Άρθρο 04: Αρμοδιότητες του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη συνολική επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του αγροτικού κόσμου και ιδίως:

1. Για τη διεξαγωγή της αγροτικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και για την εφαρμογή της πολιτικής στην αγροτική έρευνα, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των συναρμόδιων Υπουργείων, με σκοπό την προστασία και βελτίωση της εν γένει αγροτικής παραγωγής και του φυσικού περιβάλλοντος, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στην αγροτική οικονομία της Χώρας, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.1.   Εισηγείται και εφαρμόζει την πολιτική της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1.2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει την αυτόνομη υλοποίηση ή να συμμετέχει στην υλοποίηση ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, υπουργεία, φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Επίσης, είναι δυνατό, να πραγματοποιεί για λογαριασμό των παραπάνω, μελέτες, εργαστηριακές αναλύσεις, διαγνώσεις, αξιολογήσεις ποικιλιών, προϊόντων φυτικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων.

1.3. Υποβάλλει τα πορίσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στους φορείς χρηματοδότησης, και συνεργάζεται για την περαιτέρω διάχυση και αξιοποίησή τους από άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες του υπουργείου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ατομικές ή συλλογικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.

1.4. Γνωμοδοτεί  για την κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων στον τομέα της αγροτικής έρευνας που διεξάγεται στον Οργανισμό ή σε άλλα ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας που εκτελούν ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό του Οργανισμού ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γνωμοδοτεί για την κατοχύρωσή τους και παρέχει τεχνολογικές γνώσεις σε όλα τα σχετικά θέματα.

1.5. Συλλέγει και αξιοποιεί επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες σε θέματα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας τις οποίες μεταφέρει για την εφαρμογή τους  στις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς, τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ατομικές ή συλλογικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.

1.6. Αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού,  την εισήγηση και υλοποίηση προγραμμάτων με στόχους την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ανάδειξη καινοτόμων οργανικών δομών κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, την προστασία και βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων, την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής, όπως είναι:

1.6.1. Προγράμματα δημιουργίας, διατήρησης, βελτίωσης και πιλοτικής – πειραματικής παραγωγής σε επιδεικτικούς αγρούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

1.6.2. Η εφαρμογή  του σχεδιασμού, η οργάνωση και η επίβλεψη λειτουργίας του εθνικού συστήματος σποροπαραγωγής.

1.6.3. Προγράμματα δημιουργίας σποροπαραγωγικών – απογονικών φυτειών για τη διατήρηση και διάδοση επιλεγμένων αρωματικών-φαρμακευτικών και καλλωπιστικών φυτών καθώς και δασικών φυτών για την αξιοποίηση του άριστου φαινοτυπικού υλικού των αυτοφυών και δασοπονικών ειδών διαφόρων προελεύσεων της χώρας, ώστε να διατηρηθεί η γενετική τους ποικιλότητα, να εξασφαλισθεί η ποιοτική και ποσοτική παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

1.6.4. Προγράμματα δημιουργίας και διατήρησης μητρικών φυτειών, υποκειμένων και ποικιλιών καρποφόρων δένδρων και αμπέλου και η επίβλεψη της παραγωγής και διάθεσης πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα μας σύμφωνα με το ν.1564/1985 όπως κάθε φορά ισχύει και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

1.6.5. Η εφαρμογή των δράσεων εκσυγχρονισμού και η επέκταση του Προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης των εκτρεφόμενων φυλών αγροτικών ζώων και η δημιουργία συστήματος διάθεσης πιστοποιημένων ζώων αναπαραγωγής στους κτηνοτρόφους, σε συνεργασία με τα αποκεντρωμένα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.

1.6.6. Μελέτες για αναδυόμενες νέες καλλιέργειες και προϊόντα και η χάραξη στρατηγικής εναλλακτικών προτάσεων για τους καλλιεργητές.

1.7. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, με εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής και αναπτύσσει διεπιστημονικές σχέσεις στα θέματα της αρμοδιότητάς του. Διοργανώνει συνέδρια, διεθνείς συναντήσεις, σεμινάρια και διαλέξεις για την προαγωγή της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και της επιστημονικής ενημέρωσης.

1.8. Αξιοποιεί και διαχέει τα αποτελέσματα έρευνας με όποιον τρόπο κρίνεται πιο κατάλληλος. Τα έσοδα που θα προκύπτουν από τις ερευνητικές δραστηριότητες του φορέα επανεπενδύονται στις ερευνητικές του δραστηριότητες.

1.9. Αντιμετωπίζει κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την αγροτική έρευνα και τεχνολογία.

2. Για την προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και την προστασία της προέλευσης, της ταυτότητας και της νόμιμης χρήσης της πρώτης ύλης τους, ο ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

2.1. Τον έλεγχο, την πιστοποίηση, την επίβλεψη και την προστασία όλων των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, για τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εθνική νομοθεσία απαιτούνται η ένταξη, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, προέλευσης, ποιότητας και ταυτότητάς τους.

2.2.         Τον έλεγχο, την πιστοποίηση, την επίβλεψη και την προστασία των αγροτικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ), των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (ΠΒΓ), καθώς και κάθε άλλης κατηγορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, για τα οποία προβλέπεται έλεγχος, πιστοποίηση, καταχώριση και επίβλεψη σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.

2.3. Τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ή των διαδικασιών παραγωγής τους ή των συστημάτων ελέγχου τους προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή προς ισχύοντες κανόνες και κώδικες, εθνικούς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς, με τη μορφή απονομής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων ποιότητας, σημάτων συμμόρφωσης, σημάτων ταυτότητας, σημάτων προέλευσης ή πιστοποιητικών και σημάτων συστημάτων ποιότητας ή συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης.

2.4. Το σχεδιασμό, την εκπόνηση και τη θεσμική κατοχύρωση των Εθνικών Συστημάτων Πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

2.5.         Tη σύνταξη, την έκδοση, την αναγνώριση και τη διάθεση τυποποιητικών εγγράφων με τη μορφή εθνικών, κλαδικών, προαιρετικών προτύπων και πάσης φύσεως προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισμών για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ταυτότητας, της προέλευσης και των συστημάτων παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και τον έλεγχο εφαρμογής και χρήσης αυτών.

2.6. Την εκπόνηση, την έκδοση και την κατοχύρωση των πάσης φύσεως σημάτων ποιότητας ή σημάτων συμμόρφωσης ή σημάτων ταυτότητας ή σημάτων προέλευσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, και των συστημάτων παραγωγής τους καθώς και τον έλεγχο εφαρμογής και χρήσης αυτών.

2.7. Την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σε όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος,  καθώς και τη διαχείριση Συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

2.8.         Την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, ταυτότητας και προέλευσης και των Εθνικών Σημάνσεων και Σημάτων Πιστοποίησης και αναγνώρισής τους, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των παραγωγών και των καταναλωτών επί θεμάτων διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και των εν γένει θεμάτων αγροδιατροφικής πολιτικής.

     2.9. Την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και τη διεξαγωγή ελέγχων για την ποιότητα και την προέλευση του γάλακτος και του κρέατος και συγκεκριμένα:

2.9.1. τη διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων γάλακτος σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.9.2. τον έλεγχο της ποιότητας του νωπού (αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου) γάλακτος στο πλαίσιο των κανόνων της ΚΟΑ καθώς και τον επίσημο έλεγχο (επιθεωρήσεις και επίβλεψη) της ποιότητας του νωπού αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος που διενεργείται από τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων μεταποιητών και των ιδιωτικών εργαστηρίων αυτοελέγχου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οκτώ διαπιστευμένα (8) Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

2.9.3. Τον έλεγχο της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας όλων των ειδών γάλακτος σε όλες τις μορφές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

2.9.4. Tον έλεγχο των ισοζυγίων γάλακτος όλων των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για τη νόμιμη χρήση όλων των ειδών γάλακτος ως πρώτη ύλη.

2.9.5. Tην τήρηση και τον έλεγχο των ισοζυγίων κρέατος όλων των μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας κρεάτων.

2.9.6. Tη διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων Κρέατος και Γάλακτος με το σύστημα «Άρτεμις” καθώς και τη διαχείριση αυτής.

2.9.7. τον έλεγχο της αγοράς των πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και τροφίμων του παρόντος νόμου για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της πιστοποίησης και ορθής σήμανσής τους, όπως προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

2.10.      Τη λειτουργία των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος.

2.11.      Την τήρηση μητρώων παραγωγών και επιχειρήσεων γάλακτος και κρέατος.

2.12.      Τη διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων του αγελαδινού γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

2.13. Την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ελέγχων των επιχειρήσεων γάλακτος και κρέατος  στο σύστημα «Άρτεμις».

2.14. Την εφαρμογή του κανονισμού για τη χρήση του ελληνικού σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

2.15. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος, η οποία ιδρύθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν.2538/1997 (Α’ 242) και καταργήθηκε με το εδάφιο ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3895/2010 (Α’ 206).

2.16. Την εκπροσώπηση και συμμετοχή της χώρας στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (International Dairy Federation, FIL-IDF) με την αξιοποίηση των πληροφοριών και της γνώσης που παρέχονται από αυτήν για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ινστιτούτων του Οργανισμού που ασχολούνται με την υγεία των ζώων και την ποιότητα του γάλακτος, την ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας, καθώς και για την ενίσχυση και την υποστήριξη των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Οργανισμού.

2.17. Την υποβολή προτάσεων για εξέταση στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος ή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2.18.Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη και διερεύνηση θεμάτων της γαλακτοκομίας.

2.19. Tη διενέργεια ελεγκτικού έργου για λογαριασμό άλλων φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2.20. Tην επιμόρφωση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.), συνεργατών Γ.Σ. και ελεγκτών.

 3. Για την οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την επαγγελματική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στην αγροτική οικονομία, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

3.1. Την οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που παρέχεται από τις  εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν με ευθύνη του Οργανισμού.
3.2. Την οργάνωση και λειτουργία της αρχικής και συνεχιζόμενης αγροτικής κατάρτισης, που παρέχεται από τις εκπαιδευτικές δομές κατάρτισης, που λειτουργούν με ευθύνη του Οργανισμού.
3.3.Την οργάνωση και λειτουργία της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών, των ανέργων ή υποαπασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα.
3.4. Την οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας για την απόκτηση του Πράσινου Πιστοποιητικού, καθώς και την εισήγηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα χορηγεί το Πράσινο Πιστοποιητικό.

3.5. Την εξειδίκευση προσωπικού που απασχολείται ή ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τον αγροτικό  τομέα. 

3.6. Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τον προσδιορισμό επαγγελματικών αδειών και δικαιωμάτων των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.7. Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδικότερα για την εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών για την Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και των επαγγελματικών περιγραμμάτων για τα επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα.

3.8. Τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών στον πρωτογενή τομέα, τη σύνταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης των διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τους Οργανισμούς.

3.9. Την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων μαθητείας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων και των Εκπαιδευτικών Δομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, που αφορούν στην Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. 

3.10. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτών του Οργανισμού, του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων σε θέματα που αφορούν στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση.

3.11. Την παραγωγή σύγχρονου διδακτικού και εποπτικού υλικού.

3.12. Την ίδρυση εξειδικευμένων Κέντρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πανελλήνιας εμβέλειας με στόχο την πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σε νέα αγροτικά επαγγέλματα ή σε συγκεκριμένους τομείς της αγροτικής οικονομίας και την προώθηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα.

3.13. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νομικών ή φυσικών προσώπων, σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση, για τον προσδιορισμό μηχανισμών εισαγωγής της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής, προώθησης των αγροτικών προϊόντων και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών.

3.14. Τη συλλογή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών σε θέματα αγροτικής έρευνας, με σκοπό την αξιοποίησή τους στην αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης για την ενημέρωση όσων δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

3.15. Την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης της έρευνας και της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας στον αγροτικό τομέα και η παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

3.16. Την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης εξ αποστάσεως και ενημερωτικών εκδηλώσεων, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων ψηφιακών μέσων.  

