Άρθρο 18: Ερευνητές

1. Ως ερευνητές του Οργανισμού υπηρετούν επιστήμονες, κάτοχοι πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων χάριν της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας, ενώ μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ευχέρεια που παρέχεται στους ερευνητές να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και να μετέχουν στην εν γένει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των ΑΕΙ και ΤΕΙ  της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της χώρας, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθμίδες: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ με τους εξής αντίστοιχους τίτλους:

Τακτικός ερευνητής – βαθμίδα Α΄

Αναπληρωτής ερευνητής – βαθμίδα Β΄

Εντεταλμένος ερευνητής – βαθμίδα Γ΄

Δόκιμος ερευνητής – βαθμίδα Δ΄.

Οι Ερευνητές των βαθμίδων Δ΄ και Γ` προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Οι θέσεις όλων των βαθμίδων του ερευνητικού προσωπικού είναι πλήρους απασχόλησης.

2. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την αρχική πρόσληψη ερευνητή σε κάθε βαθμίδα καθορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει.

Ειδικότερα:

2.1. Για τη βαθμίδα Δ’: Διδακτορικό δίπλωμα σε ειδικότητα σχετική με την αγροτική έρευνα. Γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που να αποδεικνύονται από επίσημα στοιχεία καθώς και έργο δημοσιευμένο σε έγκριτα περιοδικά.

2.2. Για τη βαθμίδα Γ’: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή να τους επιβλέπει. Επίσης, απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.

2.3. Για τη βαθμίδα Β’: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης, απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και να έχει αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης.

2.4.Για τη βαθμίδα Α’: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του και να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

3. Στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο συνεκτιμώνται κατά περίπτωση διπλώματα ευρεσιτεχνίας του υποψηφίου, η συμμετοχή του στην ανάπτυξη νέων μεθόδων, προϊόντων και ποικιλιών, η συνολική προσφορά του υποψηφίου στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, καθώς και η συμβολή του στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Πρόσθετα προσόντα μπορεί να προβλεφθούν στον Κανονισμό Κατάστασης του Προσωπικού του Οργανισμού. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετική με την κατάσταση του ερευνητικού προσωπικού.

4. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις των ερευνητών είναι ενιαίες για όλες τις βαθμίδες.

5. Η πλήρωση των κενών θέσεων των ερευνητών λαμβάνει χώρα ύστερα από διεθνή προκήρυξη, στην οποία ορίζονται υποχρεωτικά το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, η βαθμίδα ή εναλλακτικά οι βαθμίδες εισαγωγής. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, κοινοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες τους, καθώς επίσης κοινοποιείται στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, για να λάβουν γνώση οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Περίληψή της δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία της έδρας του Ινστιτούτου.

6. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στις τέσσερις (4) βαθμίδες των ερευνητών ή για προαγωγή από τη Β΄ στην Α΄ βαθμίδα, υποβάλλουν αίτηση, τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όταν πρόκειται για πρόσληψη, βιογραφικό σημείωμα και λεπτομερές υπόμνημα με το επιστημονικό, ερευνητικό, συγγραφικό και άλλο έργο τους. Οι υποψήφιοι για προαγωγή στη Γ΄ και στη Β΄ βαθμίδα, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα του επιστημονικού, ερευνητικού και συγγραφικού τους έργου, όταν ειδοποιηθούν για την επικείμενη κρίση τους για προαγωγή από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, τρεις (3) μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία τους στην βαθμίδα που υπηρετούν. Για την πρόσληψη και την προαγωγή αποφασίζει Ειδική Επταμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού.

7. Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης των ερευνητών.

7.1. Η επιλογή και η εξέλιξη των ερευνητών όλων των βαθμίδων γίνεται από Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από ερευνητές ή καθηγητές μέλη του ΔΕΠ/ΑΕΙ  του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό προαγωγή ερευνητή με τους αναπληρωτές τους. Όλα τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής πρέπει να  υπηρετούν στην ίδια ή σε ανώτερη σε βαθμίδα από τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης ή του κρινόμενου για προαγωγή ερευνητή.

7.2.        Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης των ερευνητών προέρχονται από τα Μητρώο Εξωτερικών Μελών που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγή Ερευνητικά Ιδρύματα ή ΑΕΙ της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών.

Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται από το ΔΣ του Οργανισμού, που επιλέγει το Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ) με κλήρωση από τα Μητρώα των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών και εισηγείται η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας στο ΔΣ. Τα εξωτερικά και εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα.

7.3.        Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Οργανισμού, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη, ανά γνωστικό αντικείμενο από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, ύστερα από εισήγηση του ΕΣΑΕ. Στα Μητρώα Εσωτερικών Μελών εγγράφονται ερευνητές του Οργανισμού και στα Μητρώα Εξωτερικών Μελών εγγράφονται ερευνητές άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και καθηγητές αντίστοιχης βαθμίδας ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής. Τα Μητρώα εγκρίνονται από το ΔΣ του Οργανισμού και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του Οργανισμού.

7.4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, ορίζονται και δημοσιοποιούνται μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του ΔΣ με βάση το επιστημονικό έργο που προβλέπεται στην παράγραφο 7.1. και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων.

7.5. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο ερευνητές ή καθηγητές που ανήκουν στο Μητρώο Εξωτερικών ή Εσωτερικών Μελών και από δύο ερευνητές ή καθηγητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στα Μητρώα του Οργανισμού.

7.6. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του ερευνητή ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και επιλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών μελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της που δεν ανήκει στον Οργανισμό, και αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού καθορίζονται ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας, τήρησης πρακτικών, αξιολόγησης των υποψηφίων, η ψηφοφορία, η επιλογή, οι δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αμοιβής των εξωτερικών μελών και κάθε θέμα σχετικό με την τηλεδιάσκεψη και κυρίως της διασφάλισης της διαδικτυακής μυστικότητας.

7.7. Η Εισηγητική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου αυτού, υποβάλλει στο σώμα εμπεριστατωμένη εισήγηση αξιολόγησης του έργου των υποψηφίων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών των υποψηφίων που διαβιβάζει στα μέλη της η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη ή προαγωγή από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή δεν επιτρέπεται να υπερβεί συνολικά τις εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το βιογραφικό και το υπόμνημα με το επιστημονικό, ερευνητικό, συγγραφικό και λοιπό έργο των κατά περίπτωση υποψηφίων για πρόσληψη ή εξέλιξη.

8. Για την εξέλιξη ερευνητή στη βαθμίδα Γ΄ απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Δ΄ και θετική κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, μετά δε τη λήξη της επανακρίνεται. Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος, απολύεται.

9. Για την εξέλιξη ερευνητή στη βαθμίδα Β΄ απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Γ΄ και θετική κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν ο υποψήφιος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται δύο φορές για δύο (2) έτη κάθε φορά. Κατά τη λήξη καθεμιάς θητείας επανακρίνεται. Αν και μετά την τελευταία αξιολόγησή του δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του δεν ανανεώνεται. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της κρίσης να μεταφερθεί στο προσωπικό του στοιχείου β) ή γ) του άρθρου 18 του παρόντος νόμου με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, ύστερα από γνώμη του οικείου ΕΣΙ, οπότε λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης αυτής. Η θέση αυτή καταργείται μετά την αποχώρησή του, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή. Κατά το διάστημα από τη λήξη της θητείας μέχρι την οριστική κρίση για μεταφορά στη θέση την οποία ζήτησε, ο ερευνητής παραμένει στη θέση του και λαμβάνει τις αποδοχές του. Ο χρόνος υπηρεσίας του στον κλάδο των ερευνητών θεωρείται ότι διανύθηκε στη νέα του θέση για όλες τις διοικητικές και μισθολογικές συνέπειες.

10. Ο ερευνητής της βαθμίδας Β΄ προάγεται ύστερα από αίτησή του, εφόσον έχει τετραετή υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή και έχει κριθεί θετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν η κρίση δεν είναι θετική, επανακρίνεται κάθε τρία (3) έτη μετά από αίτησή του.

11. Ερευνητής που έχει διακριθεί με τη συγγραφική του επίδοση, τη διεθνή προβολή στο χώρο της αγροτικής έρευνας και γενικά τη συμβολή του στην προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, μπορεί να κριθεί προακτέος κατ’ εξαίρεση για ανώτερη βαθμίδα με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. Για την εφαρμογή της ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, ύστερα από αξιολόγηση από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή.

12. Οι βαθμίδες του Κλάδου Ερευνητών είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες οργανικές θέσεις μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ΙΑΕ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού να καταλαμβάνονται από ερευνητές Δ’, Γ’ , Β’ ή Α΄ βαθμίδας, αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

13. Οι ερευνητές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Ο ερευνητής μπορεί να παραμείνει και μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας, εάν το επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του.

14. Καθιερώνεται ο τίτλος του «Ομότιμου Ερευνητή» όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος ο οποίος μπορεί να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οργανισμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενους στο Νόμο αυτό όρους και προϋποθέσεις.

 • 10 Νοεμβρίου 2014, 12:10 | Ανδρέας Ηλίας

  Για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του οργανισμού και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας, θα μπορούσε να προβλεφθεί ειδική κατηγορία προσωπικού ΠΕ με κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και 10-ετή εμπειρία στην έρευνα ή απλού τίτλου σπουδών και 15-ετή εμπειρία στην έρευνα (κατ’ αντιστοιχία με τους ΕΛΕ της ΓΓΕΤ), ώστε χωρίς να προβλέπεται εξέλιξη ή άλλου είδους μισθολογική διαφορά, να υπάρχει η δυνατότητα να αναλαμβάνουν υπεύθυνοι προγραμμάτων με συνυπεύθυνο ερευνητή και να συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα στα επιστημονικά έργα των ινστιτούτων, καθώς ασκούν κατ’ ουσία ίδιο έργο με το ερευνητικό προσωπικό.
  Μία τέτοια ρύθμιση, εκτός από την αναγνώριση της συνεισφοράς στο επιστημονικό έργο των ινστιτούτων θα αποτελούσε και σημαντικό κίνητρο για την κινητοποίηση αυτής της κατηγορίας προσωπικού, καθώς και αξιοποίηση από την πλευρά του οργανισμού του συνόλου του επιστημονικού του προσωπικού.

 • Στο εδάφιο 5 να προστεθεί: Η προκήρυξη κενής οργανικής θέσης ερευνητή που προέκυψε από αποχώρηση (οικειοθελή ή μη), συνταξιοδότηση, θάνατο ή άλλο λόγο γίνεται αυτοδίκαια εντός 6 μηνός από την κένωσή της. Η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο επικυρώνονται από το ΔΣ μετά από αιτιολογημένη άποψη του ενδιαφερόμενου ινστιτούτου και σύμφωνη γνώμη του ΕΣΑΕ.

  Εδάφιο 7.2: «…Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται από το ΔΣ του Οργανισμού, που επιλέγει το Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ) με κλήρωση από τα Μητρώα των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών και εισηγείται η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας στο ΔΣ. Τα εξωτερικά και εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα…» Να προστεθεί: Αιτιολογημένη ένσταση κατά της σύνθεσης της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί να υποβάλλει ο κρινόμενος ερευνητής μόνο όσον αφορά (α) μη συνάφεια μέλους ή μελών της επιτροπής προς το γνωστικό αντικείμενο του κρινόμενου, (β) προσωπικών αντιθέσεων του κρινόμενου με μέλος ή μέλη της επιτροπής που κατά την άποψη του κρινόμενου δύνανται να λειτουργήσουν μεροληπτικά εις βάρος του. Το ΕΣΑΕ γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων τις οποίες εξετάζει το ΔΣ του Οργανισμού.

 • 9 Νοεμβρίου 2014, 20:31 | Αναστάσιος Σιώμος

  Στην παρ. 1 του άρθρου αυτού (σελ. 43) αναφέρεται «Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ευχέρεια που παρέχεται στους ερευνητές να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και να μετέχουν στην εν γένει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» Η πρόταση αυτή θα πρέπει να διαγραφεί. Οι ερευνητές θα πρέπει να αφοσιωθούν στον Οργανισμό και να έχουν κατά νου την αποστολή και τους σκοπούς του και όχι να έχουν τον Οργανισμό ως προθάλαμο για την ένταξή τους στα ΑΕΙ.

  Στην παρ. 2 του άρθρου αυτού (σελ. 43-44) αναφέρονται τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για αρχική πρόσληψη και εξέλιξη στη συνέχεια και τα οποία είναι μόνο τα ερευνητικά προγράμματα και οι δημοσιεύσεις. Είναι προφανές ότι μόνο αυτά δεν είναι αρκετά για της επίτευξη των πρωταρχικών σκοπών του Οργανισμού ούτε και ανταποκρίνονται στην αποστολή και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 (σελ. 6-7) και στο άρθρο 4, παρ. 1.3 (σελ. 9). Θα πρέπει στα ελάχιστα προσόντα να συμπεριληφθεί όχι μόνο το ερευνητικό τους έργο, αλλά το συνολικό επιστημονικό έργο που σχετίζεται ειδικότερα με τη συμβολή στην αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της χώρας, τη συμβολή στην επίλυση προβλημάτων της αγροτικής παραγωγής, τη διάχυση και την αξιοποίηση των πορισμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας. Εάν δεν τα υλοποιήσουν αυτά οι ερευνητές του Οργανισμού, τότε ποιος άλλος θα τα υλοποιήσει;

  Στην παρ. 7 του άρθρου αυτού (σελ. 45-47) έγινε προσπάθεια αντιγραφής της διαδικασίας εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Ωστόσο, στην όλη διαδικασία υπάρχουν πολλές παραλήψεις και ασάφειες, που θα δημιουργήσουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην εφαρμογή της.
  Στην παρ. 7.1 (σελ. 45) η φράση «του ιδίου ή συγγενούς…» θα πρέπει να αντικατασταθεί με «του ιδίου ή συναφούς…»
  Στην παρ. 7.2 (σελ. 45) η φράση «Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών.» θα πρέπει να διαγραφεί.
  Στην παρ. 7.2 (σελ. 45) η φράση «με κλήρωση» θα πρέπει να αντικατασταθεί με «με βάση το βαθμό συνάφειας».
  Στην παρ. 7.4 (σελ. 46) η φράση «και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων.» θα πρέπει να διαγραφεί. Έχει διαπιστωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητές να προσλαμβάνονται σε θέση με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και αυτοί να ασχολούνται με εντελώς διαφορετικό ή άσχετο αντικείμενο. Συνεπώς η κρίση τους θα πρέπει να βασίζεται στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο προσλήφθηκαν και όχι για εκείνο που ι ίδιοι επέλεξαν να ασχοληθούν.
  Στην παρ. 7.5 (σελ. 46) η φράση «και που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στα Μητρώα του Οργανισμού» θα πρέπει να αντικατασταθεί με «και που ανήκουν υποχρεωτικά στα Μητρώα του Οργανισμού».
  Η παρ. 7.7 (σελ. 46-47) θα πρέπει να διαγραφεί. Ποια είναι η Εισηγητική Επιτροπή; Ποιο είναι το σώμα; Τι είναι η εμπεριστατωμένη εισήγηση αξιολόγησης του έργου των υποψηφίων; Οι έννοιες αυτές απαντώνται μόνο στην παρ. αυτή και δεν αναφέρονται πουθενά στο σχέδιο νόμου. Επιπλέον, οι αναφερόμενες προθεσμίες των τριάντα (30) και των εξήντα (60) ημερών, είναι αδύνατον να τηρηθούν, όπως έδειξε η εφαρμογή παρόμοιων διαδικασιών στα ΑΕΙ.

  Στις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου αυτού (σελ. 47) τα αναφερόμενα διαστήματα θητείας για εξέλιξη από τη μία βαθμίδα στην άλλη είναι εξαιρετικά περιορισμένα (3, 3 και 4 έτη). Στις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ τα αντίστοιχα διαστήματα είναι 6 και 4 έτη.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 23:30 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στο άρθρο 17, στην πρώτη σειρά της παραγράφου 5, μετά τη λέξη «ερευνητών» να προστεθεί:
  «στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας»

  β) Στην παράγραφο 11, τέταρτη σειρά, μετά «του ΔΣ του Οργανισμού»να προστεθεί:
  «και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας»

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 13 Οκτωβρίου 2014, 18:55 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Η παράγραφος 11 να διατυπωθεί ως εξής: Ερευνητής που έχει διακριθεί με τη συγγραφική του επίδοση, τη διεθνή προβολή στο χώρο της αγροτικής έρευνας και γενικά τη συμβολή του στην προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, μπορεί να κριθεί προακτέος κατ’ εξαίρεση για ανώτερη βαθμίδα με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας. Για την εφαρμογή της ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, ύστερα από αξιολόγηση από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή.

  Αιτιολογία: Το ΕΣΑΕ είναι το αρμόδιο επιστημονικό όργανο του Οργανισμού για να αξιολογήσει τα παραπάνω προσόντα και εισηγηθεί στο ΔΣ.