Άρθρο 08: Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από ακρόασή του ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Προηγείται δημόσια προκήρυξη της θέσης, που είναι πλήρους απασχόλησης, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της επιλογής και τυχόν πρόσθετα προσόντα από τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα.

 

2.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει κατ’ ελάχιστο  να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Επίσης, να έχει διοικητικές ικανότητες  καθώς και διοικητική και επιστημονική εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.

 

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι τα ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, με επιφύλαξη τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού για την πρόταση, ανάληψη, εκτέλεση και διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από τα ερευνητικά Ινστιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού:

α) Εισηγείται στο ΔΣ του Οργανισμού προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής έρευνας, αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργεί ο Οργανισμός σε συνεργασία με τους επικεφαλείς των κατά περίπτωση οικείων Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο αυτόν εισήγηση άλλου οργάνου.

β) Εκτελεί δια των υπηρεσιών του Οργανισμού τις αποφάσεις του ΔΣ, με την επιφύλαξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.

γ) Είναι διοικητικός προϊστάμενος των υπηρεσιών του Οργανισμού

δ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Οργανισμού, τα οποία αφορούν στην εσωτερική διοικητική λειτουργία του, με την επιφύλαξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.

ε) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Οργανισμού.

στ) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του Οργανισμού

ζ) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, σε συνεργασία  με τους κατ’ αντικείμενο αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές.

η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, ο Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού, ο Κανονισμός Προμηθειών, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού, ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ  και το ΔΣ με αποφάσεις του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς τους Γενικούς Διευθυντές και τους άλλους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Οργανισμού. 

 

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνης της αναπλήρωσης του Προέδρου του ΔΣ,  από έναν εκ των Γενικών Διευθυντών του Οργανισμού που διαθέτει τα περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος του ΔΣ με απόφασή του που ανακοινώνεται στο ΔΣ.

5. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού καταβάλλεται:

α) Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του.

 • 9 Νοεμβρίου 2014, 20:23 | Αναστάσιος Σιώμος

  Διευθύνων Σύμβουλος με μόνο προσόν την κατοχή διδακτορικού διπλώματος (άρθρο 8 παρ. 2) επίσης δεν αρμόζει στο Οργανισμό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και να κατέχει κατ’ ελάχιστο προσόντα καθηγητή ΑΕΙ ή ερευνητή Α.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 21:20 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2, να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα προσόντα καθηγητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Ερευνητή βαθμίδας Α΄, να είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και να διαθέτει διοικητική και επιστημονική εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.

  β) Στην παράγραφο 3, πρώτη σειρά μετά τη λέξη ‘ανώτατο’ να προστεθεί η λέξη: ‘εσωτερικό’

  γ) Στο τέλος της παραγράφου 4.η., οι δύο τελευταίες σειρές να διαμορφωθούν ως εξής:
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας, τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, τους Περιφερειακούς Διευθυντές και σε άλλα στελέχη του Οργανισμού.

  δ) Η παράγραφος 4, να διαμορφωθεί ως εξής:
  4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνης της αναπλήρωσης του Προέδρου του ΔΣ, από το Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας