Άρθρο 10: Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ) – Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων (ΕΣΙ)

1.  Στο πλαίσιο του Οργανισμού λειτουργεί επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας. Το ΕΣΑΕ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται (α) από πέντε (5) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, από τους οποίους τέσσερις (4) καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και (β) από δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α΄ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού. Τον Πρόεδρο του ΕΣΑΕ μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους επιστήμονες της περίπτωσης (α). Τα θέματα στο ΕΣΑΕ εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο.

2. Τα μέλη του ΕΣΑΕ με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας:

α) Εισηγείται στο ΔΣ τον ετήσιο προγραμματισμό για την ερευνητική δράση που υλοποιεί ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

β) Αξιολογεί τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων και εισηγείται στο ΔΣ για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας.

γ) Αξιολογεί τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων και εισηγείται στο ΔΣ για την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ).

δ) Γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Ερευνητών.

ε) Αξιολογεί τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων ερευνητών και την προαγωγή τους. Η εισήγηση αποτελεί σύμφωνη γνώμη για το ΔΣ. 

στ) Εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, ανά γνωστικό αντικείμενο, τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Οργανισμού τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο (2) έτη.

ζ) Επιλέγει τη σύνθεση των επιτροπών κρίσης των ερευνητών, με κλήρωση από τα μητρώα των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Οργανισμού, την οποία εισηγείται στο ΔΣ που είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης. Η εισήγηση αποτελεί σύμφωνη γνώμη για το ΔΣ.

η) Αποφασίζει ή γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού σε θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των Ερευνητών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού. 

θ) Αξιολογεί τις ερευνητικές προτάσεις των ΙΑΕ που εισάγονται από το Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας.

ι) Αποτιμά το ερευνητικό έργο των ΙΑΕ, καταρτίζει και εισηγείται στο ΔΣ την ετήσια έκθεση ερευνητικών πεπραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.

ια) Εισηγείται στο ΔΣ τον αριθμό των μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΙ).

ιβ) Γνωμοδοτεί στο ΔΣ για την τροποποίηση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού σχετικά με την ίδρυση, αναδιάρθρωση ή κατάργηση των ΙΑΕ και της διάρθρωσης των υπαγόμενων σε αυτά μονάδων (Τμημάτων, Εργαστηρίων κ.λπ.).

ιγ) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το ΔΣ του Οργανισμού,  ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ιδ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού, τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού και τον Κανονισμό Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων.

4. Χρέη Γραμματέα του ΕΣΑΕ εκτελεί υπάλληλος (ΠΕ ή ΤΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας που επιλέγεται και ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή Έρευνας, ύστερα από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιεί ο Πρόεδρος του ΔΣ.

5. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΕΣΑΕ, καθώς και στο Γραμματέα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΕΣΑΕ καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τα κατά περίπτωση έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Το ΕΣΑΕ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ΕΣΑΕ  ή σε περίπτωση που το ζητήσουν με έγγραφό τους προς αυτόν τέσσερα (4) από τα μέλη του.

7. Το ΕΣΑΕ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

8. Τα πρακτικά του ΕΣΑΕ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του ΕΣΑΕ, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από τα μέλη του ΕΣΑΕ.

9. Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας συστήνονται και λειτουργούν Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων (ΕΣΙ).Το ΕΣΙ αποτελείται  από τρία (3), πέντε (5) ή επτά (7) μέλη, αναλόγως του μεγέθους του Ινστιτούτου, των δραστηριοτήτων του και του αριθμού του ερευνητικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό. Ο αριθμός των μελών των ΕΣΙ καθορίζεται κάθε φορά από το ΔΣ του Οργανισμού, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ). Τα ΕΣΙ ασκούν γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

10. Με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΑΕ και των ΕΣΙ. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΑΕ και των ΕΣΙ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α 45) όπως κάθε φορά ισχύει που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

 • 1. Οφείλει να είναι σαφής η θητεία των μελών του ΕΣΑΕ καθώς επίσης και περιορισμένων δυνατοτήτων ανανέωσής της. Προτείνεται τριετής ή τετραετής θητεία με δυνατότητα αννέωσης μια μόνο φορά.

  2. Απαιτείται επαναδιτύπωση της σύνθεσης του ΕΣΑΕ: 5 μέλη αναγνωρισμένου κύρους, ερευνητές βαθμίδας Α’ του Οργανισμού ή τακτικούς καθηγητές ΑΕΙ, …, και .. δύο ερευνητές βαθμίδας Α’ του Οργανισμού. Εκτιμώ ότι οι υπηρετούντες το ΕΣΑΕ οφείλουν να είναι εν ενεργεία ερευνητές. Οι εκλεγμένοι ερευνητές δεν θα πρέπει να κατέχουν θέση στα διοικητικά όργανα οποιουδήποτε συνδικαλιστικού οργάνου του Φορέα.

  3. Αναφορικά με το εδάφιο: «Αξιολογεί τις ερευνητικές προτάσεις των ΙΑΕ που εισάγονται από το Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας» επιβάλλεται να οριστεί με σαφήνεια ποιές είναι οι προτάσεις που φτάνουν προς αξιολόγηση στο ΕΣΑΕ. Δεν πρέπει να φτάνουν στο όργανο αυτό σωρεία θεμάτων που πρέπει και μπορούν να αντιμετωπιστούν σε χαμηλότερο επίπεδο. Εκτιμάται ότι στο ΕΣΑΕ πρέπει να φτάνουν μόνο προτάσεις που χαρακτηρίζονται από μεγάλες ιδιαιτερότητες και ασάφειες, προκαλούν προβληματισμούς βιοηθικής ή γενικότερα επιστημονικής ηθικής ή/και εμπεριέχουν σημαντικό ρίσκο οικονομικής φύσης, ή/και δεν μπορούν να τύχουν αντιμετώπισης σε χαμηλότερο επίπεδο αξιολόγησής τους.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 22:25 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στο άρθρο 10, παράγραφος 1, αντί του κειμένου «με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, από τους οποίους τέσσερις (4) καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη,» να διαμορφωθεί ως εξής:
  «καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη, με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία,»

  β) Μετά την παράγραφο 9, να προστεθεί:
  10. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΕΣΑΕ και των ΕΣΙ είναι τριετής (3) με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 13 Οκτωβρίου 2014, 09:12 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Να προστεθεί νέα παράγραφος που να προσδιορίζει τη διάρκεια του ΕΣΑΕ και των ΕΣΙ ως εξής:
  Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΕΣΑΕ και των ΕΣΙ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά.

 • 13 Οκτωβρίου 2014, 09:33 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Η παράγραφος 1 αυτού του άρθρου δημιουργεί σύγχυση όπως είναι διατυπωμένη να διατυπωθεί ως εξής: 1. Στο πλαίσιο του Οργανισμού λειτουργεί επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας. Το ΕΣΑΕ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται (α) από πέντε (5) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη, με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και (β) από δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α΄ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού. Τον Πρόεδρο του ΕΣΑΕ μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους επιστήμονες της περίπτωσης (α). Τα θέματα στο ΕΣΑΕ εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο.