανταποκρίνονται πλήρως και με ασφάλεια στη διακυβέρνηση των σκαφών αναψυχής αφού έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και γνώση για αυτό που κάνουν. Η υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος και καθιστά οικονομικά μη βιώσιμες τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις του κλάδου, χωρίς ταυτόχρονα να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό και δη αφενός την ασφαλή πλεύση και λειτουργία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και αφετέρου την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο. Αντίκειται στα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής να δεχτούμε ότι ένας skipper (σκίπερ) μπορεί να κυβερνά ένα σκάφος αναψυχής μεταφορικής ικανότητας 12 ατόμων κατά το διάπλου του Αιγαίου πελάγους (π.χ. από την Αλεξανδρούπολη στα Χανιά), ενώ προκειμένου για σκάφος μεταφορικής ικανότητας 13 ατόμων δεν μπορεί να το κυβερνά στα πλαίσια ενός ολιγόωρου ταξιδίου αναψυχής στην απέναντι παραλία από το λιμένα απόπλου. Ενόψει των ανωτέρω, η σήμερα ισχύουσα διάταξη πρέπει να παραμείνει ως έχει.

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 10:48 | Αγγελος Φυλης

  Πως θελετε να προκυψουν τοσοι κυβερνητες αφου η διαδικασια αποκτησης κυβερνητικου ειναι απο αλλο πλανητη??? Υποχρεωνεται ανθρωπους που εχουν χρονια εμπειριας σαν κυβερνητες σκαφων να γινουν τζοβενα, ναυτες και μετα απο 36 μηνες να παρακολουθησουν σχολειο! Για να μη πω το τρεξιμο και τη χαρτουρα στον Ασπροπυργο και στο ΝΑΤ που μπορει να παρει αλλους τοσους μηνες.
  Θα πρεπει αυτοι που εχουν αποδεδειγμενα με υπηρεσια στο ναυτικο φυλαδιο να παιρνουν το κυβερνητικο διπλωμα αμεσα χωρις καμια αλλη προυποθεση.

 • 18 Ιανουαρίου 2022, 11:24 | ΜΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Στο συγκεκριμένο εδάφιο ο νομοθέτης λειτουργεί μεροληπτικά υπέρ του πάγιου αιτήματος των τουριστικών ημερόπλοιων για εξίσωση των εισφορών του κυβερνήτη μεταξυ τουριστικών ημερόπλοιων και πλοίων ολικής ναύλωσης
  Φυσικά αυτό δεν μπορεί να έχει καμία απολύτως εφαρμογή στην πραγματική οικονομία αλλα και πραγματικότητα
  Εξηγώ τους λόγους
  Α) Εξ ορισμού του ίδιου νόμου τα αντικείμενα των ημερόπλοιων και ολικής ναύλωσης είναι αντίθετα
  Β) Επειδή το σύνολο των επιχειρήσεων των ολικής ναύλωσης είναι υπερπολλαπλάσιο των ημεροπλοιών δεν υπάρχουν κυβερνήτες διαθέσιμοι για όλα τα σκάφη
  Γ) Μισθολογικά – ασφαλιστικά τα ποσά είναι τεράστια και κανένας κυβερνήτης καριέρας δεν πρόκειται να θέλει να απασχοληθεί σε ιστιοφόρα για 2-3 μήνες ανα χρόνο. Επίσης καμία μικρή ή μεσαία εταιρεία με ιστιοφόρα δεν μπορεί να «σηκώσει» το συγκεκριμένο μισθολογικό-ασφαλιστικό κόστος
  Δ) Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου των ολικής ναύλωσης θα πέσει κατακόρυφα σε διεθνές επίπεδο μιας και μετα την επιβολή του 24%ΦΠΑ και των αυξημένων τιμών σε καύσιμα λόγω της αύξησης του ΕΦΚ την τελευταία 10ετια, η επιβολή των νέων μισθολογικών-ασφαλιστικών εισφορών βάσει αυτού του νόμου θα οδηγήσει σε νέα κατακόρυφη αύξηση των ναύλων, μείωση της ζήτησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό πχ Τουρκιά και οριστικό κλείσιμο δεκάδων επιχειρήσεων yachting.
  E) Θα δημιουργηθεί μια νέα μεγάλη γενιά άνεργων skipper οι περισσότεροι με εμπειρία ανω των 20 ετών
  Όλα τα παραπάνω αποτελούν, εκ νόμου, την καταταστοφη και απειλούν με αφανισμό του επαγγέλματος των “skipper”
  Παρακαλώ πολύ να γίνει άμεση αλλαγή του σημείου που διαχωρίζει και επιβάλει κυβερνήτη στα πλοία άνω των 12 ατόμων.

