Άρθρο 11: Εθνική Πολιτική Αγροτικής Έρευνας

1. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του  σχεδιασμού και της ανάπτυξης της Εθνικής Πολιτικής Αγροτικής Έρευνας, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αναλαμβάνει κατά απόλυτη προτεραιότητα προγράμματα δημιουργίας, διατήρησης, βελτίωσης και πιλοτικής – πειραματικής παραγωγής σε επιδεικτικούς αγρούς, φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, που είναι αναγκαίο για την ελληνική γεωργία. Το πολλαπλασιαστικό αυτό υλικό θα αφορά σε φιλικές προς τη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον της ελληνικής γης ποικιλίες και θα παρέχει τη μέγιστη δυνατή εγγύηση διατροφικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.

3. Με όμοιες αποφάσεις ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αναλαμβάνει κατ’ απόλυτη προτεραιότητα προγράμματα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων και άλλων ειδών του αγροτικού ζωικού κεφαλαίου. Σε επί τούτου δημιουργούμενους, από τα αρμόδια ΙΑΕ, επιδεικτικούς αγρούς εκτίθενται και προβάλλονται τα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων από τη διατροφή και διατήρηση των φυλών αυτών.

4. Με ευθύνη του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ οι ποικιλίες του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και το ζωικό κεφάλαιο που δημιουργούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου αυτού, καθώς και οι ποικιλίες φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και το ζωικό κεφάλαιο που ανήκε στην κυριότητα του συνενούμενου με τον παρόντα νόμο στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και περιέρχεται στην κυριότητα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, πιστοποιούνται σύμφωνα με κάθε αναγνωρισμένη εθνική και διεθνή πρακτική, ως πνευματική ιδιοκτησία του Οργανισμού.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου αρμόδιου με τα αντικείμενα έρευνας των Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας Υπουργού μπορεί, έναντι προβλεπόμενης χρηματοδότησης, να ανατίθεται απευθείας στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών έργων και εργασιών. Επίσης, η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων αξιολόγησης ποικιλιών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.  Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και στα ιδρυόμενα και λειτουργούντα υπ’ αυτήν Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, μεταφέρεται η άσκηση της αγροτικής έρευνας του συνενούμενου με τον παρόντα νόμο Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού κατά το πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α 13)  όπως κάθε φορά ισχύει. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ενεργεί για την επίτευξη διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με άλλους Ερευνητικούς Φορείς, ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, της Ε.Ε. και διεθνή και ενθαρρύνει τα υπ’ αυτήν Ινστιτούτα και το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό τους στην κατεύθυνση αυτή. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με τα υπ’ αυτήν αρμόδια στο θεματικό τους αντικείμενο Ινστιτούτα έχει αποκλειστικά την υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και τεχνολογία, τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής και κοινωνικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους από τον ΕΛΓΟ –   ΔΗΜΗΤΡΑ.

7. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ιδρύονται και λειτουργούν Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας ως οργανικές μονάδες αυτής στο επίπεδο της Διεύθυνσης  Ινστιτούτου ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας αποτελούν διακεκριμένα κέντρα κόστους και εσόδων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας μπορεί με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας να αναδιαρθρώνονται, να αναμορφώνονται, να ενοποιούνται, να  συγχωνεύονται, να καταργούνται ή και να συνιστώνται νέα Ινστιτούτα για την εξυπηρέτηση των εξελισσόμενων αναγκών της αγροτικής έρευνας. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας τους.

8. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας αξιολογούνται κάθε πέντε (5) έτη από επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συνιστώνται και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από πρόταση του ΔΣ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στην επιστημονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την έκθεση με τις προτάσεις τους μέσα σε τρεις μήνες από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και λαμβάνονται υπόψη για τη χρηματοδότηση των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας για τα αμέσως επόμενα έτη.

9. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας, αναγνωρισμένη προσφορά στην έρευνα, καθώς και πλούσια και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία και προσλαμβάνεται με τριετή θητεία με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από διεθνή προκήρυξη της θέσης έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή, με ανάλογη εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται για την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών, από την παράγραφο 3α  του άρθρου 55 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32). Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα προκήρυξης της θέσης, το 64ο έτος της ηλικίας τους. Για τα επιστημονικά τους προσόντα οι υποψήφιοι αξιολογούνται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο εισηγείται στο ΔΣ τους τρεις επικρατέστερους. Το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφασή του, επιλέγει, προσλαμβάνει, αν δεν υπηρετεί ήδη στον Οργανισμό ως ερευνητής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και τοποθετεί στη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας τον καταλληλότερο από αυτούς.

