Άρθρο 16 Δυνατότητα εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων από επαγγελματικά πλοία αναψυχής κενά επιβατών

 

1. Κατά το χρονικό διάστημα που επαγγελματικά πλοία αναψυχήςκατά την έννοια της περ. (γ) του άρθρου 1, δεν εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 ή 8, ή δεν τελούν σε καθεστώς ιδιοχρησιμοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 15,δύνανται να εκτελούνκενά επιβατών και χωρίς να αίρεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας τους, τις κάτωθι κινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, με σκοπό:
α. την αλλαγή θέσης ελλιμενισμού, ή
β. την εκτέλεση μεθόρμισης και δοκιμαστικού πλου, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών, ή
γ. την μετακίνηση σε και από ναυπηγείο με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και λοιπών συναφών εργασιών ή την περίπτωση ναυπήγησης, ή
δ. τον απόπλου ή κατάπλου προς και σε έτερο λιμένα, με σκοπό την έναρξη εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης και την επιστροφή του πλοίου στη θέση ελλιμενισμού του μετά τη λήξη της, εφόσον οι λιμένες αυτοί βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, ή
ε. τον εφοδιασμό των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια, ή
στ. τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη έκθεση για την προβολή και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ή
ζ. τον απόπλου ή κατάπλου προς και σε έτερο λιμένα, για την παραλαβή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίουκαι την επιστροφή του πλοίου στη θέση ελλιμενισμού του μετά τη λήξη της ιδιοχρησιμοποίησης, εφόσον οι λιμένες αυτοί βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας.
2. Κατά την εκτέλεση των κινήσεων των περ. (δ) και (στ) τηςπαρ. 1, χορηγείται απαλλαγή από τον δασμό και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των καυσίμων και των λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία της παρ.2. Η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. παρέχεται κατά το μέρος που προβλέπεται από τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) και την ενωσιακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία.

 • ΣΙΤΕΣΑΠ
  Προσθήκη Νέου Άρθου μετά το 16:
  ΑΡΘΡΟ ….. «Συμμετοχή σε ναυταθλητικές, φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις»
  1. Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής δύνανται να ναυλώνονται για την συμμετοχή σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, συμμετοχή σε ειδικούς ναυτικούς εορτασμούς επετείων και άλλων γεγονότων, ή σε ναυταθλητικές εκδηλώσεις είτε είναι αθλητικοφανείς διοργανώσεις (regattas) τουριστικής αναψυχής, είτε είναι ναυτικοί αγώνες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, περιπτώσεις, για τις οποίες συνάπτεται σχετική σύμβαση ναύλωσης.
  2. Στις περιπτώσεις συμμετοχής, από τις ανωτέρω περιπτώσεις, σε ναυτικούς αγώνες, η στελέχωση του πληρώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά περίπτωση κανονισμό του αγώνα, είναι ευθύνη του ναυλωτή και όχι του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή συμπλοιοκτησίας ή άλλου εντολοδόχου των παραπάνω, όπως ναυτικός πράκτορας ή ναυλομεσίτης.
  3. Για τις άλλες περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1, η στελέχωση του πληρώματος ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:05 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Να προβλεφθεί η μετακίνηση εκτός από το ναυπηγείο και σε άλλο λιμένα ή χώρο εναποθήκευσης σκαφών με σκοπό την διενέργεια συντήρησης ή μικροεπισκευών.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:03 | ¨ΕΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΠΛΟΊΩΝ κΈΡΚΥΡΑΣ

  Στο άρθρο 16 να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος:
  1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρουμένου της περ. ζ’ της παρ. 1, ισχύουν και για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 14:45 | Φιλιππος Βιντζηλαίος

  Πουθενα δεν αναφέρεται η συνθεση επιβαινόντων στο πλοιο κατα την διάρκεια της μεταφοράς αυτης. Ο κυβερνητης ειναι σιγουρο, αλλα να συμπεριληφθεί οτι το βοηθητικο πληρωμα κατα την διαρκεια του πλου να ειναι επιλογή του κυβερνήτη, χωρίς να ειναι απαραίτητη η επαγγελματικη σχέσηη άλλη επαγγελματικη παράμετρος

 • Χαιρετίζουμε την πρόβλεψη της δυνατότητας εκτέλεσης
  μεμονωμένων κινήσεων από επαγγελματικά πλοία αναψυχής κενά
  επιβατών, αλλά θεωρούμε ότι σε συνέχεια της παρ.2 του άρθρου 16 που
  προβλέπει την απαλλαγή από τον δασμό και τον Ειδικό Φόρο
  Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των καυσίμων και των λιπαντικών, κατά τον
  απόπλου ή κατάπλου προς και σε έτερο λιμένα, με σκοπό την έναρξη
  εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης και την επιστροφή του πλοίου
  στη θέση ελλιμενισμού του μετά τη λήξη της, εφόσον οι λιμένες αυτοί
  βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, ή τον εφοδιασμό των
  πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια, ή τη συμμετοχή σε
  συγκεκριμένη έκθεση για την προβολή και ανάπτυξη του θαλάσσιου
  τουρισμού (περιπτώσεις δ’ έως στ’ της παρ.1 του άρθρου 16), πρέπει να
  οριοθετηθεί το ζήτημα των τελωνειακών ελέγχων καυσίμων και η
  απαλλαγή από την επιβολή προστίμων σε σκάφη κάτω των 500 κόρων
  που δεν διαθέτουν χωριστές δεξαμενές καυσίμων.
  Ως Ένωση, έχουμε προτείνει ήδη τέσσερις (4) διαφορετικές λύσεις
  επί του ζητήματος και θεωρούμε ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο
  Οικονομικών μπορεί να δοθεί μία ικανοποιητική λύση στο ζήτημα.