4. Για τη στήριξη της ποιοτικής αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την προβολή και την προώθηση αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας και ταυτότητας, καθώς και των σημάτων ποιότητας, ταυτότητας και προέλευσης στους παραγωγούς, στις αγορές και στους καταναλωτές, ανατίθενται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ οι εξής αρμοδιότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης, τόσο των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων:

4.1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και υποστήριξης των παραγωγών για την εφαρμογή και την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, εν γένει συστημάτων παραγωγής βάσει απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εθνικών απαιτήσεων, αλλά και συστημάτων ανάδειξης της ποιότητας, προώθησης και προβολής των σημάτων ποιότητας, ταυτότητας και προέλευσης.

4.2.         Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων διαφήμισης, προώθησης και προβολής των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που υπόκεινται στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και στην επίβλεψη του Οργανισμού.

  4.3. Η υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. Η μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, από τους εξειδικευμένους επιστήμονες μέσω ενός διαδραστικού μοντέλου συστημάτων δικτύωσης, που θα περιλαμβάνει τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, γεωργικούς συμβούλους, καθώς και αξιοποίηση δομών βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Εκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και των καταναλωτών για τις εξελίξεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τον προγραμματισμό και τους στόχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αγροτική ανάπτυξη και τις πολιτικές ποιότητας στον αγροτικό τομέα, για την προώθηση της ποιότητας, της ταυτότητας και της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και των σημάτων αναγνώρισής τους, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.  

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Οργανισμός μπορεί   να συμπράττει  με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε φύσης και μορφής του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή/και πώλησης σε τρίτους, να δημιουργεί εταιρίες spin-off,  ιδίως για να αξιοποιεί και διαχέει τα αποτελέσματα έρευνας και τεχνολογίας που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας  , να αξιοποιεί και να προωθεί τα παραγόμενα προϊόντα από τις δραστηριότητες του Οργανισμού και να προάγει τον σκοπό και την αποστολή του.

6. Το αντικείμενο δραστηριότητας του Εθνικού Οργανισμού Πολλαπλασιαστικού Υλικού  (Ε.Ο.Π.Υ.), τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του και οι πόροι του, όπως ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του ν.1564/1985 (ΦΕΚ 164), που είχαν περιέλθει στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. περιέχονται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ.

7. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Βάμβακος που είχαν περιέλθει στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. περιέρχονται στον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ».

8.  Όλες  οι αρμοδιότητες που είχαν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στα συγχωνευθέντα νομικά πρόσωπα (ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΓΕΠ ΚΑΙ ΕΛΟΓΑΚ) σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Β του  ν.3429/2005 όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180) και  την σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών εκδοθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011(ΦΕΚ Β΄2284/13.10.2011), περιέρχονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο Οργανισμός μπορεί να ασκεί και κάθε άλλη συναφή με τους σκοπούς του αρμοδιότητα, που του ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 20:00 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στη δεύτερη σειρά να συμπληρωθεί: είναι αρμόδιος:

  β) Μετά την παράγραφο 1.1. να προστεθεί η παράγραφος 1.2. με το εξής περιεχόμενο:

  1.2. Έχει την ευθύνη σύνταξης και υλοποίησης του Πενταετούς στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, με βάση τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και την αγροτική πολιτική της χώρας, στους τομείς της αγροτικής έρευνας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. Το σχέδιο εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή όπου απαιτείται από τα συναρμόδια Υπουργεία με εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα, το σκέλος του στρατηγικού σχεδίου για την αγροτική έρευνα, το πενταετές στρατηγικό σχέδιο λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση ή/και εφαρμογή του γενικότερου σχέδιο για την έρευνα και καινοτομία, όπως αυτό κάθε φορά καταρτίζεται και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  γ) Μετά την παράγραφο 7 να προστεθεί η παράγραφος 8 με το εξής περιεχόμενο:

  8. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε Πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο του Φορέα το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 23:42 | Ιωάννης Ευαγγέλου

  Η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής: 1.10. Φροντίζει για τη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. Μεριμνά για την γενετική ταυτοποίηση του εθνικού παραδοσιακού φυτικού και ζωϊκού γενετικού υλικού, καθώς και την καταχώρηση των ποικιλιών αυτών στους εθνικούς και ευρωπαϊκους καταλόγους.