Άρθρο 24: Ειδικός Λογαριασμός

Στον Οργανισμό συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός για τη διαχείριση των κονδυλίων που διατίθενται για την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τους ελέγχους ποιότητας αγροτικών προϊόντων.  Η διαχείριση  και τα ειδικότερα θέματα του Ειδικού Λογαριασμού, ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή, από  τις διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας με αριθμό 5439/1985 (ΦΕΚ Β΄ 298), όπως κάθε φορά ισχύει.