Αν στη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί υπάλληλος του δημόσιου τομέα, αυτός αποσπάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για το χρονικό διάστημα της θητείας του και η μισθοδοσία του βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Οργανισμό, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4024/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν (ΦΕΚ Α΄13). Αν για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Οργανισμού, μετά τη λήξη της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την επιλογή του ή στη θέση που έχει προαχθεί. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύρια και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση.

Επιστήμονας, που έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας επί τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη, έχει δικαίωμα ύστερα από σχετική αίτησή του να ενταχθεί αυτοδίκαια, μετά τη λήξη της θητείας του ως Γενικού Διευθυντή, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου του κυρίως γνωστικού του αντικειμένου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε όσους έχουν ασκήσει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας μετά από επιλογή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο του άρθρου αυτού. Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του διαπιστώνει την ένταξη του ενδιαφερομένου στο ερευνητικό προσωπικό του Οργανισμού. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας, εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση και προΐσταται των υπηρεσιών της και των Ινστιτούτων. Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί του Οργανισμού και όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσουν τα όργανα Διοίκησης του Οργανισμού.

Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας, σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αρχαιότερο Ερευνητή της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. 

10. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας, αναγνωρισμένη προσφορά σε ερευνητικούς τομείς συναφείς με δραστηριότητα του Ινστιτούτου, εμπειρία μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποτελεσμάτων έρευνας στην πράξη, καθώς και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία. Προσλαμβάνεται με τριετή θητεία με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από διεθνή προκήρυξη της θέσης έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή του Ινστιτούτου, με βάση τα προβλεπόμενα για την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών, σύμφωνα με την περίπτωση 3α  του άρθρου 55 του ν. 4235/2014. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα προκήρυξης της θέσης, το 64ο έτος της ηλικίας τους. Για τα επιστημονικά τους προσόντα οι υποψήφιοι αξιολογούνται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο εισηγείται στο ΔΣ τους τρεις επικρατέστερους. Το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφασή του, επιλέγει, προσλαμβάνει, αν δεν υπηρετεί ήδη στον Οργανισμό ως ερευνητής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και τοποθετεί στη θέση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου τον καταλληλότερο από αυτούς.

Αν στη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου επιλεγεί υπάλληλος του δημόσιου τομέα, αυτός αποσπάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ για το χρονικό διάστημα της θητείας του και η μισθοδοσία του βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Οργανισμό, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4024/2011(ΦΕΚ Α΄13), όπως κάθε φορά ισχύουν και καταβάλλονται σε αυτόν οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται για τον Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύει. Αν για τη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Οργανισμού, μετά τη λήξη της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την επιλογή του ή στη θέση που έχει προαχθεί. Ο  Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύρια και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Επιστήμονας που υπηρετεί στη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας κατά τη λήξη της τριετούς θητείας του, έχει δικαίωμα να κριθεί με βάση το γνωστικό του αντικείμενο για πρόσληψη σε κενή οργανική θέση οικείου Ινστιτούτου και αν δεν υπάρχει κενή σε προσωποπαγή θέση ερευνητή βαθμίδας Α’ ή Β’ ανάλογα με τα προσόντα του, ύστερα από σχετική αίτησή του. Το ΔΣ του Οργανισμού αποφασίζει την πρόσληψη μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Επιστήμονας, που έχει διατελέσει Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας επί έξι (6) τουλάχιστον συνεχή έτη, έχει δικαίωμα ύστερα από σχετική αίτησή του να ενταχθεί αυτοδίκαια, μετά τη λήξη της τελευταίας θητείας του ως Διευθυντή, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας του οικείου Ινστιτούτου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε όσους έχουν ασκήσει καθήκοντα Διευθυντή Ινστιτούτου μετά από επιλογή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο του άρθρου αυτού. Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του διαπιστώνει την ένταξη του ενδιαφερομένου στο ερευνητικό προσωπικό του Οργανισμού.

Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και το εκπροσωπεί. Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί του Οργανισμού και όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσουν τα όργανα Διοίκησης του Οργανισμού.

Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αρχαιότερο  Ερευνητή οικείου Ινστιτούτου.

 • Στο εδάφιο 3 να προστεθεί: με όμοιες αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ ή του ΥΠΕΚΑ και κ΄θε άλλου συναρμόδιου Υπουργείου Ο ΕΛΓΟ δια των αρμόδιων Ινστιτούτων του αναλαμβάνει κατά προτεραιότητα την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των φυσικών πόρων και τη διαχείριση των ήπιων μορφών ενέργειας στον πρωτογενή ισ δευτερογενή αγροτικό τομέα.

