Άρθρο 02: Έννοια όρων

Για την εφαρμογή των διατάξεων του  νόμου  αυτού  οι  παρακάτω  όροι έχουν την εξής έννοια:

«Αγοραστές γάλακτος»: Είναι οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης ή/και μεταποίησης ή/και εμπορίας του γάλακτος οι οποίες αγοράζουν το γάλα από τους κτηνοτρόφους-παραγωγούς ή από τους εκπροσώπους αυτών.

«Αγροτικά προϊόντα»: Είναι τα προϊόντα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

«Αγροτική δραστηριότητα»: Ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων των φυσικών και νομικών προσώπων στον αγροτικό τομέα που τον αποτελούν η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, τα δάση, η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και οι συναφείς κλάδοι.

«Αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση»: Είναι η συστηματικά οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία, που εντάσσεται στο  εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι ιεραρχικά δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο, μέσω της οποίας αποκτώνται γενικές και ειδικές γνώσεις, και οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο, πιστοποιητικό, άδεια άσκησης επαγγέλματος), αναγνωρισμένου σε εθνικό επίπεδο. Η αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση, παρέχεται από τις εκπαιδευτικές δομές  του ΥΠΑΑ&Τ και από τις εκπαιδευτικές δομές του ΥΠΠΑΙ&Θ στις οποίες λειτουργούν ειδικότητες της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.
«Αγροτική επαγγελματική κατάρτιση»: Είναι η συστηματικά οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία που εντάσσεται στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, με συγκεκριμένο στόχο και ακροατήριο, με χρονική διάρκεια κατά πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή της εκπαίδευσης, μέσω της οποίας αποκτώνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες του αγροτικού τομέα, προκειμένου αφενός να ολοκληρωθεί η επαγγελματική επάρκεια και αφετέρου να ανανεωθούν και να εκσυγχρονιστούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες του καταρτιζόμενου. 

 «Αγροτική έρευνα»: Είναι οι θεωρητικές ή πειραματικές εργασίες που σκοπό έχουν:

–     τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των  αγροτικών προϊόντων,

–     την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας,

–     την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου,

–     τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακής μορφής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων»: Είναι η συστηματική εργασία που κατευθύνεται στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, για την εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή για την ουσιαστική βελτίωση αυτών που ήδη έχουν παραχθεί ή εγκατασταθεί.

«Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων»: Είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και αρτιότητα προτάσεων ερευνητικών έργων και η ύπαρξη των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεσή τους.

«Αποτίμηση»: Είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και πληρότητα των επί μέρους και των τελικών αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων, ο βαθμός συμβολής των προγραμμάτων αυτών στην πραγματοποίηση των στόχων στους οποίους απέβλεπε, καθώς και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τη διαχείριση των πόρων συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου δυναμικού.

«Αυτοελεγχόμενος μεταποιητής»: Κάθε βιομηχανία/βιοτεχνία παραλαβής ή και επεξεργασίας γάλακτος η οποία διαθέτει δικό της, αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή, εργαστήριο ή συνεργάζεται με αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή, ή/και διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο.

«Βασική έρευνα»: Είναι η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία ελεύθερης επιλογής που διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης των υποκειμένων αιτίων και της θεμελίωσης των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής της.

«Διαπίστευση (accreditation)»:  Η επιβεβαίωση τρίτου μέρους που αναφέρεται στο Φορέα αξιολόγησης συμμόρφωσης, προσδίδοντας επίσημη  τεκμηρίωση της ικανότητάς του να διεξάγει καθορισμένους ρόλους αξιολόγησης συμμόρφωσης.

«Διαπιστευμένο εργαστήριο»:  Εργαστήριο  που διαθέτει Διαπίστευση.

«Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμού»: Η ικανότητα του Οργανισμού να υλοποιεί έργα με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

«Εθνικό σύστημα ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων»: Είναι το σύνολο των τυποποιητικών εγγράφων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες, οι διεργασίες και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σε εθνικό επίπεδο.

