Άρθρο 06: Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο.

β. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ.   Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

δ. Ένα μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του Οργανισμού, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ε.   Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το ΔΣ της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ..

στ. Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

ζ.   Έναν εκπρόσωπο  των ερευνητών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο των ερευνητών  με ευθύνη του Οργανισμού.

η. Έναν εκπρόσωπο  του μη ερευνητικού  προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό αυτό με ευθύνη  του Οργανισμού.

θ. Έναν εκπρόσωπο από τους παραγωγικούς φορείς που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ευθύνη του Οργανισμού. 

2. Τα μέλη του ΔΣ με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά.

4. Τα μέλη του ΔΣ, των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν την αντιμισθία ή την αποζημίωση που προβλέπεται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους ολοκληρώνεται εντός τριμήνου.

5. Στις περιπτώσεις: α) θανάτου, β) απώλειας της ιδιότητας για την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στο πρόσωπό τους λόγου που συνεπάγεται αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 , 2, 3 και 4. 

6. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος (ΠΕ ή ΤΕ) του Οργανισμού που επιλέγεται και ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΔΣ, ύστερα από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7.  Εισηγητής για όλα τα θέματα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός αν ορίζεται από τον νόμο αυτόν άλλο όργανο. Επίσης εισηγητές μπορεί να είναι ο Πρόεδρος  και άλλα μέλη του ΔΣ ή στελέχη του Οργανισμού εξουσιοδοτημένα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

8. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού και οι Γενικοί Διευθυντές.

9. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

10. Στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα μέλη του ΔΣ, στο Νομικό Σύμβουλο, καθώς και στο Γραμματέα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΔΣ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας των μελών του ΔΣ καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) όπως κάθε φορά ισχύει.

12. Το ΔΣ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρός του ή σε περίπτωση που το ζητήσουν με έγγραφό τους προς τον Πρόεδρο πέντε (5) από τα μέλη του.

13. Το ΔΣ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

14. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

15. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του ΔΣ, στις οποίες συζητούνται θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε αυτούς.

16. Τα πρακτικά του ΔΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα του ΔΣ αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το ΔΣ.

17. Το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Γενικούς Διευθυντές και σε άλλα στελέχη του Οργανισμού. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της  παραγράφου 19 του παρόντος υπό τα στοιχεία α), β), δ), ε),στ),ζ) και η), καθώς επίσης οι ρυθμίσεις που περιγράφονται στο στοιχείο γ) της παρούσης και αναφέρονται στη σύναψη δανείων, στην αγορά και πώληση, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Με απόφαση του ΔΣ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ. (Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου) Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής ο τρόπος λειτουργίας του ΔΣ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α 45) όπως κάθε φορά ισχύει που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

18. Το ΔΣ είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.

19. Το ΔΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, τον Κανονισμό Προμηθειών τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά περίπτωση και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Συντονίζει με αποφάσεις του το επιτελούμενο από τον Οργανισμό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

γ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού και αποφασίζει για κάθε είδους δαπάνες, για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση μελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων. Η απόφαση για τη σύναψη δανείων, την αγορά ή πώληση ακινήτου εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ΔΣ μπορεί να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη των συλλογικών οργάνων ή προσωπικό του Οργανισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας, τα οποία θα προέρχονται από τα ίδια έσοδα του Οργανισμού, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις των στοιχείων δ) και ε) της παραγράφου 1  του άρθρου 23 του νόμου αυτού. Η εκτός έδρας αποζημίωση, τα οδοιπορικά και τα έξοδα εκτός έδρας διαμονής των μελών αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) όπως κάθε φορά ισχύει. Το ΔΣ αποφασίζει για τη σύναψη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών από τρίτους για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας του Οργανισμού. Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και των Κανονισμών Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού. Συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

δ) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ε) Προκηρύσσει με δημόσια προκήρυξη τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, των Διευθυντών των ερευνητικών Ινστιτούτων, των κενών θέσεων του προσωπικού και των Δικηγόρων και προσλαμβάνει, σύμφωνα με την κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία και κριτήρια τους επιλεγομένους. Προκηρύσσει με εσωτερική προκήρυξη τις θέσεις των Γενικών Διευθυντών, του Νομικού Συμβούλου και των άλλων θέσεων ευθύνης του Οργανισμού, επιλέγει και τοποθετεί στις οικείες θέσεις τους καταλληλότερους από τους υποψηφίους σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία και κριτήρια. Προάγει το προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία και κριτήρια.     