  Στο εδάφιο 9 αναφέρεται: «Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας, αναγνωρισμένη προσφορά στην έρευνα, καθώς και πλούσια και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία…». «.. Αν για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Οργανισμού, μετά τη λήξη της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την επιλογή του ή στη θέση που έχει προαχθεί…» Εφόσον ο υποψήφιος έχει προσόντα ερευνητή Α’, μετ΄στη λήξη της θητείας του επνέρχετι στη θέση που κατείχε πριν που προφανώς είναι ερευνητής Α’ . Αν ωστόσο, ο υποψήφιος δεν ήταν ερευνητής βαθμίδας Α’ προφανώς είχε τσ προσόντα ω΄στε να επιλεγεί στη θέση του Γ. Διευθυντή, απλώς δεν είχε πραγματοποιηθεί η κρίση του. Επομένως, με τη λήξη της θητείας του οφείλει ο ερευνητής αυτός που παρ’ ελπίδα δεν ήταν βαθμίδας Α’ να επανέλθει στα ερευνητικά του καθήκοντα υπό τη βαθμίδα του τσκτικού ερευνητή. Για την ακρίβεια εκτιμάται ότι η βαθμίδα θα πρέπει να αποδοθεί στον ερευνητή άμεσα με την επιλογή του και ανάδειξή του στο αξίωμα του Γενικού Διευθυντή (καθότι οφείλει να έχει τα προσόντα του τακτικού ερευνητή).

  Εδάφιο 10: Ορίζεται ότι «Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας…», κατ’ αναλογία λοιπόν των προηγούμενων σχολίων, ο ερευνητής που επιλέγεται για τη θέση αυτή εμμέσως πλην σαφώς γίνεται αποδεκτός ως ερευνητής βαθμίδας Α, βαθμίδα η οποία του αποδίδεται. Ωστόσο, κατ΄αναλογία των ισχυουσών διατάξεων και κανονισμών σε ιδρύματα του εξωτερικού, εκτιμάται ότι πέραν της διοικητικής του επάρκειας το επιστημονικό του επίπεδο θα μπορούσε και θα επρεπε να είναι αποδεκτό και στη βαθμίδα του ερευνητή Β’ ή αυτού που έχει τα προσόντα ερευνητή Β’. το γεγονός αυτό θα έδινε τη δυνατότητα και σε νεότερους επιστήμονες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με κέρδος σαφές από το δυναμισμό του νεαρότερου της ηλικίας.

  Για αμφότερες τις θέσεις Γ. Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και Διευθυντή Ινστιτούτου, προτείνεται υποχρεωτικά η θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης της διοικητικής επάρκειας των υποψηφίων. Η αξιολόγηση προτείνεται να γίνεται από εξειδικευμένη εταιρία του χώρου μετά από ανάθεση δια του Δ.Σ. Με βάση το πόρισμα της διοικητικής επάρκειας κάθε υποψήφιος που αξιολογηθεί ως διοικητικά ανεπαρκής θα πρέπει να απορρίπτεται της διαδικασίας περαιτέρω αξιολόγησης. Επίσης προτείνεται η θέσπιση σαφούς συντελεστή βαρύτητας της διοικητικής και επιστημονικής επάρκειας των υποψηφίων, ενδεικτικά προτείνεται 60% διοικητική και 40% επιστημονική επάρκεια, ή 50-50%.

  Επίσης, εκτιμάται ως επιβεβλημένη η αξιολόγηση σε ετήσια βάση τόσο του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας όσο και των Διευθυντών των ερευνητικών μονάδων για τη συνέχιση ή μη της θητείας τους, καθώς οφείλει να υπάρχει η ασφαλιστική δικλείδα διασφάλισης του επιτελούμενου από αυτούς έργου. Προς την κατεύθυνση αυτή οφείλει να αναπτυχθεί άμεσα μοντέλο αξιολόγησης με διακριτούς ποσοτικοποιημένους στόχους κάλυψης του συνόλου των δρατηριοτήτων και αρμοδιοτήτων των παραπάνω θέσεων. Στην αξιολόγηση πέραν των δεικτών αυτών οφείλει να μετέχει και το διοικούμενο προσωπικό.