 • 17 Ιανουαρίου 2022, 19:15 | ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

  Ο ΝΟΜΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ,ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ(ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ)ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.ΤΩΡΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΟΥΝ,ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ.ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ(ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ),ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΛΟΙΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ

 • Η υποχρεωτική οργανική σύνθεση σε μικρά σκάφη με μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 12 επιβατών δεν μπορεί να είναι η απάντηση της χώρας στο πάγιο αίτημα των ημερόπλοιων που όλα αυτά τα χρόνια θεωρούν τους εαυτούς τους αδικημένους απέναντι στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής που εκτελούν ημερήσιους ναύλους. Τα ημερόπλοια είναι μια κατηγορία πλοίων που εκτελεί μια διαφορετική τελείως δραστηριότητα έναντι των ημεροπλοίων, όπως επίσης οι μεταφορικές δυνατότητες των ημεροπλοίων είναι κατα βάση πολύ μεγαλύτερες.

  Ειναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι δεν πρέπει ο νόμος να αναφέρεται σε μεταφορική ικανότητα αλλά σε επιβάτες που μεταφέρονται αφού στην περίπτωση (όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις) όπου υπάρχει παραπάνω από ένα πρωτόκολλα και κάποιο πρωτόκολλο είναι μεγαλύτερο των 12 επιβατών τότε το σκάφος θα υποχρεούται να έχει οργανική σύνθεση ακόμα και αν τελικά μεταφέρει λιγότερους από 12 επιβάτες.

  Η έλλειψη πληρωμάτων και η διαφορετική φύση της δουλειάς καπετάνιου και κυβερνήτη ιστιοπλοϊκού, θα οδηγήσει πολλές εταιρείες που δραστηριοπούνταν όλα αυτά τα χρόνια προσφέροντας ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν και υπηρεσίες τελείως διαφορετικές από αυτές που προσφέρουν τα ημερόπλοια, να εγκαταλείψουν αυτή τη δραστηριότητα τους λόγω των δυσκολιών που γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν με τις οργανικές συνθέσεις τα μεγαλύτερα σκάφη και θα αντιμετωπίζουν πλέον και τα μικρότερα, αλλά και λόγω του δυσανάλογα αυξημένου κόστους. Επίσης, υπάρχουν και ιστιοφόρα σκάφη μικρότερα των 24 μέτρων που φέρουν 13-14-15-16 κλίνες και τα οποία θα υποχρεούνται πλέον σε οργανική σύνθεση. Τα σκάφη αυτά με το νόμο αυτό επι τους ουσίας τιμωρούνται για τις περισσότερες κλίνες τους και η μόνη λύση είναι να μειώσουν τη μεταφορική τους ικανότητα σε 12 επιβάτες, αφού το κόστος διατήρησης της μεγαλύτερης μεταφορικής τους ικανότητας είναι τεράστιο ενώ δεν θα κάνουν πάντα ναύλους με περισσότερους από 12 επιβάτες.

  Επίσης, σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων και τους νηογνώμονες το ΠΔ917/1979 ορίζει τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία σε πλοία που μεταφέρουν έως 25 επιβάτες, ενώ τα πλοία άνω των 25 επιβατών ελέγχονται σαν επιβατηγά πλοία.

  Παρακαλούμε να υπάρξει μέριμνα για τα παραπάνω προβλήματα, αφού οδηγούμαστε σε καταστροφή.

 • 15 Ιανουαρίου 2022, 00:35 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Έχετε σκεφτεί τις συνέπειες του νόμου που ετοιμάσατε;
  Έχετε σκεφτεί πόσες μικρές επιχειρήσεις θα κλείσετε;
  Τουλάχιστον 2000 μικρά σκάφη δουλεύουν σήμερα με ναυλώσεις άνω των 12 ατόμων και όχι μόνο δεν επιβαρύνουν το κράτος αλλά προσφέρουν σε αυτό εισφορές και φόρους.
  Έχετε τα χρήματα και την πολυτέλεια να προσθέσετε όλους αυτούς τους ανέργους που θα δημιουργήσετε στα ταμεία ανεργίας;
  Έχετε σκεφτεί πόσα ναυτικά ατυχήματα θα προκαλέσετε; Γιατί ποιος θα κυβερνήσει τα ιστιοπλοϊκά σκάφη που ως επί των πλείστων κάνουν αυτή την δουλειά; Οι απόφοιτοι της “εμποροπλοιάρχων” ή οι κάτοχοι “κυβερνητικού” που δεν έχουν δει ποτέ πανί στη ζωή τους;
  Πώς θα βγάλετε από τα σκάφη τους ανθρώπους με 20 και 30 χρόνια εμπειρία στη θάλασσα και θα τους αχρηστεύσετε σε ένα ταμείο ανεργίας?
  Δημιουργείστε μηχανισμούς αξιολόγησης αυτών των ανθρώπων ή υποδείξτε παγκοσμίου αναγνώρισης διπλώματα με τα οποία κάποιος θα επιτρέπεται να κυβερνήσει το σκάφος του.
  Δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν αναγνωρίζει αυτά τα διπλώματα και να θεωρεί το “κυβερνητικό” ανώτερο του “yacht master” για παράδειγμα. Είναι αστείο αλλά παράλληλα τραγικό δυστυχώς για πάρα πολλούς Έλληνες επαγγελματίες, που τελικά θα τους οδηγήσετε, αν δεν θέλουν να μείνουν άνεργοι…, να φύγουν με τα “σκαφάκια” τους από τη χώρα όπως έφυγαν πριν πολλά χρόνια και οι πλοιοκτήτες μεγαλύτερων πλοίων από ανάλογες αποφάσεις.
  Αναλογιστείτε πόσες ζωές πάτε να αναστατώσετε και σκεφτείτε καλά τις συνέπειες των πράξεων σας.
  Με όλο τον σεβασμό.
  Γιάννης Χατζηγιάννης

 • Yπάρχουν ιστιοπλοικά σκάφη, χωρίς μόνιμο πλήρωμα, κάτω απο 24 μέτρα τα οποία διαθέτουν πρωτόκολο άνω των 12 ατόμων για διανυχτέρευση.

