Άρθρο 15: Μητρώα Ηλεκτρονικά μητρώα και Δεδομένα

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η τήρηση των παρακάτω μητρώων:

α) Μητρώο Πιστοποιημένων Προϊόντων.

β) Μητρώο Πιστοποιημένων αγροτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.

γ) Μητρώο εγκεκριμένων/αναγνωρισμένων φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης, που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Οργανισμού.

δ) Μητρώο Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων.

ε) Μητρώο Φυσικών Προσώπων Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ) , Συνεργατών Γ.Σ., Δομών και Ελεγκτών Γ.Σ.           

στ) Μητρώο παραγωγών γάλακτος.

ζ) Μητρώο επιχειρήσεων γάλακτος.

η) Μητρώο επιχειρήσεων κρέατος.

θ) Βάση δεδομένων ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος.

ι) Βάση δεδομένων εισκομίσεων γάλακτος.

ια) Βάση δεδομένων ποιότητας γάλακτος.

ιβ) Βάση δεδομένων ημερήσιων σφαγών.

ιγ) Βάση δεδομένων ελέγχων γάλακτος-κρέατος.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των μητρώων, καθώς και η δυνατότητα τήρησης επιπλέον μητρώων, εφαρμοζόμενων ανάλογα των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50Α’) όπως κάθε φορά ισχύει. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την επιμόρφωση και τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Γεωργικών Συμβούλων. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο αυτή αποφάσεις του ΔΣ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.