  Εκιτμάται ότι οι διατάξεις μετάταξης σε κενή οργανική θέση ή σε προσωποπαγή θέση εξωτερικών του Οργανισμού υπαλλήλων που θήτευσαν ως Γενικοί Διευθυντές για 3 έτη ή ως Διευθυντές ερευνητικού Ισντιτούτου για 6 έτη σε βαθμίδα Α, ή Α-Β αντίστοιχα, στερούνται παντελώς βάσης και ισονομίας απέναντι στο σώμα των ερευνητών του Οργανισμού. αναγνωρίζεται ότι το μ.ετρο αυτό αποτελεί ένα εν δυνάμει κίνητρο προσέλκυσης αξιόλογων υποψήφιων εκτός Οργανισμού, ωστόσο δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα ισότιμης αντιμετώπισης του ερευνητικού δυναμικού του Οργανισμού. Ως εκ τούτου προτείνεται η αναθεώρηση της ανάγκης υιοθέτησης του μέτρου αυτού: είναι γνωστό ότι τόσο η θέση του Διευθυντή ερευνητικής μονάδας αφήνει περιορισμένο χρόνο για ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, ενώ η θέση του Γ. Διευθυντή δεν περιλαμβάνει καθόλου ερευνητική δραστηριότητα. Αμφότερες οι θέσεις βέβαια απαιτούν σαφή και εις βάθος γνώση των ερευνητικών διαδικασιών και ως εκ τούτου θέτουν ως προαπαιτούμενο ένα υψηλό επίπεδο ερευνητικής εμπειρίας. Η με τον τρόπο αυτό ανάδειξη ερευνητών και μάλιστα στις υψηλότερες βαθμίδες, προκαλεί σκέψεις για την σκοπιμότητα και ανγκαιότητα.

 • 9 Νοεμβρίου 2014, 20:39 | Αναστάσιος Σιώμος

  Στην παρ. 6 (σελ. 31) η πρόταση «Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με τα υπ’ αυτήν αρμόδια στο θεματικό τους αντικείμενο Ινστιτούτα έχει αποκλειστικά την υλοποίηση…» θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής «Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με τα υπ’ αυτήν αρμόδια στο θεματικό τους αντικείμενο Ινστιτούτα έχει αποκλειστικά την ευθύνη για την υλοποίηση…»

  Στην παρ. 9 (σελ. 33) αναφέρεται «Αν για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Οργανισμού, μετά τη λήξη της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την επιλογή του ή στη θέση που έχει προαχθεί.» Από αυτό συνάγεται ότι ο ερευνητής όσο κατέχει θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας μπορεί και να κινεί διαδικασία εξέλιξης σε ανώτερη βαθμίδα. Αυτό δεν είναι δεοντολογικά ορθό.

 • 8 Νοεμβρίου 2014, 19:30 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 11, μετά την παράγραφο 7 και τη μεταφορά της παραγράφου 9, που αφορά το Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, σύμφωνα με προηγούμενο σχόλιο της ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ, να προστεθεί νέα παράγραφος με το εξής περιεχόμενο:

  Οι Ερευνητικοί Φορείς εξαιρούνται λόγω της φύσης, της αποστολής τους και της αδήρικτης ανάγκης επιτάχυνσης της δράσης τους προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και Απασχόλησης από τις ρυθμίσεις του άρθρου 27 του νόμου 4110/2013.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 8 Νοεμβρίου 2014, 10:39 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Κατά τον έλεγχο από το διαχειριστή, να διαγραφούν τα προτεινόμενα τρία σχόλια για την παράγραφο 3 και να παραμείνει το τελευταίο σχόλιο:

  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:

  3. Με παρόμοιες αποφάσεις ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αναλαμβάνει ερευνητικά έργα και δράσεις σχετικά με τη διατήρηση, βελτίωση και αξιοποίηση των ελληνικών φυλών αιγών, προβάτων και άλλων αγροτικών ζώων. Στο ίδιο πλαίσιο έχει τον επιστημονικό συντονισμό για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση Τράπεζας Γενετικού υλικού των αγροτικών ζώων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε επί τούτου δημιουργούμενους, από τα αρμόδια ΙΑΕ, επιδεικτικούς λειμώνες και φυσικούς βοσκοτόπους, εκτίθενται και προβάλλονται τα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων από τη διατροφή και διατήρηση των φυλών αυτών, καθώς και η συμβολή τους στη διατήρηση των τοπίων.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 21:24 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Οι παράγραφοι 8 και 10 του άρθρου 11 που αναφέρονται στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και στα προσόντα του Διευθυντή του προτείνεται να συμπεριληφθούν σε νέο άρθρο (12.1.) του Σχεδίου Νόμου. Στο νέο άρθρο αναφέρονται τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και η λειτουργία τους.

