Άρθρο 14: Ειδικά ανταποδοτικά τέλη, Τέλη Επίβλεψης – Επιθεώρησης και Ειδική Εισφορά

Για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας στον αγροτικό τομέα καταβάλλονται, υπέρ του Οργανισμού:

1. Ειδικά ανταποδοτικά τέλη σε όλα τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το είδος και το ύψος των τελών, ο τρόπος αντιστοίχησής τους με το κόστος ειδικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στον έλεγχο και στην πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από πρόταση του ΔΣ του Οργανισμού.

2. Σκοπός των ανταποδοτικών τελών είναι η κάλυψη των δαπανών ελέγχου, πιστοποίησης, χρήσης των χορηγούμενων σημάτων, τήρησης ειδικών μητρώων, προβολής και προώθησης των προϊόντων που ελέγχονται και των προϊόντων που πιστοποιούνται σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των καταναλωτών και των παραγωγών για τα προϊόντα αυτά.

3. Τέλη επίβλεψης – επιθεώρησης επιβάλλονται στους φορείς, οι οποίοι τίθενται υπό την επίβλεψη του Οργανισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13. Τα τέλη αυτά καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από πρόταση του ΔΣ του Οργανισμού.

4. Για τις αρμοδιότητες και τους ελέγχους του Οργανισμού που περιγράφονται στoν παρόντα νόμο, εξακολουθεί να καταβάλλεται η ειδική εισφορά στο γάλα και στο κρέας, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13 του ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198Α), όπως κάθε φορά ισχύει. 

5. Τέλη χρήσης ελληνικού σήματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) και την ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β΄ 1432/04.06.14.

6.  Για την εγγραφή των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.), συνεργατών Γ.Σ. και ελεγκτών στα αντίστοιχα μητρώα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καταβάλλεται ειδική εισφορά, για την κάλυψη του διοικητικού κόστους διαχείρισης του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

7. Τα επιβαλλόμενα ειδικά ανταποδοτικά τέλη, οι ειδικές εισφορές και τα τέλη επίβλεψης – επιθεώρησης καταβάλλονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς υπέρ του Οργανισμού και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3,  4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

 • Πάγια θέση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η ειδική εισφορά 0,2% υπέρ ΕΛ.ΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ δεδομένου ότι το κόστος της διενέργειας των επίσημων ελέγχων καλύπτεται από τα Κτηνιατρική Τέλη και όχι από την εισφορά 0,2% που επιβάλλεται επί όλων των αγορών κρεάτων και πουλερικών υπέρ του ΕΛ.ΓΟ. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

  Η εν λόγω εισφορά 0,2% δεν έχει σε καμία περίπτωση ανταποδοτικό χαρακτήρα, ανήκει προφανώς στις χρεώσεις υπέρ τρίτων και αποτελεί έμμεσο φόρο, με αποτέλεσμα σήμερα για τη διενέργεια των ελέγχων να καταβάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις διπλά τέλη. Επίσης τυγχάνει αντισυνταγματικό το γεγονός ότι για το ίδιο προϊόν και για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών να επιβάλλονται διπλά τέλη – εισφορές, καθώς και ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά σε βάρος ενός είδους (κρέατος), ενώ δεν επιβάλλεται σε άλλα αγροτικά προϊόντα.

  Συνεπώς, η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 2% επί του κρέατος είναι επιτακτική λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλεί και η οποία επιβαρύνει τον Έλληνα καταναλωτή, πράγμα που σίγουρα κανένας μας δεν επιθυμεί.

 • 9 Νοεμβρίου 2014, 12:37 | ΑΡΚΑΣ Ε.Π.Ε.

  Α Ρ Κ Α Σ Ε.Π.Ε.
  ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
  4 χλμ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  ΤΡΙΠΟΛΗ (Τ.Κ. 22100)
  Α.Φ.Μ.: 095285268
  Τηλ. 2710223163
  Fax. 2710239885
  e-mail: info@arkasltd.gr
  Τρίπολη 9-11-2014

  ΠΡΟΣ:
  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  ΥΠΟΨΙΝ:
  Υπουργού, κου Γ. Καρασμάνη
  Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Κατάργηση φόρου υπέρ τρίτων, εισφοράς 0,2 % υπέρ ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,

  Στα πλαίσια της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)» σας γνωρίζουμε την άποψή μας αναφορικά με το θέμα των χρεώσεων υπέρ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ( αρ. 14 παρ. 4 του σχεδίου νόμου).

  1) Το θέμα των επίσημων ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές έχει καθοριστεί με την Απόφαση 2008-289667 (ΦΕΚ Β΄1158) «Τέλη επίσημων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές», για τη σύνταξη της οποίας ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων και ο Καν (ΕΚ) αρθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ αριθμ. L 164/2004 και Διορθωτικό ΕΕ αριθμ. L 191/1/28-05-2004).

  α) Βάσει της παραπάνω Απόφασης:
  • τα πρόσωπα που υπόκεινται σε επίσημο έλεγχο από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, υποχρεούνται στην καταβολή των τελών ελέγχων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης (Άρθρο 3 Απόφασης), ήτοι α) σφαγής και β) ελέγχων στα εργαστήρια τεμαχισμού κρέατος, (για τις τιμές των τελών βλ. Παράρτημα 1, Κεφ. Ι και ΚΕΦ ΙΙ, το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος της Απόφασης),
  • τα τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές (Άρθρο 6 Απόφασης).
  β) Βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:
  • καθορίζονται επίσης τα κατώτατα τέλη για τους επίσημους ελέγχους στο εισαγόμενο κρέας (Παράρτημα V, Τμήμα Β, Κεφάλαιο ΙΙΙ), στα προϊόντα κρέατος, σε υποπροϊόντα και ζωοτροφές (Παράρτημα V, Τμήμα Β, Κεφάλαιο Ι), και στα εισαγόμενα ζώντα ζώα (Παράρτημα V, Τμήμα Β, Κεφάλαιο ΙV).
  2) Αναφορικά με το θέμα της διενέργειας των επίσημων ελέγχων, υπάρχουν ήδη τρεις υφιστάμενοι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι και διενεργούν ελέγχους:
  • ο Ε.Φ.Ε.Τ.
  • η Δ/νση Κτηνιατρικής, και
  • τα Μικτά κλιμάκια που απαρτίζονται από:
  – τη Δ/νση Κτηνιατρικής
  – τη Δ/νση Εμπορίου, και
  – το Υπουργείο Οικονομικών.

  Σημειωτέον ότι οι υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργούν ελέγχους συνοδεία των υπαλλήλων των ανωτέρω Υπηρεσιών καθώς και της Δ/νσης Γεωργίας.

  Συνεπώς, το κόστος της διενέργειας των επίσημων ελέγχων καλύπτεται από τα Κτηνιατρικά Τέλη και όχι από την εισφορά 0,2% που επιβάλλεται επί όλων των αγορών κρεάτων και πουλερικών υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, και ο οποίος υποστηρίζει ότι λαμβάνει τα χρήματα για τη διενέργεια ελέγχων. Η εν λόγω εισφορά δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, ανήκει δηλαδή στις χρεώσεις υπέρ τρίτων και αποτελεί έμμεσο φόρο, με αποτέλεσμα σήμερα για τη διενέργεια των ελέγχων να καταβάλλονται διπλά τέλη. Επίσης τυγχάνει αντισυνταγματικό το γεγονός ότι για το ίδιο προϊόν και για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών να επιβάλλονται διπλά τέλη – εισφορές, καθώς και αντισυνταγματικό τυγχάνει το γεγονός ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά σε βάρος ενός είδους (κρέατος ), ενώ δεν επιβάλλεται σε άλλα αγροτικά προϊόντα .
  Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε όπως μεριμνήσετε για την κατάργηση της εισφοράς 0,2 % υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του ανωτέρω σχεδίου νόμου, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν σας ότι τα ανωτέρω ποσά μετακυλώνται και επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή, νοθεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και την τελική μείωση της τιμής του προϊόντος .

