Άρθρο 13: Πολιτική και Εθνικό Σύστημα Ποιότητας στον αγροτικό τομέα

  1. 1.        Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας στον αγροτικό τομέα, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη της αγροδιατροφικής πολιτικής και της αγροτικής οικονομίας και για την παροχή πλήρους συμβουλευτικής υποστήριξης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα
  2. 2.        Η Εθνική Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας στον αγροτικό τομέα υλοποιείται μέσω της εφαρμογής και της επίβλεψης ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει:

α) το σχεδιασμό, την εκπόνηση και τη θεσμική κατοχύρωση των Εθνικών Συστημάτων Πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

β) την εκπόνηση και τον έλεγχο εφαρμογής και χρήσης τυποποιητικών εγγράφων και σχετικών σημάτων συμμόρφωσης στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

γ) την επίβλεψη της εφαρμογής Συστημάτων Πιστοποίησης, καθώς και τον έλεγχο και την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. 

δ) την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σε όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, καθώς και τη διαχείριση του Συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

ε) τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς κρέατος και γάλακτος ως προς την προέλευση, την καταγωγή και την ποιότητα των ανωτέρω και ως προς την ποιότητα πρώτης ύλης γάλακτος.

στ) την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, ταυτότητας και προέλευσης και των Εθνικών Σημάνσεων και Σημάτων Πιστοποίησης και αναγνώρισής τους, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των παραγωγών και των καταναλωτών επί θεμάτων διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και των εν γένει θεμάτων αγροδιατροφικής πολιτικής.

ζ) Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς ή εθνικούς Οργανισμούς ή φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους ή τη συμμετοχή σε αυτά σκοπό την προαγωγή της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

3. Για την ενιαία λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας ανατίθεται στον Οργανισμό η ευθύνη της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός Κέντρου Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης όλων των αγροτικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων πιστοποιημένης ποιότητας, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και στη διάθεση των προϊόντων στις αγορές. Σκοποί του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης είναι η απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης, η επίβλεψη ιδιωτικών φορέων ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και η αμεσότητα ως προς την υποστήριξη των παραγωγών και των συναρμόδιων φορέων αλλά και ως προς την πληροφόρηση των καταναλωτών.

4. Όλες οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης του παρόντος νόμου διενεργούνται από τον Οργανισμό υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

5. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ελεγκτών-επιθεωρητών-εμπειρογνωμόνων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αμοιβή τους, ενώ για τις δαπάνες μετακίνησής τους εφαρμόζονται όσα ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισμού.

6. Τα τυποποιητικά έγγραφα και σήματα αποτελούν ιδιοκτησία του Οργανισμού και οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης τους από τρίτους καθορίζονται με την έκδοσή τους και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δημοσιεύονται δε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Οργανισμός ανακοινώνεται στις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές ως εθνικός οργανισμός τυποποίησης στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.