  Άρθρο 12.1.
  Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ)

  1. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ιδρύονται και λειτουργούν δώδεκα (12) Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας ως οργανικές μονάδες αυτής στο επίπεδο της Διεύθυνσης Ινστιτούτου ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας αποτελούν διακεκριμένα κέντρα κόστους και εσόδων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας μπορεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αναδιαρθρώνονται, να αναμορφώνονται, να ενοποιούνται, να συγχωνεύονται, να καταργούνται ή και να συνιστώνται νέα Ινστιτούτα για την εξυπηρέτηση των εξελισσόμενων αναγκών της αγροτικής έρευνας.

  2. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας απολαύουν λειτουργικής αυτοτέλειας κατά την έννοια της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους, την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους, αποτελούν δε διακεκριμένα κέντρα κόστους και εσόδων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

  3. Ειδικότερα ιδρύονται:
  α) Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, με έδρα τη Νέα Πέραμο Καβάλας.
  β) Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με έδρα τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.
  γ) Ινστιτούτο Κτηνιατρικής Έρευνας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
  δ) Ινστιτούτο Αροτραίων, Δενδρωδών, Κηπευτικών. Φυτογενετικών και Εδαφοϋδατικών Πόρων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
  ε) Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής και Γάλακτος, με έδρα τα Ιωάννινα.
  στ) Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής και Εδαφοϋδατικών Πόρων, με έδρα τη Λάρισα.
  ζ) Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, με έδρα την Αθήνα.
  η) Ινστιτούτο Οικονομίας, Αμπέλου, Ανθοκομικής, Μηχανικής και Εδαφολογίας, με έδρα την Αθήνα.
  θ) Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών, με έδρα την Αθήνα.
  ι) Ινστιτούτο Λοιμωδών, Παρασιτικών Νοσημάτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Αθήνα.
  ια) Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών, Οπωροκηπευτικών και Φυτοπροστασίας με έδρα την Πάτρα.
  ιβ) Ινστιτούτο Αμπέλου, Προστασίας Φυτών, Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

  Στα παραπάνω Ινστιτούτα θα υπαχθούν οι ερευνητικές μονάδες του πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που αποδεδειγμένα έχουν προοπτική, κατόπιν αξιολόγησης, με κύρια κριτήρια την υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή, το διαθέσιμο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, την ερευνητική του απόδοση και την αποτελεσματικότητα λειτουργίας του τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον, έτη.

  4. Σε κάθε Ινστιτούτο λειτουργούν ή υπάγονται τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένα Τμήματα Αγροτικής Έρευνας και δύο (2) Εργαστήρια που καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

  5. Οι έδρες των Ινστιτούτων, των Τμημάτων και των Εργαστηρίων καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

  6. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στελεχώνονται με ερευνητικό προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και με προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.

  7. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας αξιολογούνται κάθε πέντε (5) έτη από επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συνιστώνται και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από πρόταση του ΔΣ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στην επιστημονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την έκθεση με τις προτάσεις τους μέσα σε τρεις μήνες από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και λαμβάνονται υπόψη για τη χρηματοδότηση των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας για τα αμέσως επόμενα έτη.

