ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 72 Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας μικρών σκαφών και πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης

1.α. Η θέση σε ή άρση από την κατάσταση ακινησίας μικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως σημαίας,των υποπερ. αα΄ και ββ΄της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δηλώνονταιηλεκτρονικά, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ειδική εφαρμογή, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), σε διασύνδεση με το «e – Μητρώο Πλοίων», όσον αφορά στην κατηγορία των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από τον ιδιοκτήτη του (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Η δήλωση, εκ της οποίας προκύπτει το ακριβές συνολικό χρονικό διάστημα ακινησίας, ανά έτος,περιλαμβάνει τα στοιχεία του μικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, της ιδιοκτησίας και του σημείου ακινητοποίησής του. Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό όσον αφορά σε μικρό σκάφος ή πλοίο υπό ξένη σημαία, φυλάσσονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη του. Μέσω της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης περί της χρονικής περιόδου για την οποία δηλώθηκε υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη ότι το μικρό σκάφος ή πλοίο αναψυχής ιδιωτικής χρήσηςπαρέμεινε ακινητούν.
β. Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών της εφαρμογής της περ. (α)με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.
2.α. Μικρό σκάφοςήπλοίο αναψυχής ιδιωτικής χρήσης για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται να διενεργεί πλόες ή να μετακινείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή να μην εντοπιστεί στο σημείο που έχει δηλωθεί ως ακινητούν ή να εντοπιστεί ακινητούνσε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του πρώτου εδαφίου, συνεπάγεται την επιβολή, από τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου, διοικητικούπροστίμου, κατά του ιδιοκτήτη, ως εξής:
i. δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, για μικρά σκάφη έως επτά (7) μέτρα,
i. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από επτά (7) έως δώδεκα (12) μέτρα,
ii. τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από δώδεκα (12) έως είκοσι δύο (22) μέτρα και
iii. σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από είκοσι δύο (22) μέτρα και άνω.
β. Για κάθε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους, τοδιοικητικόπρόστιμοδιαμορφώνεται ως εξής:
ii. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για μικρά σκάφη έως επτά (7) μέτρα,
iv. σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από επτά (7) έως δώδεκα (12) μέτρα,
v. εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από δώδεκα (12) έως είκοσι δύο (22) μέτρα και
vi. ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από είκοσι δύο (22) μέτρα και άνω,
και επιβάλλεται, ως παρεπόμενη ποινή, η απαγόρευση απόπλου του μικρού σκάφουςήπλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
3.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται: (α) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 καιη διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διαδικασία και τον τύπο της δήλωσης μικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης σε θέση σε ή άρση από κατάσταση ακινησίας, (γ) ο τύπος της βεβαίωσης ακινησίας μικρού σκάφους/πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, (δ) τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παρ. 2 και οι διαδικασίεςείσπραξης και απόδοσης του διοικητικού προστίμουτης ίδιας παραγράφου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να ορίζονται περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της δήλωσης για τη θέση σε ή την άρση από κατάσταση ακινησίαςμικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης και η αίτηση για χορήγηση της βεβαίωσης ακινησίας υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.

 • Για το 1α.
  Για τα μικρά ιδιωτικά πλοία/σκάφη αναψυχής, εφόσον δηλώνουν ακινησία θα πρέπει βάσει αυτής να εκδίδεται βεβαίωση για απαλλαγή από φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και απο τα τέλη προσόρμισης στα λιμενικά τέλη, αναλογικά για το χρονικό διάστημα ακινησίας. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πολλαπλές δηλώσεις ακινησίας μέσα στο έτος.

  Για το 2α.
  Τα πρόστιμα είναι δυσανάλογα της παράβασης. Να μειωθούν τουλάχιστον στο 1/3 από τα αναφερόμενα (ξεπερνούν και την αξία του σκάφους). Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για
  υποχρεωτική μετακίνηση για λόγους ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, καταστροφές,πυρκαγιά κλπ) καθώς και
  ημερήσια άδεια για μετακίνηση από και προς το καρνάγιο για εργασίες επισκευής.
  Η άδεια μπορεί να δίνεται εγγράφως απο την οικεία λιμενική αρχή, ενώ ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα υπάρχει σε ισχύ.

 • 18 Ιανουαρίου 2022, 09:33 | Σαμαρτζής Αντώνης

  Τα πρόστιμα για τα μικρά σκάφη είναι εξοντωτικά. Θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογία όπως τα πρόστιμα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 της φορολογικής αξίας του σκάφους.
  Επίσης να υπάρχει μια ευελιξία κατά την ακινησία για την μετακίνηση ενός σκάφους από την θέση ελλιμενισμού στην θέση φύλαξης ή επισκευής.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 12:56 | Φραγκίσκος

  Έτσι ακριβώς

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 09:18 | παπαδακης γεωργιος

  Τα σκάφη με σημαία τρίτης χώρας (μη ε.ε) υπόκεινται σε τελωνειακές διατάξεις
  Η ακινησία τους δηλώνεται στο Τελωνείο της αρμοδιότητας που ακινητοποιείται και ελέγχεται ο χρόνος ακινησίας και οι υποχρεώσεις του σκάφους.
  Με την ηλεκτρονική ακινησία δεν πρέπει να παρακαμφθεί η Τελωνειακή αρμοδιότητα.
  Επίσης παρατηρείται ότι η βεβαίωση ακινησίας από Λιμεναρχεία καθυστερεί σε βαθμό που ο ενδιαφερόμενος θα αναλώση τις διακοπές του περιμένοντας την βεβαίωση ακινησίας.

 • Κες/Κοι

  Είμαστε υπέρ οποιασδήποτε ηλεκτρονικής διευκόλυνσης συνδιαλλαγής μεταξύ πολίτη/ κράτους/ υπηρεσιών.

  Πάντα όμως με γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου και την ευκολία πραγματοποίησης , όχι μόνον μίας συγκεκριμένης δήλωσης (ακινησία σκάφους αναψυχής) , αλλά και στην διευκόλυνση παράπλευρων εργασιών που ουσιαστικά προέρχονται από την δήλωση αυτήν.

  Τα μικρά σκάφη αναψυχής , είτε βρίσκονται μονίμως σε ένα trailer , είτε τοποθετούνται πάνω σε ένα, όταν ανελκύονται .

  Οι χώροι στάθμευσης των trailer αυτών είναι σε ένα πάρκινγκ , μία αυλή, ή, ένα χωράφι.
  Αυτήν την τοποθεσία ακινησίας θα σας δηλώσει ένας κάτοχος μικρού σκάφους.

  Τα σκάφη όμως ανεξαρτήτως μήκους χρειάζονται συντήρηση , η οποία γίνεται κατά το πλείστον τον χρόνο ακινησίας αυτού και δη κατά τους χειμερινούς μήνες.

  Για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης όμως , τα μικρά αυτά σκάφη χρειάζεται να μετακινηθούν στην έδρα εργασίας του εκάστοτε τεχνικού οδικώς.

  Παραδείγματα τεχνικών που θα ζητήσουν μετακίνηση του :
  Μηχανικός, ηλεκτρολόγος , ταπετσιέρης , πλαστικατζής , μπαλονάς , ανοξείδωτα κ.α.

  Στα πλοία αναψυχής (άνω των 10 μέτρων) που ανελκύονται σε καρνάγια , αυτές οι εργασίες γίνονται επί τόπου από εξειδικευμένα συνεργεία που πηγαίνουν επί τόπου, με τον ανάλογο εξοπλισμό και κόστος.
  Τα μικρά σκάφη όμως μεταφέρονται στην έδρα του τεχνίτη για αυτές τις εργασίες.

  Ζητούμε λοιπόν το αυτονόητο.

  Να επιτρέπεται η μετακίνηση οδικώς προς διεκπεραίωση εργασιών κατά το διάστημα ακινησίας των μικρών σκαφών
  Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ θα βεβαιώνονται πρόστιμα σε περίπτωση που το σκάφος δεν είναι στον δηλωμένο χώρο ακινησίας , αλλά σε κάποιον τεχνικό , για επισκευές ,ή, έλεγχο του.

  Γενικώς για τα μικρά σκάφη αναψυχής η δήλωση συγκεκριμένου χώρου ακινησίας είναι άνευ σημασίας και ουσίας.
  Το μικρό σκάφος όταν βρίσκεται στην ξηρά ΔΕΝ πραγματοποιεί πλόες, – που είναι και η ουσία δήλωσης ακινησίας- ούτε χρησιμοποιείται καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο από τον ιδιοκτήτη του.

  Παρακαλούμε λάβετε σοβαρά υπ’όψιν αυτήν την ιδιαιτερότητα και απαλείψτε την βεβαίωση προστίμου για συγκεκριμένη θέση ακινησίας μικρού σκάφους , ή, τουλάχιστον προβλέψτε στην ηλεκτρονική δήλωση , την μετακίνηση του προς συντήρηση.

  Το ΔΣ της ΠΕΕΑ

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 19:04 | Βασιλης

  Μπράβο