Άρθρο 20: Σύνταξη, έγκριση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.

1. Το ερευνητικό πρόγραμμα συντάσσεται από  ομάδα  ερευνητών  ή  από  μεμονωμένους ερευνητές οποιασδήποτε βαθμίδας.  Το  ερευνητικό  πρόγραμμα μπορεί να καλύπτει και ανάγκες φυσικών  προσώπων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, με την προϋπόθεση ότι οι  φορείς  αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος και αυτό εντάσσεται στα  πλαίσια του σκοπού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

2.   Η  σύνταξη,  υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση, διαδικασία καθώς και  κάθε   άλλη   σχετική   λεπτομέρεια   των   ερευνητικών   προγραμμάτων  καθορίζονται  με  απόφαση  του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ύστερα από εισήγηση  του ΕΣΑΕ.

3.  Η χρηματοδότηση είναι αποκλειστική κατά  πρόγραμμα  και  βαρύνει  τις πιστώσεις του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ. Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται  με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

 • Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «προγραμμάτων» του τίτλου με τη λέξη «έργων» (προς αποφυγή παρεξηγήσεων με τα χρηματοδοτικά μέσα που αφορούν ευρέα προγράμματα στο παλ΄σιο των οποίων υλοποιούνται τα ερευνητικά έργα). Επίσης προτείνεται στον τίτλο η τροποποίηση «ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων» ή «ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων)

  Απαιτείται η πλήρης εξασφάλιση ελευθερίας κινήσεων σε επίπεδο ερευνητικού ινστιτούτου με σκοπό την σχεδίαση, υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών έργων, με απόδοση πλήρους ενημέρωσης και ελέγχου των αρμόδιων οργάνων της κεντρικής δομής της ΓΔΑΕ. Προφανώς τα των έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΛΓΟ (εδάφιο 3?) αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση που χρήζει σαφούς διάκρισης.

  Δεν αποσαφηνίζεται ο ρόλος των ομότιμων ερευνητών στη λειτουργία των έργων

  Προτείνεται η δυνατότητα υποβολής έργων από ερευνητές ή από έμπειρους επιστήμονες (κατά τα πρότυπα ορισμών της ΕΕ) ΠΕ κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συνεργασία με έναν ερευνητή. Το μοντέλο αυτό δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων δραστήριων υπαλλήλων ΠΕ με πρόσθετα προσόντα, καλύπτοντας μια σημαντική ανάγκη σε περίπτωση έλλειψης ερευνητών.

 • 8 Νοεμβρίου 2014, 19:19 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Το άρθρο 20 μάλλον αναφέρεται κυρίως σε προγράμματα που χρηματοδοτεί και υλοποιεί ο ίδιος ο Οργανισμός, παρά σε ερευνητικά προγράμματα που λαμβάνονται με ανταγωνιστική ή μη διαδικασία, από διεθνείς ή εθνικούς φορείς και υλοποιούνται από ερευνητές των Ινστιτούτων ή της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάληψης και Υλοποίησης Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων. Συμφωνούμε με τα σχόλια του κ. Παπαχρήστου.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 12:02 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Το άρθρο 20 μάλλον αναφέρεται κυρίως σε προγράμματα που χρηματοδοτεί και υλοποιεί ο ίδιος ο Οργανισμός, παρά σε ερευνητικά προγράμματα που λαμβάνονται με ανταγωνιστική ή μη διαδικασία, από διεθνείς ή εθνικούς φορείς και υλοποιούνται από ερευνητές των Ινστιτούτων ή της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάληψης και Υλοποίησης Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων.

  Συμφωνούμε με το περιεχόμενο των σχολίων του κ. Παπαχρήστου για το συγκεκριμένο άρθρο.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)
  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 21 Οκτωβρίου 2014, 12:11 | Λευτέρης Ελευθεριάδης

  Δεδομένου του γεγονότος ότι η σύνταξη των προγραμμάτων, κυρίως των ευρωπαϊκών, είναι πολύ σημαντική για την επιλεξιμότητα τους είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ειδική διεύθυνση στην κεντρική υπηρεσία που θα έχει ως αντικείμενο την ουσιαστική διοικητική νομική και οικονομική αρωγή προς τις ερευνητικές ομάδες κατά την σύνταξη των προς έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων

 • 13 Οκτωβρίου 2014, 19:03 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Το άρθρο αυτό δημιουργεί σύγχυση και χρειάζεται ο συντάκτης να το αναθεωρήσει εξολοκλήρου. Τα ερευνητικά προγράμματα λαμβάνονται με ανταγωνιστική διαδιακασία ή με απευθείας ανάθεση από εθνικούς ή διεθνείς φορείς. Στην περίπτωση αυτή το Ινστιτούτο που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει τη δικαιοδοσία να χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό. Από την αναφορά της παραγράφου 3, ότι «βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ» φαίνεται ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται σε προγράμματα που χρηματοδοτεί ο Οργανισμός. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ προγραμμάτων που χρηματοδοτεί ο Οργανισμός και εκείνων που χρηματοδοτούν άλλοι φορείς ή ιδιώτες και το Ινστιτούτο που αναλαμβάνει την υλοποίησή τους είναι υπόλογο έναντι αυτών.