  8. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, αναγνωρισμένη προσφορά σε ερευνητικούς τομείς συναφείς με δραστηριότητα του Ινστιτούτου, εμπειρία μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποτελεσμάτων έρευνας στην πράξη, καθώς και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία. Προσλαμβάνεται με τριετή θητεία με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από διεθνή προκήρυξη της θέσης έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή του Ινστιτούτου, με βάση τα προβλεπόμενα για την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών, σύμφωνα με την περίπτωση 3α του άρθρου 55 του ν. 4235/2014. Για τα επιστημονικά τους προσόντα οι υποψήφιοι αξιολογούνται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο εισηγείται στο ΔΣ τους τρεις επικρατέστερους. Το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφασή του, επιλέγει, προσλαμβάνει, αν δεν υπηρετεί ήδη στον Οργανισμό ως ερευνητής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και τοποθετεί στη θέση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου τον καταλληλότερο από αυτούς. Η θητεία του Διευθυντή Ινστιτούτου μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη θητεία ύστερα από αίτησή του και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
  Αν στη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου επιλεγεί υπάλληλος του δημόσιου τομέα, αυτός αποσπάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ για το χρονικό διάστημα της θητείας του και η μισθοδοσία του βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Οργανισμό, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4024/2011(ΦΕΚ Α΄13), όπως κάθε φορά ισχύουν και καταβάλλονται σε αυτόν οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται για τον Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύει. Αν για τη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Οργανισμού, μετά τη λήξη της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την επιλογή του ή στη θέση που έχει προαχθεί. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύρια και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο οικείο Ινστιτούτο ή να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επιστήμονας που υπηρετεί στη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας κατά τη λήξη της τριετούς θητείας του, έχει δικαίωμα να κριθεί με βάση το γνωστικό του αντικείμενο για πρόσληψη σε κενή οργανική θέση οικείου Ινστιτούτου και αν δεν υπάρχει κενή σε προσωποπαγή θέση ερευνητή βαθμίδας Α’ ή Β’ ανάλογα με τα προσόντα του, ύστερα από σχετική αίτησή του. Το ΔΣ του Οργανισμού αποφασίζει την πρόσληψη μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Επιστήμονας, που έχει διατελέσει Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας επί έξι (6) τουλάχιστον συνεχή έτη, έχει δικαίωμα ύστερα από σχετική αίτησή του να ενταχθεί αυτοδίκαια, μετά τη λήξη της τελευταίας θητείας του ως Διευθυντή, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας του οικείου Ινστιτούτου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε όσους έχουν ασκήσει καθήκοντα Διευθυντή Ινστιτούτου μετά από επιλογή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο του άρθρου αυτού. Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του διαπιστώνει την ένταξη του ενδιαφερομένου στο ερευνητικό προσωπικό του Οργανισμού.
  Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και το εκπροσωπεί. Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί του Οργανισμού και όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσουν τα όργανα Διοίκησης του Οργανισμού.
  Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Διευθυντή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Ινστιτούτου, σε περίπτωση απουσίας και των δύο η αναπλήρωση γίνεται από τον αρχαιότερο Ερευνητή του οικείου Ινστιτούτου.

  9. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Αγροτικής Έρευνας και των Εργαστηρίων των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας ορίζονται με απόφαση του ΔΣ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του οικείου Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας. Αναλυτικά, τα προσόντα τους καθορίζονται στον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

  10. Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας λειτουργούν Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων (ΕΣΙ), στα οποία μετέχει το σύνολο των υπαλλήλων της κατηγορίας των Ερευνητών του κάθε Ινστιτούτου. Το ΕΣΙ αποτελείται από τρία (3), πέντε (5) ή επτά (7) μέλη, αναλόγως του μεγέθους του Ινστιτούτου, των δραστηριοτήτων του και του αριθμού του ερευνητικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό. Ο αριθμός των μελών των ΕΣΙ καθορίζεται κάθε φορά από το ΔΣ του Οργανισμού, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ). Τα ΕΣΙ ασκούν γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

  11. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας έχουν τη δυνατότητα να καθίσταται συμβαλλόμενα μέρη υπό την επωνυμία τους, εκπροσωπούμενοι από το Διευθυντή τους, αποκλειστικά για την υλοποίηση τους ερευνητικού τους έργου και μετά από ειδική απόφαση του ΔΣ. Έναντι τρίτων χρησιμοποιούν τη δική τους επωνυμία και αναπτύσσουν ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο θεματικό τους αντικείμενο. Για το σκοπό αυτό μπορούν να συνεργάζονται με ομοειδείς ερευνητικές μονάδες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Υπουργεία και δημόσιες εθνικές και κοινοτικές αρχές, καθώς και με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δυνάμει προγραμματικών συμφωνιών και χρηματοδοτούμενων έργων, που εγκρίνονται από το ΔΣ μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ). Επίσης, τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας μπορούν να αναλαμβάνουν επιδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου, στα οποία συμμετέχουν αυτοτελώς ως συμβαλλόμενο μέρος μετά από έγκριση του ΔΣ.

  12. Με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού θα καθοριστούν οι επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες των ΙΑΕ στην έδρα τους ή και εκτός αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος ανάδειξης των προϊσταμένων τους. Με τον ίδιο Κανονισμό μπορεί να προβλεφθεί η ίδρυση, η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες Επιστημονικών Συμβουλίων στα Ινστιτούτα (ΕΣΙ), καθώς και οι αρμοδιότητες της ολομέλειας του προσωπικού των ΙΑΕ.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 21:58 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 11, μετά την παράγραφο 7, μεταφέρεται η παράγραφος 9 που αφορά το Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:

  8. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας, αναγνωρισμένη προσφορά στην έρευνα, καθώς και πλούσια και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία ή και εκπαίδευση και προσλαμβάνεται με τριετή θητεία με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από διεθνή προκήρυξη της θέσης έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή, με ανάλογη εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται για την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών, από την παράγραφο 3α του άρθρου 55 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32). Για τα επιστημονικά τους προσόντα οι υποψήφιοι αξιολογούνται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο εισηγείται στο ΔΣ τους τρεις επικρατέστερους. Το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφασή του, επιλέγει, προσλαμβάνει, αν δεν υπηρετεί ήδη στον Οργανισμό ως ερευνητής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και τοποθετεί στη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας τον καταλληλότερο από αυτούς.
  Αν στη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί υπάλληλος του δημόσιου τομέα, αυτός αποσπάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για το χρονικό διάστημα της θητείας του και η μισθοδοσία του βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Οργανισμό, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4024/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν (ΦΕΚ Α΄13). Αν για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Οργανισμού, μετά τη λήξη της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την επιλογή του ή στη θέση που έχει προαχθεί. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύρια και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση.
  Επιστήμονας, που έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας επί τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη, έχει δικαίωμα ύστερα από σχετική αίτησή του να ενταχθεί αυτοδίκαια, μετά τη λήξη της θητείας του ως Γενικού Διευθυντή, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου του κυρίως γνωστικού του αντικειμένου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε όσους έχουν ασκήσει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας μετά από επιλογή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο του άρθρου αυτού. Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του διαπιστώνει την ένταξη του ενδιαφερομένου στο ερευνητικό προσωπικό του Οργανισμού. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας, εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση και προΐσταται των υπηρεσιών της και των Ινστιτούτων. Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί του Οργανισμού και όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσουν τα όργανα Διοίκησης του Οργανισμού.
  Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας, σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αρχαιότερο Ερευνητή της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 20:10 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στην παράγραφο 4, τρίτη σειρά να διαγραφεί: «και το ζωικό κεφάλαιο»

  β) Μετά την παράγραφο 5, να προστεθεί νέα παράγραφος που αφορά τα Ινστιτούτα Δασικής Έρευνας με το εξής περιεχόμενο:

  6. Τα Ινστιτούτα Δασικής Έρευνας μεριμνούν για τη συλλογή σπερμάτων αυτοφυών φυτών της ελληνικής χλωρίδας σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και την Εθνική Τράπεζα Βασικού Γενετικού Υλικού με σκοπό την παραγωγή φυτευτικού υλικού που θα χρησιμοποιείται σε ευρείες αναδασώσεις και δασώσεις με γνώμονα την ανασυγκρότηση των καμένων και διαταραγμένων δασικών οικοσυστημάτων και την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της χώρας. Επίσης, είναι αρμόδια για θέματα, τα οποία αφορούν ιδίως στη διαχείριση και αξιοποίηση δασών, δασικών εκτάσεων, λιβαδιών, υγροτόπων, αξιοποίηση δασικών προϊόντων, των αστικών και περιαστικών δασών, στην οικονομική των δασών, στη γενετική βελτίωση και βιοτεχνολογία δασικών φυτών, στην ορεινή υδρολογία και διαχείριση ορεινών λεκανών απορροής, στην προστασία δασικών φυτών από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, στα φυτώρια, στην τεχνολογία ξύλου, δασικών προϊόντων κτλ.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 20:07 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Μετά την παράγραφο 3, προστίθεται νέα παράγραφο με το εξής περιεχόμενο:

  4. Με αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναλαμβάνει δια των αρμοδίων Ινστιτούτων του προγράμματα αποτροπής εισόδου στη χώρα οργανισμών που θα έθεταν σε κίνδυνο τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και εν γένει το φυσικό περιβάλλον.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 20:21 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:

  3. Με παρόμοιες αποφάσεις ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αναλαμβάνει ερευνητικά έργα και δράσεις σχετικά με τη διατήρηση, βελτίωση και αξιοποίηση των ελληνικών φυλών αιγών, προβάτων και άλλων αγροτικών ζώων. Στο ίδιο πλαίσιο έχει τον επιστημονικό συντονισμό για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση Τράπεζας Γενετικού υλικού των αγροτικών ζώων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εμπλεκόμενους φορείς.
  ε επί τούτου δημιουργούμενους, από τα αρμόδια ΙΑΕ, επιδεικτικούς λειμώνες και φυσικούς βοσκοτόπους, εκτίθενται και προβάλλονται τα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων από τη διατροφή και διατήρηση των φυλών αυτών, καθώς και η συμβολή τους στη διατήρηση των τοπίων.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 20:05 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:

  3. Με παρόμοιες αποφάσεις ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αναλαμβάνει ερευνητικά έργα και δράσεις σχετικά με τη διατήρηση, βελτίωση και αξιοποίηση των ελληνικών φυλών αιγών, προβάτων και άλλων αγροτικών ζώων. Στο ίδιο πλαίσιο έχει τον επιστημονικό συντονισμό για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση Τράπεζας Γενετικού υλικού των Αγροτικών Ζώων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εμπλεκόμενους φορείς.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 20:49 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 11, μετά την παράγραφο 1, να προστεθεί νέα παράγραφος με το εξής περιεχόμενο:

  2.Για τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας, καταρτίζεται κάθε πέντε (5) έτη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα (ΕΣΣΑΑΤ). Ειδικότερα στο ΕΣΣΑΑΤ ορίζονται οι στόχοι της αγροτικής ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής σε προσανατολισμένη έρευνα και αναλύονται, κατά το δυνατό, τα ειδικότερα έργα, οι ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν καθώς και οι δαπάνες που απαιτούνται για τον σκοπό αυτόν. Τα έργα αυτά και οι δαπάνες που προβλέπονται για την εκτέλεσή τους εξειδικεύονται σταδιακά στους διαδοχικούς ετήσιους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 3 Νοεμβρίου 2014, 18:49 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Στο άρθρο 11 και στην παράγραφο 10 που αναφέρεται στους Διευθυντές Ινστιτούτων η πρόταση «Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση» να διατυπωθεί ως εξής Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση, ωστόσο,μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση στο οικείο Ινστιτούτο και να συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες και συλλογικά όργανα που αποδεδειγμένα προάγουν την αγροτική έρευνα και την εθνική αγροτική πολιτική.

 • 29 Οκτωβρίου 2014, 12:31 | Ιωάννης Ευαγγέλου

  Η παράγραφος 4 του Αρθρου 11 να συμπληρωθεί:…και δεν πωλείται, ούτε μεταβιβάζεται σε τρίτους.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 23:36 | Ιωάννης Ευαγγέλου

  Η παράγραφος 4 να συμπληρωθεί ως εξής: Οι παραδοσιακές εγγενείς ποικιλίες του φυτικού και ζωϊκού βασιλείου της χώρας, καθώς και αυτές που δημιουργούνται από διασταύρωση αυτών, αποτελούν προϊόντα εθνικής κληρονομιάς, και τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο ελληνικό κράτος και δεν πωλούνται ούτε μεταβιβάζονται.

 • 13 Οκτωβρίου 2014, 18:08 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Μετά την παράγραφο 3 να προστεθεί νέα παράγραφος και να γίνει αναρίθμηση των επόμενων με το εξής περιεχόμενο: Με αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναλαμβάνει δια των αρμοδίων Ινστιτούτων του προγράμματα αποτροπής εισόδου στη χώρα οργανισμών που θα έθεταν σε κίνδυνο τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και εν γένει το φυσικό περιβάλλον.

 • 13 Οκτωβρίου 2014, 10:32 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Στην παράγραφο 10 και στο τέλος του πρώτου εδαφίου να προστεθεί πρόταση ως εξής: Η θητεία του Διευθυντή Ινστιτούτου μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη θητεία ύστερα από αίτησή του και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

  Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 10 να διατυπωθεί ως εξής: Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Διευθυντή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Ινστιτούτου, σε περίπτωση απουσίας και των δύο η αναπλήρωση γίνεται από τον αρχαιότερο Ερευνητή του οικείου Ινστιτούτου.

 • 13 Οκτωβρίου 2014, 09:28 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Στην παράγραφο 9 να προστεθεί στο τέλος πρόταση ως εξής: Η θητεία του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη θητεία ύστερα από αίτησή του και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 • 13 Οκτωβρίου 2014, 09:55 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Η παράγραφος 3 να διατυπωθεί ως εξής: Με όμοιες αποφάσεις ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αναλαμβάνει κατ’ απόλυτη προτεραιότητα προγράμματα διατήρησης και γενετικής βελτίωσης ελληνικών φυλών αιγών, προβάτων και άλλων ειδών αγροτικών ζώων. Σε επί τούτου δημιουργούμενους, από τα αρμόδια ΙΑΕ, επιδεικτικούς λειμώνες και φυσικούς βοσκοτόπους, εκτίθενται και προβάλλονται τα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων από τη διατροφή και διατήρηση των φυλών αυτών, καθώς και η συμβολή τους στη διατήρηση των τοπίων.