στ) Αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού.

ζ) Προσλαμβάνει το μόνιμο και εποχικό προσωπικό του Οργανισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποφασίζει για τα λοιπά θέματα του προσωπικού, όπως αυτά εξειδικεύονται από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.

η) Χορηγεί στο προσωπικό του Οργανισμού τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού κάθε είδους άδειες απουσίας, καθώς επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων του προσωπικού.

θ) Εγκρίνει  μετά από εισηγήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ) και των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Έρευνας,  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Οργανισμού αντίστοιχα και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ενημέρωση.

ι) Εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ύψος του τέλους χρήσης των σημάτων ποιότητας ή σημάτων συμμόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής. Η επιβολή και το ύψος του τέλους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ια) Αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητάς του, που παραπέμπονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εισάγονται από το ΕΣΑΕ και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο.

ιβ) Αποτελεί το ανώτατο – δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Οργανισμού.  

 • 10 Νοεμβρίου 2014, 12:12 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ)

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ)
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑ»
  (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ)
  Άρθρο 22: Πόροι και οικονομική διαχείριση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  Στο άρθρο 22 προστίθεται:
  1. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να αποδίδει στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις τις σχετιζόμενες με την κτηνοτροφία της χώρας ποσοστά έως 5% του συνόλου των εισπράξεων από τους αντίστοιχους επαγγελματίες που αποδίδουν εισφορές προς αυτόν. Τα ποσά που θα αποδίδονται προς τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις να εξυπηρετούν πάγιες λειτουργικές ανάγκες και δράσεις που αναφέρονται στους σκοπούς της ίδρυσής τους. Η χρήση των ποσών αυτών θα πρέπει να αποδεικνύεται στο τέλος κάθε έτους με τα ανάλογα παραστατικά και με την ενδεικνυόμενη τεκμηρίωση στον Οργανισμό.

  2. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα πρέπει να καλύπτει στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις τις σχετιζόμενες με την κτηνοτροφία της χώρας τα ετήσια κόστη για τη συμμετοχή τους σε μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές διεθνείς οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν αντίστοιχες εθνικές οργανώσεις.

  Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των δράσεων ανταποδοτικότητας του ΕΛΓΟ προς τους επαγγελματικούς κλάδους που συμβάλλουν με τις εισφορές στον προϋπολογισμό του οργανισμού.

 • 10 Νοεμβρίου 2014, 12:42 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ)

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ)
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑ»
  (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ)

  Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο
  Είναι επιβεβλημένο να εκπροσωπούνται στο ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που σχετίζονται με τα κύρια προϊόντα της κτηνοτροφίας (κρέας και γάλα ) της χώρας οι οποίες αποδεδειγμένα αποδίδουν δια μέσου των επαγγελματιών-μελών τους το μεγαλύτερο ύψος εισφορών στον Οργανισμό σε μόνιμη βάση. Η παρουσία των εκπροσώπων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη συνεργασία του ΕΛΓΟ με τους παραγωγικούς κλάδους της κτηνοτροφίας τόσο στο επίπεδο των ελέγχων, όσο και στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της έρευνας.

  Επομένως στο άρθρο 6 προστίθεται:
  Ένας εκπρόσωπος των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων της χώρας που σχετίζονται με την κτηνοτροφία με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από το ΔΣ των Οργανώσεων.