«Εισκόμιση γάλακτος»: Είναι η δήλωση από τους αγοραστές γάλακτος, των στοιχείων παραγωγών γάλακτος (αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων) με τις παραδοθείσες ποσότητες και την αντίστοιχη αξία τους, ανά είδος γάλακτος. Η εισκόμιση γάλακτος αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που μπορεί να καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Έλεγχος»: Είναι η συστηματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης, συνοδευόμενη, όπου απαιτείται, από αναλύσεις, μετρήσεις ή/και δοκιμές, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός εκπλήρωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά αγροτικά προϊόντα ή και τρόφιμα που παράγονται από αυτά, μια διεργασία ή υπηρεσία, ένα σύστημα, πρόσωπο ή φορέας.

«Έλληνες επιστήμονες της διασποράς»: Οι Έλληνες επιστήμονες που έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της αλλοδαπής ή σε διεθνείς οργανισμούς επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη μετά την απόκτηση του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου.

«Επίβλεψη»: Είναι η συστηματική εξέταση ότι εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης, αγροτικό προϊόν ή τρόφιμο, διεργασία, υπηρεσία, σύστημα ή πρόσωπο συμμορφώνεται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

«Έρευνα»: είναι η  πρωτότυπη εργασία με την οποία προάγεται η επιστημονική γνώση, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους ή θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

«Ερευνητής»: Είναι το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλει στη δημιουργία γνώσης στη βασική και εφαρμοσμένη ή τεχνολογική έρευνα και στην ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος νόμου.

«Ερευνητικό έργο»: Είναι η σχεδιασμένη δραστηριότητα έρευνας με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών.

«Ερευνητικό πρόγραμμα»: Είναι το σύνολο των έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

«Ερευνητικός φορέας»: Είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

«Εφαρμοσμένη έρευνα»: Είναι η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία που διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου πρακτικού αποτελέσματος.

«Ηλεκτρονικό μητρώο»: Είναι ο ηλεκτρονικός κατάλογος πολιτών-επιτηδευματιών ή επιχειρήσεων ο οποίος είναι αποθηκευμένος και δομημένος σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

«Ιδιωτικό εργαστήριο αυτοελέγχου»: Κάθε αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή, ή/και διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο το οποίο εκτελεί για λογαριασμό αυτοελεγχόμενων μεταποιητών αναλύσεις στο νωπό γάλα, στα πλαίσια του αυτοελέγχου.

«Ισοζύγιο γάλακτος»: Είναι η καταγραφή σε μηνιαία βάση από τις επιχειρήσεις, των ποσοτήτων κάθε είδους γάλακτος ή των συστατικών του ανάλογα με τη χώρα προέλευσης που αγοράσθηκαν και πουλήθηκαν, καθώς και όλων των προϊόντων που παρήχθησαν από την επεξεργασία των ειδών γάλακτος, αναλυτικά κατά κατηγορία και ποσότητα»:

«Ισοζύγιο κρέατος»: Είναι η καταγραφή σε μηνιαία βάση από τις επιχειρήσεις κρέατος των ποσοτήτων αγορών και πωλήσεων νωπού και κατεψυγμένου κρέατος (βόειου, πρόβειου, αίγειου, χοίρειου, κονίκλων, κοτόπουλου και γαλοπούλας) που επεξεργάσθηκαν ή και εμπορεύθηκαν καθώς και των κρεατοσκευασμάτων που παρασκευάσθηκαν, με σαφή προσδιορισμό της προέλευσης του κρέατος και τον υποχρεωτικό διαχωρισμό της πρώτης αγοράς εγχώριου ή άμεσα εισαγόμενου κρέατος και των μετέπειτα αγορών κρέατος.

«Καινοτομία»: Εννοείται η νέα και πρωτοποριακή ιδέα για την υλοποίηση ενός έργου ή η νέα διαδικασία αυτής της υλοποίησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή νέων εφευρέσεων ή ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση κάποιου αποτελέσματος. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται με σκοπό την παραγωγή και παροχή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυμούν σε οικονομικό / επιχειρηματικό / εμπορικό πλαίσιο.

«Μελέτη»: Είναι η συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από επιστημονικούς, κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς.

«Ομότιμος ερευνητής»: Είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει υπηρετήσει ως ερευνητής σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά στην αγροτική έρευνα, ο οποίος έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί και αξιολογήθηκε για να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οργανισμού σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο Νόμο αυτό όρους και προϋποθέσεις.

