Άρθρο 47 Συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

 

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αν έχει καταθέσει τις μετοχές πριν από τη συνέλευση σε τράπεζα και προσκομίσει σχετική απόδειξη ή καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στη συνέλευση κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
2. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση και αν η ημέρα αυτή είναι αργία ή εξαιρετέα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση ή δημοσίευση. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή.
4. Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας σε σχέση με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένα αυξημένα ποσοστά απαρτίας σε σχέση με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, ως αυξημένο ποσοστό απαρτίας ορίζονταιτα δύο τρίτα (2/3) των μετόχων.

  • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:01 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

    Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ αν είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων ή αποδεικνύει καθοιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του ως μετόχου (Τα λοιπά της παρ. 1 να απαλειφθούν)