 • 9 Νοεμβρίου 2014, 20:57 | Αναστάσιος Σιώμος

  Η λειτουργία του προσωρινού ΔΣ απέδειξε πως ένα 5μελές ΔΣ είναι επαρκές για τη διοίκηση του Οργανισμού και ότι θα πρέπει να αποτελείται από:
  α. Τον Πρόεδρο.
  β. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
  γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
  δ. Ένα μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του Οργανισμού, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  ε. Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
  Η επιλεκτική εκπροσώπηση των προτεινόμενων στο σχέδιο νόμου παραγωγικών φορέων δεν έχει καμία λογική, ενώ η εκπροσώπηση των ερευνητών μπορεί να είναι στο επίπεδο του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 21:02 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στην παράγραφο 2.δ, δεύτερη σειρά αντί ‘αυτό’ να γίνει ‘αυτά’.

  β) Στο τέλος της παραγράφου 2 να προστεθεί:
  Αν τα μέλη των περιπτώσεων ζ) και η) της παρ. 1, δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ΔΣ συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά. Τα ελλείποντα αυτά μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 αντί ‘μια φορά’ να γίνει:
  και για ίσο χρονικό διάστημα.

  δ) Στο τέλος της παραγράφου 4 αντί ‘εντός τριμήνου’ να γίνει:
  από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.

  ε) Στο τέλος της παραγράφου 8 να προστεθεί:
  Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, οι Γενικοί Διευθυντές, οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης στην οποία προΐστανται.

  στ) Η παράγραφο 12 να διαμορφωθεί ως εξής:
  12. Το ΔΣ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και έκτακτα, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

  ζ) Στην παράγραφο 15 στην πρώτη σειρά αντί ‘και ο Διευθύνων Σύμβουλος’ να γίνει: ή Μέλη του ΔΣ

  η) Μετά την παράγραφο 19.α. να προστεθεί παράγραφος 19.β. με το εξής περιεχόμενο:
  Στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού για τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και της αγροτικής πολιτικής της χώρας, στους τομείς της αγροτικής έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, το ΔΣ καταρτίζει και υλοποιεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα (ΕΣΣΑΑΤ) που καλύπτει περίοδο πέντε ετών.

  θ) Μετά την παράγραφο 19.δ. να προστεθεί η παράγραφος 19.ε. με το εξής περιεχόμενο:
  19.ε. Εισηγείται την έναρξη της λειτουργίας των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιλέγει και τοποθετεί τους Γενικούς Διευθυντές, Αγροτικής Έρευνας, Αγροτικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, το Διευθυντή Διοικητικού – Οικονομικού, τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, τους Περιφερειακούς Διευθυντές και τους Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών του Οργανισμού, σύμφωνα με τις ειδικές για τις θέσεις αυτές διατάξεις του νόμου αυτού και του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού.

  ι) Η παράγραφος 19.ε. του Σχεδίου Νόμου να διαμορφωθεί ως εξής:
  στ) Προκηρύσσει τις θέσεις των Γενικών Διευθυντών, των κενών θέσεων του προσωπικού του Οργανισμού και των Δικηγόρων. Προσλαμβάνει τους Γενικούς Διευθυντές και προάγει το προσωπικό του Οργανισμού, καθώς επίσης προσλαμβάνει το Νομικό Σύμβουλο και τους Δικηγόρους του Οργανισμού. Συγκροτεί τα μέλη των Ειδικών Επιτροπών Κρίσεων του νόμου αυτού, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου σε ότι αφορά τη σύνθεση. Οι Ειδικές Επιτροπές συγκροτούν τις επιτροπές επιλογής και εξέλιξης των Ερευνητών και μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους, το ΔΣ αποφασίζει για την πρόσληψη και την προαγωγή των Ερευνητών.

  ια) Στην παράγραφο 19.θ. να διαμορφωθεί ως εξής:
  θ) Διατυπώνει, μετά από εισηγήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ) και των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης,ι Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, τον προγραμματισμό, την ετήσια έκθεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών πεπραγμένων του Οργανισμού αντίστοιχα και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ενημέρωση.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 10 Οκτωβρίου 2014, 11:04 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι άδειες προσωπικού. Δεν είναι δυνατό οι κανονικές άδειες ή οι αναρρωτικές να είναι αρμοδιότητας του ΔΣ.