«Πιστοποίηση»: Είναι η διαδικασία παροχής γραπτής ή ηλεκτρονικής διαβεβαίωσης ότι ένα προϊόν, μία διεργασία, μία υπηρεσία, ένα σύστημα ή πρόσωπο συμμορφώνεται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

«Πράσινο πιστοποιητικό»: Είναι τίτλος σπουδών αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να ασκήσει το αγροτικό επάγγελμα. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθ. 128877/06-06-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’763), όπως κάθε φορά ισχύει.

«Σύστημα αξιολόγησης ή και αποτίμησης με κριτές»: («peer review» σύστημα αξιολόγησης): Είναι η αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και η αποτίμηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από ειδικούς εμπειρογνώμονες.

«Σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών»: Το σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για την τήρηση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου. Περιλαμβάνει τους γεωργικούς συμβούλους, τους συνεργάτες των γεωργικών συμβούλων, τους ελεγκτές γεωργικών συμβούλων, το φορέα πιστοποίησης αυτών και την αρμόδια Αρχή για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος .παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

«Τεχνολογική ανάπτυξη»: Είναι η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της χώρας, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων.

«Τεχνολογική έρευνα»: Είναι οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις και αποσκοπούν στην προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριμένες εφαρμογές.

«Τεχνολογική καινοτομία»: Είναι η μετατροπή μιας ιδέας σε νέο ή βελτιωμένο αξιοποιήσιμο προϊόν, σε βιομηχανική ή εμπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα μέθοδο κοινωνικής εξυπηρέτησης.

«Τυποποιητικό έγγραφο»: Είναι το έγγραφο που καθορίζει κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους και έχει τη μορφή  προτύπων, προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισμών.

 • 9 Νοεμβρίου 2014, 20:42 | Αναστάσιος Σιώμος

  Ο όρος βασική έρευνα (σελ. 3) και μάλιστα ελεύθερης επιλογής, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής της θα πρέπει να διαγραφεί. Αλλοίμονο αν η ερευνητική δραστηριότητα του Οργανισμού είναι ελεύθερης επιλογής και δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής της.
  Στον όρο ερευνητής (σελ. 4) θα πρέπει να αντικατασταθεί «στη βασική έρευνα» με «κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα στην εφαρμοσμένη έρευνα».
  Η προτεραιότητα στην εφαρμοσμένη έρευνα θα πρέπει να καταστεί σαφής ώστε οι ερευνητές να ανταποκρίνονται στην αποστολή, τους πρωταρχικούς σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 (σελ. 6-7) και στο άρθρο 4, παρ. 1.3 (σελ. 9).

 • Στον ορισμό της αγροτικής έρευνας να προστεθεί:
  – την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων με στόχο την προστασία, αποκατάστασή τους και την εξαφάλιση αειφορικών συνθηκών σε αυτούς

  Στον ορισμό διαχειριστική επάρκεια να γίνει η τροποποίηση:
  Η ελεγμένη και διαπιστωμένη από εξουσιοδοτημένο φορέα αξιολόγησης ικανότητα του Οργανισμού να διαχειρίζεται συγκεκριμένες εργασίες, όπως να υλοποιεί έργα με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 19:31 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στην Αγροτική Έρευνα να προστεθεί:
  – η βιώσιμη διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων της χώρας,
  – τη διαφύλαξη και βελτίωση των γενετικών πόρων της Χώρας,
  – τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας της χώρας,
  – την ορθολογική διαχείριση των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων για επίτευξη αειφορίας και διατήρηση τοπίων.

  Το Διαπιστευμένο Εργαστήριο να συμπληρωθεί:
  Είναι η επίσημα αναγνωρισμένη εργαστηριακή δομή ως προς την τεχνική, διοικητική επάρκεια και αξιοπιστία για τη διεξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων και διακριβώσεων με συγκεκριμένες πρότυπες μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και προσωπικό και εντός δηλωμένων ορίων ακριβείας.

  Να προστεθεί νέος όρος:
  «Μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας»: Το διαδίκτυο ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 10 Οκτωβρίου 2014, 08:29 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Στη Διαπίστευση να διαγραφεί ο αγγλικός όρος, άλλως να γραφούν οι αγγλικοί όροι σε όλα.

 • 10 Οκτωβρίου 2014, 08:49 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Στην Αγροτική έρευνα να προστεθεί:
  – την ορθολογική διαχείριση των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων για επίτευξη αειφορίας και διατήρηση των τοπίων.