Άρθρο 25 Περιεχόμενο καταστατικού

 

1. Το καταστατικό περιέχει:
α. την επωνυμία και τον σκοπό της εταιρείας,
β. την έδρα της εταιρείας,
γ. το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου, τον τρόπο καταβολής του και τις μετοχές της εταιρείας,
δ. τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες σύγκλησηςτου διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων,
ε. τα δικαιώματα των μετόχων,
στ. τις διαδικασίες για τη διάλυση και την εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.

2. Στο καταστατικό ορίζονται τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
3. Το καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α. αναφέρει επιπλέον:
α. Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπογράφουντο καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων υπογράφεται το καταστατικό. Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών προσώπων είναι κατ’ ελάχιστο το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η υπηκοότητα και ο Α.Φ.Μ.. Τα στοιχεία των νομικών προσώπων είναι κατ’ ελάχιστο η επωνυμία, η έδρα, ο Α.Φ.Μ. και τα ατομικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου.
β. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή.

  • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:07 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

    β. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή.
    ΣΧΟΛΙΟ. Να απαλειφθεί (Σε καμία εταιρία που συντάσσεται με ιδιωτικό έγγραφο δεν αναγράφουμε τις δαπάνες σύστασης)