Άρθρο 09: Οργάνωση του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ»

1. Στον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ» λειτουργεί  Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στην έδρα του Οργανισμού και διαρθρώνεται  ως εξής:

1.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

1.2. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, υπαγόμενο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

1.3. Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας του Δ.Σ., υπαγόμενο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

1.4. Υπηρεσία Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στον Πρόεδρο του Δ.Σ..

1.5. Νομική Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης,  υπαγόμενη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

1.6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού (Γ.Δ.Δ.Ο.), υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

1.7. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (Γ.Δ.Α.Ε.), υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο η οποία  λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού κατά το πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α 13)  όπως κάθε φορά ισχύει.

1.8. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Γ.Δ.Α.Ε. & Κ.), υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

1.9. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π.), υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

2. Στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο :

2.1.                  Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2.2. Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, επιπέδου Διεύθυνσης,  που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και λειτουργούν κατ’ αναλογία των ερευνητικών Ινστιτούτων Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α΄ 13) όπως κάθε φορά ισχύει.

2.3. Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), επιπέδου Διεύθυνσης,  που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης.

2.4. Η Εποπτεία Ανατολικής Στερεάς και Νήσων, επιπέδου τμήματος, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π.).

2.5.                  Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,  επιπέδου γραφείου, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

2.6. Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λέσβου, επιπέδου τμήματος, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π.).

2.7 Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας γάλακτος Δράμας, επιπέδου τμήματος, το οποίο υπάγεται Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π.).

 

3. Στις Γενικές Διευθύνσεις λειτουργούν ως υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, που θα συσταθούν με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού. Στα Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, λειτουργούν ως υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες Τμήματα και Γραφεία, που θα συσταθούν με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας λειτουργούν ως υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες Τμήματα και Εργαστήρια, που θα συσταθούν με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 19:04 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1.7., να διατυπωθεί ως εξής:

  1.7. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (Γ.Δ.Α.Ε.), υπαγόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού κατά το πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α 13) όπως κάθε φορά ισχύει.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 22:42 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1.2., να διαμορφωθεί ως εξής:
  1.2. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, υπαγόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

  β) Η παράγραφος 1.4., να διαμορφωθεί ως εξής:
  1.4. Υπηρεσία Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη
  στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

  γ) Η παράγραφος 1.6., να διαμορφωθεί ως εξής:
  1.6. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού (Δ.Δ.Ο.), υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

  δ) Οι παράγραφοι 1.8. και 1.9. να ενοποιηθούν σε μία Γενική Διεύθυνση, ως εξής:
  1.8. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Α.Ε.Κ & Δ.Π.Α.Π.), υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

  ε) Η παράγραφος 2.3., να διαμορφωθεί ως εξής:
  2.3. Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Α.Ε.Κ & Δ.Π.Α.Π.)ε).

  στ) Η παράγραφος 2.4., να διαμορφωθεί ως εξής:
  2.4. Η Εποπτεία Ανατολικής Στερεάς και Νήσων, επιπέδου Τμήματος, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Α.Ε.Κ & Δ.Π.Α.Π.).

  ζ) Η παράγραφος 2.5., να διαμορφωθεί ως εξής:
  2.5. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, επιπέδου Γραφείου, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Α.Ε.Κ & Δ.Π.Α.Π.).

  η) Η παράγραφος 2.6., να διαμορφωθεί ως εξής:
  2.6. Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λέσβου, επιπέδου Τμήματος, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Α.Ε.Κ & Δ.Π.Α.Π.).

  θ) Στο τέλος της παραγράφου 3, οι τρεις τελευταίες σειρές να διαμορφωθούν ως εξής:
  Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ) λειτουργούν ως υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες Τμήματα και Διαπιστευμένα ή μη Εργαστήρια που θα συσταθούν με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού, όπως ακριβώς λειτουργούν εξυπηρετώντας το σκοπό και την γεωγραφική περιοχή για τα οποία συστήθηκαν εντασσόμενα σε γεωγραφικά γειτνιάζοντα ΙΑΕ.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 10 Οκτωβρίου 2014, 12:17 | Κυριάκος Ζέρβας

  στο άρθρο 9 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στην παράγραφο 2, προτείνεται η προσθήκη υποπαραγράφου 2.8 ως εξής: Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προιόντων (Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π.)

  Αιτιολόγηση: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και λειτουργεί ήδη ως Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,οργανωμένη υπηρεσιακή μονάδα (η πρώην κεντρική υπηρεσία του συγχωνευθέντος ΕΛΟΓΑΚ) η οποία παρακολουθεί και διαχειρίζεται έως και σήμερα τα θέματα που αφορούν την παραγωγή,διακίνηση και τους ελέγχους του νωπού αγελαδινού, πρόβειου & γίδινου γάλακτος καθώς και του κρέατος. Η πρόταση υποβάλλεται με στόχο τη συνέχεια της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε ότι αφορά τη διαχείριση της διακινούμενης γαλακτοπαραγωγής στην χώρα, τον έλεγχο παρασκευής ή/και εμπορίας του γάλακτος & των γαλακτοκομικών προιόντων και των παραγόμενων υποπροιόντων γάλακτος και τέλος την παρακολούθηση των ημερήσιων σφαγών ζώων και των ισοζυγίων κρέατος μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των σφαγείων με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ΄΄΄ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄. Στην εν λόγω Περιφερειακή Υπηρεσία τηρούνται: ηλεκτρονική βάση δεδομένων της διακινούμενης γαλακτοπαραγωγής – ηλεκτρονική βάση δεδομένων των αποτελεσμάτων αναλύσεων δειγμάτων νωπού γάλακτος που γίνονται σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία – Μητρώα παραγωγών & επιχειρήσεων γάλακτος και κρέατος κλπ.