  Παρακαλω πολύ να ληφθεί υπόψιν ωστε να μπορεί ο διπλωματούχος skipper επιβάτης να παίρνει τη διακυβέρνηση του σκάφους.

 • 13 Ιανουαρίου 2022, 11:21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο εως τωρα νομος,και πολυ σωστα,δινει τη δυνατοτητα σε πλοιοκτητες που εχουν ναυτικη εμπειρια πολλων χρονων,αλλα και σε επαγγελματιες κυβερνητες μικρων σκαφων,με τις προβλεπομενες ασφαλιστικες καλυψεις,να κυβερνουν επαγγελματικα πλοια αναψυχης μεχρι 24μ και μεχρι 49 επιβατες.
  Η παρ2 του παροντος αρθρου,υποχρεωνει με οργανικη συνθεση τα επαγγελματικα πλοια αναψυχης μεταφορικης ικανοτητας μεγαλυτερης των 12 επιβατων μεχρι 49.
  Αυτο συνεπαγεται με προσληψεις πλοιαρχου και προσωπικου,αναλογως τη χωρητικοτητα τους σε κορους.Οι αμοιβες και οι ασφαλιστικες εισφορες αυτων ειναι απαγορευτικες για εμας που δραστηριοποιουμαστε στη βορεια Ελλαδα αλλα και σε αλλες περιοχες της Ελλαδας,οπου η αγοραστικη δυναμη των τουριστων δεν ειναι μεγαλη και τα εισοδηματα μας ειναι μικρα.
  Και για να ειμαστε πιο συγκεκριμενοι,οι τζιροι μας δεν ξεπερνανε τα 10-20 χιλιαδες ευρω αναλογα τη σεζον,ενω η αμοιβη ενος και μονο πλοιαρχου ειναι περι τα 10 χιλιαδες ευρω,αμοιβη και ασφαλιση.
  Οπως καταλαβαινεται δεν ειναι δυνατον να επιβιωσουμε.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 13:08 | Αγγέλα Ταβιανάτου

  Τα πλοία χωρίς μόνιμο πλήρωμα εκναυλώνονται χωρίς καπετάνιο. Καπετάνιος είναι ένας των ναυλωτών που έχει τα οριζόμενα από τον Νόμο προσόντα.
  Εάν δεν υπάρχει , τότε ο πλοιοκτήτης μπορεί να του συστήσει καπετάνιο (ή κυβερνήτη, όπως ορίζεται απο την σχετική νομοθεσία) ο οποίος αναλαμβάνει την διακυβέρνηση του πλοίου.
  Σ αυτήν την περίπτωση ο κυβερνήτης είναι υπάλληλος του ναυλωτή.
  Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κόβεται στον ναυλωτή και όχι στον εκναυλωτή.
  Η κοινωνική ασφάλιση του κυβερνήτη ορίζεται στον παρόντα νόμο.
  Αυτή η παράγραφος έχει σημασία, καθώς ο ναυλωτής φέρει την ευθύνη για το πλοίο, όπως ένας εργοδότης φέρει την ευθύνη για την εταιρεία του.
  Βεβαίως, οι ευθύνες ασφαλίζονται και αυτό συμβαίνει με όλα τα πλοία αναψυχής.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 14:24 | ΜΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Μόνο στον ΕΦΚΑ σαν αυτοαπασχολούμενοι, ή στο ΝΑΤ μπορούν να είναι ασφαλισμένοι οι κυβερνήτες. Σαν εξηρτημένη εργασία, πρέπει να οριστεί ωράριο.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 14:47 | ΜΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Πως έχετε φανταστεί την πρόσληψη του κυβερνήτη με ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ? Με τι ωράριο? Με ποιες υπερωρίες? Και πότε ακριβώς σχολάει ο κυβερνήτης και πηγαίνει σπίτι του, σε ένα εβδομαδιαίο ναύλο, που το σκάφος με τον κυβερνήτη και τους τουρίστες ταξιδεύουν από νησί σε νησί? Και όταν ας πούμε σχολάσει, ποιος ευθύνεται για το σκάφος? Ποιος το προσέχει εάν θα ξεσύρει, κλπ? Ο ναυλωτής που δεν ξέρει να χειριστεί το σκάφος και ζήτησε κυβερνήτη? Μόνο στον ΕΦΚΑ σαν αυτοαπασχολούμενοι, ή στο ΝΑΤ μπορούν να είναι ασφαλισμένοι οι κυβερνήτες.