Άρθρο 17: Κατηγορίες Προσωπικού

1. Ο Οργανισμός στελεχώνεται από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού:  

α) Ερευνητές, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε διακόσιες πενήντα (250).

β) Υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, (ΠΕ) των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε τριακόσιες  (300).

γ) Υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (ΤΕ) των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε εκατόν πενήντα (150).

δ) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (ΔΕ)  των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε διακόσιες δώδεκα (212).

ε) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (ΥΕ) των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε πενήντα πέντε (55).

2.  Στον Οργανισμό υπηρετούν έξι (6) Δικηγόροι με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία.

3. Με τους Κανονισμούς Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού καθορίζονται οι κλάδοι, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες, καθώς και ο αριθμός των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων, όπως επίσης και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού, το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων, το σύστημα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων, το Πειθαρχικό (πρωτοβάθμιο) και Υπηρεσιακό Συμβούλιο καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά σε θέματα κατάστασης προσωπικού.

Για τους Ερευνητές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού μπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα για την προαγωγή των Ερευνητών από βαθμίδα σε βαθμίδα, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια η οποία αφορά στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 23:43 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2, να διατυπωθεί ως εξής:

  2. Ένας (1) Νομικός Σύμβουλος και πέντε (5) Δικηγόροι.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας