Άρθρο 21: Αποδοχές προσωπικού

1. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του  πρώτου άρθρου, υποπαράγραφου Γ1, σημείο 22.1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως κάθε φορά ισχύει για (α) τους Ερευνητές, (β) το Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου και (γ) το Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους υπαλλήλους του κλάδου των ερευνητών των αντίστοιχων βαθμίδων, τους Διευθυντές των ΙΑΕ και το Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Οι διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) όπως κάθε φορά ισχύει για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους ομολόγους τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

 

 • 10 Νοεμβρίου 2014, 11:55 | Γεώργιος Μάντακας

  Να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 21 με τίτλο «Αποδοχές Προσωπικού» του σχεδίου νόμου, ως εξής :
  «1. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α’ 297) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου , της υποπαραγράφου Γ1, σημείο 22.1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222) όπως κάθε φορά ισχύει για, (α) τους Ερευνητές, (β) τις άλλες κατηγορίες προσωπικού, (γ) τον Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου και (δ) τον Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/19851985 όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας των ερευνητών, τους υπαλλήλους των άλλων κατηγοριών προσωπικού του Οργανισμού που συμμετέχουν ενεργά σε μη χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προγράμματα και έργα, τους Διευθυντές των ΙΑΕ και τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.».

  Αιτιολογία της πρότασης:
  Με την πρόταση αυτή επιβεβαιώνεται το ήδη ισχύον καθεστώς του περιεχομένου της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο το προσωπικό (ερευνητικό και μη) των ερευνητικών φορέων που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων χρηματοδοτούμενων εκτός του κρατικού προϋπολογισμού, δικαιούται αμοιβής αποδοτικότητας η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω διάταξη.

 • 8 Νοεμβρίου 2014, 17:35 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 21, μετά την παράγραφο 2, να προστεθούν οι παράγραφοι 3 και 4 που αφορούν την αμοιβή αποδοτικότητας: (3) ερευνητών και (4) προσωπικού ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ, όπως ισχύει στη ΓΓΕΤ με το εξής περιεχόμενο:

  3. Στους ερευνητές που απασχολούνται, πέρα από τα καθήκοντά τους και το ωράριο εργασίας τους, στην εκτέλεση έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται από τρίτους μπορεί να καταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, αμοιβή αποδοτικότητας, όπως ισχύει για τους ερευνητές της ΓΓΕΤ με κυμαινόμενο συντελεστή ως 120% επί του συνόλου των ετήσιων αποδοχών, άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128) που δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών για το σύνολο των έργων ή μελετών που συμμετέχουν και το τριάντα τοις εκατό των ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών για ένα έργο ή μελέτη και εφόσον προβλέπεται στο τεχνικό δελτίο του έργου.

  4. Στο τακτικό προσωπικό Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που απασχολείται πέραν του καθηκόντων του και του ωραρίου του εργασίας για την εκτέλεση έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται από τρίτους, μπορεί να καταβάλλεται με απόφαση του ΔΣ πρόσθετη αμοιβή που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό των ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών τους για το σύνολο των έργων ή μελετών που συμμετέχει και δεκαπέντε τοις εκατό των ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών για ένα έργο ή μελέτη και εφόσον προβλέπεται στο τεχνικό δελτίο του έργου.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 15:45 | Αθανάσιος Μπουρλέτσικας, Γεώργιος Μάντακας, Κώστας Καούκης, Τάνια Κασσιώτη, Στέφανος Μουρούζης (Νομικός σύμβουλος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

  Να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 21 με τίτλο «Αποδοχές Προσωπικού» του σχεδίου νόμου, ως εξής :
  «1. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α’ 297) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου , της υποπαραγράφου Γ1, σημείο 22.1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222) όπως κάθε φορά ισχύει για, (α) τους Ερευνητές, (β) τις άλλες κατηγορίες προσωπικού, (γ) τον Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου και (δ) τον Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/19851985 όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας των ερευνητών, τους υπαλλήλους των άλλων κατηγοριών προσωπικού του Οργανισμού που συμμετέχουν ενεργά σε μη χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προγράμματα και έργα, τους Διευθυντές των ΙΑΕ και τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.».

  Αιτιολογία της πρότασης:
  Με την πρόταση αυτή επιβεβαιώνεται το ήδη ισχύον καθεστώς του περιεχομένου της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο το προσωπικό (ερευνητικό και μη) των ερευνητικών φορέων που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων χρηματοδοτούμενων εκτός του κρατικού προϋπολογισμού, δικαιούται αμοιβής αποδοτικότητας η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω διάταξη.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 23:18 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 21, παράγραφο 1, προτελευταία σειρά μετά «των ΙΑΕ», να προστεθεί:

  «τους Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας»

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας