Άρθρο 07: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από ακρόασή του ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.  Προηγείται δημόσια προκήρυξη της θέσης, που είναι πλήρους απασχόλησης, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της επιλογής και τυχόν πρόσθετα προσόντα από τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρέπει να είναι επιστήμονας και κατ’ ελάχιστο κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Επίσης, να διαθέτει διοικητική και επιστημονική εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.

3. Η θητεία του Προέδρου του ΔΣ είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

4. Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Μεριμνά να εφαρμόζεται η γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα θέματα του Οργανισμού, δια των αποφάσεων του ΔΣ.

β) Ενεργεί  για την προώθηση των θεμάτων του Οργανισμού.

γ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το ΔΣ.

δ) Καθορίζει σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κατ΄αντικείμενο αρμόδιο Γενικό Διευθυντή  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ.

ε) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.

στ) Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.

ζ)   Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού.

η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, ο Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού, ο Κανονισμός Προμηθειών, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού, ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ  και το ΔΣ με αποφάσεις του.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Οργανισμού.

5. Ο Πρόεδρος του ΔΣ όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στην άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Στον Πρόεδρο του ΔΣ καταβάλλεται:

α) Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Ο Πρόεδρος του ΔΣ για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

 • 9 Νοεμβρίου 2014, 20:46 | Αναστάσιος Σιώμος

  Πρόεδρος του ΔΣ με μόνο προσόν την κατοχή διδακτορικού διπλώματος (άρθρο 7 παρ. 2) δεν αρμόζει στο Οργανισμό. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και να κατέχει κατ’ ελάχιστο προσόντα καθηγητή ΑΕΙ ή ερευνητή Α.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 21:26 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στην τρίτη σειρά μετά της Βουλής. Να προστεθεί:
  Η θέση πληρούται μετά από δημόσια προκήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα και είναι πλήρους απασχόλησης.

  β) Η παράγραφος 2, να διαμορφωθεί ως εξής:
  2.Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα προσόντα καθηγητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Ερευνητή βαθμίδας Α΄, να είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και να διαθέτει διοικητική και επιστημονική εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.

  γ) Η παράγραφος 4.α., να διαμορφωθεί ως εξής:
  α) Εφαρμόζει την πολιτική του Οργανισμού στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αποφάσεων του ΔΣ.

  δ) Η παράγραφος 4.δ., να διαμορφωθεί ως εξής:
  δ) Καθορίζει σε συνεργασία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και των κατά περίπτωση οικείων Γενικών Διευθύνσεων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ, εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο αυτόν εισήγηση άλλου οργάνου.

  ε) Στο τέλος της παραγράφου 4, αντί «Ο Πρόεδρος ….του Οργανισμού» να διαμορφωθεί ως εξής:
  Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας, τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, τους Περιφερειακούς Διευθυντές και σε άλλα στελέχη του Οργανισμού.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 17:57 | Καθ. Σέρκο Χαρουτουνιάν

  Το σχέδιο νόμου για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση, αντλεί τα κύρια του σημεία από τις προτάσεις της ομάδας εργασίας που για το σκοπό αυτό συνέστησε το ΥπΑΑΤ. Μια (πιθανά η μόνη) σημαντική αλλαγή που εμπεριέχει, αφορά τα προσόντα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Oργανισμού. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς (ΚΥΑ σύστασης Οργανισμού) και την πρόταση της ομάδας εργασίας, που για την κάλυψη των θέσεων αυτών αναζητά τα ειδικά προσόντα του καθηγητή Παν/μιου ή Ερευνητή Α΄, πλέον προτείνεται οι θέσεις αυτές να μπορούν να καλύπτονται από πρόσωπα που κατέχουν οιοδήποτε διδακτορικό δίπλωμα.
  Έχοντας εμπειρία 18 μηνών στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα ήθελα να επισημάνω ότι η εκπροσώπηση και διοίκηση του μεγαλύτερου Οργανισμού του ΥπΑΑΤ, ο σκοπός του οποίου είναι η συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής της χώρας, και την παρούσα στιγμή
  • εκτελεί 120 ερευνητικά έργα ετήσιου προϋπολογισμού δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ,
  • διαχειρίζεται επαγγελματικές σχολές και τις καταρτίσεις των αγροτών,
  • είναι ο θεματοφύλακας διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων,
  • συμβάλλει στην ανταπόκριση στις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ,
  • χτίζει συμμαχίες με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς κ.λ.π.,
  απαιτεί Διοίκηση που να διαθέτει τα εν λόγω αυξημένα προσόντα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα υλοποιούνται δράσεις για τη συγκρότηση συνεργασιών με τις Περιφέρειες για την αγροτική ανάπτυξη, τη νέα ΚΑΠ και την ανάδειξη ποιοτικών ελληνικών προϊόντων, επεκτείνεται το σύστημα «Άρτεμις» στα αυγά, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πρωτοστατεί στη σύσταση κοινού συστήματος ελέγχου των πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων στις μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, έχει αναπτύξει (σε συνεργασία με το Υπ.Αν) το ελληνικό σήμα σε γάλα, λάδι και αυγά κ.λ.π.. Η διαχείριση των παραπάνω αντικειμένων πιστεύω ότι με κανένα τρόπο δεν θα βελτιστοποιούνταν από έναν Πρόεδρο του Δ.Σ. ή Διευθύνοντα Σύμβουλο που θα είχαν παραδείγματος χάριν, ένα διδακτορικό στη νομική επιστήμη ή την κοινωνιολογία και όχι από κάποιους με προσόντα Καθ/τη Παν/μιου ή Ερευνητή με εμπειρία και ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα. Πόσο μάλλον στην εκπροσώπηση του Οργανισμού σε όργανα που μετέχουν πρυτάνεις και πρόεδροι ερευνητικών ινστιτούτων όπως οι σύνοδοι των προέδρων των ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας, η σύμπραξη των ερευνητικών ινστιτούτων της Κρήτης κλπ, όργανα που παρίσταται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
  Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΥπΑΑΤ νομοθετώντας πρόσφατα για το Επιστημονικό συμβούλιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, θεσμοθέτησε τη συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. ως θεματοφύλακα στο σώμα αυτό. Το συμβούλιο αυτό αποτελείται από επτά καθηγητές ΑΕΙ (ή Ερευνητές Α΄) και προφανέστατα δεν μπορεί να λειτουργεί με θεματοφύλακα που υπολείπεται προσόντων.
  Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι για όλες τις θέσεις του Γεν. Διευθυντή έρευνας και των Διευθυντών των Ινστιτούτων στο σχέδιο νόμου ορθώς διατηρήθηκαν όλες οι αυστηρές προβλέψεις για ιδιαίτερα αυξημένα προσόντα (θέσεις με προσόντα καθηγητών ή ερευνητών), όπως και η πρόβλεψη για τη διεθνή προκήρυξή τους. Εύλογα συνεπώς δημιουργείται το ερώτημα, γιατί μόνο οι θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι προΐστανται όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να έχουν μειωμένα προσόντα, αφού σήμερα η πλειοψηφία των τμηματαρχών και αρκετοί υπάλληλοι έχουν διδακτορικά. Σημειωτέον ότι το διδακτορικό ως προσόν αντιστοιχεί σε 200 μόρια (από τα περίπου 800 συνολικά) που απαιτούνται για την ανάδειξη ενός τμηματάρχη, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Οργανισμό.
  Πιστεύω ότι η σύνταξη και κατάθεση νομοσχεδίων που θα διέπουν τη λειτουργία σημαντικότατων για το Ελληνικό δημόσιο οργανισμών -όπως ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ- αποσκοπούν αποκλειστικά στην πρόοδο και ευημερία του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας και όχι σε πιθανό «βόλεμα» ημετέρων με μειωμένα προσόντα. Έτσι, ελπίζω βάσιμα ότι η ηγεσία του ΥπΑΑΤ θα αναγνωρίσει την «αστοχία» αυτή στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και θα επαναφέρει το ισχύον καθεστώς των αυξημένων προσόντων για τις διευθυντικές αυτές θέσεις, προβλέποντας την πλήρωσή τους με πρόσωπα που διαθέτουν επιστημονικά προσόντα ισοδύναμα Καθηγητή Παν/μίου ή Ερευνητή Α΄ και εμπειρία σε αντικείμενα συναφή (ή συγγενή) του πρωτογενή τομέα.