ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 46 Σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

 

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Ν.Ε.Π.Α., τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Κατ` εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτής, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, το οποίο ορίζει και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για αυτό, ή εφόσον δεν αντιτάσσεται, κατόπιν γνωστοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, κανένα μέλος της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος της γενικής συνέλευσης μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.
2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, από το διοικητικό συμβούλιο. Η πρόσκληση αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα έξι (6) τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες της εβδομάδας και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Αν στην έδρα της εταιρείας εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε αυτή. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει ονομαστικές μετοχές, η πρόσκληση αρκεί να ταχυδρομείται με απόδειξη, τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στη διεύθυνση κάθε μετόχου που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η πρόσκληση να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οποίου η διεύθυνση έχει δηλωθεί στο βιβλίο μετόχων και έχει ληφθεί απάντηση για τη λήψη αυτής από τη διεύθυνση αυτή.
3. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, αν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι ακόμα και αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις της παρ. 2.
4. Για την παράλειψη της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διοικητικό πρόστιμο κατά δέσμια αρμοδιότητα στη Ν.Ε.Π.Α. ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), το οποίο διπλασιάζεται για κάθε εταιρική χρήση που συντελείται η παράλειψη. Το ανωτέρω έσοδο εγγράφεται ως πίστωση στον ειδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκάστου επομένου οικονομικού έτους.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:42 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Συμπληρώνεται Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων
  Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.
  Κρίνεται ότι θα πρέπει το πρόστιμο να μην υπερβαίνει τα 100 € και θα πρέπει να απαλειφθούν ότι αφορά τον διπλασιασμό του προστίμου για κάθε εταιρική χρήση που συντελείται ή παράληψη.

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 23:35 | Βασίλειος Μαζης

  Ο διπλασιασμός ποινών θα είχε λογική και ηθική βάση αν πρόκειται για υποτροπή, αφού δηλαδή έχει συντελεστεί νέα παράβαση μετά τη διαπίστωση και κοινοποίηση της παράβασης ΚΑΙ του προστίμου βάση της πλέον πρόσφατης (ημερομηνιακά) γνωστής παράβασης. Να υφίσταται διάστημα παραγραφής ώστε να υποχρεώνεται το ΥΕΝ ή άλλη αρχή να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους έγκαιρα, μέσα στην επόμενη χρήση. Διαφορετικά, πρόκειται για μόνιμη ομηρία. Η διάταξη είναι αποτρεπτική για την εισδοχή νέων μετόχων οι οποίοι θα πρέπει να ανησυχούν ότι τυπικές παραβάσεις, όπως η δημοσίευση, παρελθόντων ΔΣ μπορούν να εμφανιστούν έξαφνα γεωμετρικώς σωρευμένα εξοντωτικά πρόστιμα. Θυμίζω ότι με το TAXIS δεν τα βγάζεις πέρα και η δικαιοσύνη καθυστερεί χρόνια στη χώρα μας. Η Ανάπτυξη δε γίνεται με παγίδες.

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 23:39 | Βασίλειος Μαζης

  Εκπληκτικά αυστηρή και ανελαστική ποινή ως προς το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών εταιρίας. Υπάρχουν ΝΕΠΑ που διαχειρίζονται 1-2 σκάφη με έσοδα λίγων χιλιάδων Ευρώ με προσωπική διαχείριση. Τι θα γίνει αν ο ένας μέτοχος είναι ασθενής και ο άλλος απών και χαθεί η προθεσμία την περίοδο που πρέπει να προκηρυχθεί η ΓΣ;