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων θερμά και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

  Με τιμή,
  Για την εταιρεία
  Ο Διαχειριστής

  Πανάγος Μπολοβής

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 10:02 | Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας

  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
  ΠΕΡΝΗ 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
  ΤΗΛ.2591042100
  ΦΑΞ.2591041861
  e-mail: investor@kreka.gr
  Πέρνη 06/11/2014

  ΠΡΟΣ:
  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  ΥΠΟΨΙΝ:
  Υπουργού, κου Γ. Καρασμάνη
  Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Κατάργηση φόρου υπέρ τρίτων, εισφοράς 0,2 % υπέρ ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,

  Στα πλαίσια της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)» σας γνωρίζουμε την άποψή μας αναφορικά με το θέμα των χρεώσεων υπέρ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ( αρ. 14 παρ. 4 του σχεδίου νόμου).

  1) Το θέμα των επίσημων ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές έχει καθοριστεί με την Απόφαση 2008-289667 (Β 1158) «Τέλη επίσημων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές», για τη σύνταξη της οποίας ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων και ο Καν (ΕΚ) αρθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ αριθμ. L 164/2004 και Διορθωτικό ΕΕ αριθμ. L 191/1/28-05-2004).

  α) Βάσει της παραπάνω Απόφασης:
  • τα πρόσωπα που υπόκεινται σε επίσημο έλεγχο από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, υποχρεούνται στην καταβολή των τελών ελέγχων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης (Άρθρο 3 Απόφασης), ήτοι α) σφαγής και β) ελέγχων στα εργαστήρια τεμαχισμού κρέατος, (για τις τιμές των τελών βλ. Παράρτημα 1, Κεφ. Ι και ΚΕΦ ΙΙ, το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος),
  • τα τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές (Άρθρο 6 Απόφασης).
  β) Βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:
  • καθορίζονται επίσης τα κατώτατα τέλη για τους επίσημους ελέγχους στο εισαγόμενο κρέας (Παράρτημα V, Τμήμα Β, Κεφάλαιο ΙΙΙ), στα προϊόντα κρέατος, σε υποπροϊόντα και ζωοτροφές (Παράρτημα V, Τμήμα Β, Κεφάλαιο Ι), και στα εισαγόμενα ζώντα ζώα (Παράρτημα V, Τμήμα Β, Κεφάλαιο ΙV).
  2) Αναφορικά με το θέμα της διενέργειας των επίσημων ελέγχων, υπάρχουν ήδη τρεις υφιστάμενοι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι και διενεργούν ελέγχους:
  • ο Ε.Φ.Ε.Τ.
  • η Δ/νση Κτηνιατρικής, και
  • τα Μικτά κλιμάκια που απαρτίζονται από:
  – τη Δ/νση Κτηνιατρικής
  – τη Δ/νση Εμπορίου, και
  – το Υπουργείο Οικονομικών.

  Σημειωτέον ότι οι υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργούν ελέγχους συνοδεία των υπαλλήλων των ανωτέρω Υπηρεσιών καθώς και της Δ/νσης Γεωργίας.

  Συνεπώς, το κόστος της διενέργειας των επίσημων ελέγχων καλύπτεται από τα Κτηνιατρικά Τέλη και όχι από την εισφορά 0,2% που επιβάλλεται επί όλων των αγορών κρεάτων και πουλερικών υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, και ο οποίος υποστηρίζει ότι λαμβάνει τα χρήματα για τη διενέργεια ελέγχων. Η εν λόγω εισφορά δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, ανήκει δηλαδή στις χρεώσεις υπέρ τρίτων και αποτελεί έμμεσο φόρο, με αποτέλεσμα σήμερα για τη διενέργεια των ελέγχων να καταβάλλονται διπλά τέλη. Επίσης τυγχάνει αντισυνταγματικό το γεγονός ότι για το ίδιο προϊόν και για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών να επιβάλλονται διπλά τέλη – εισφορές, καθώς και αντισυνταγματικό τυγχάνει το γεγονός ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά σε βάρος ενός είδους (κρέατος ), ενώ δεν επιβάλλεται σε άλλα αγροτικά προϊόντα .
  Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε όπως μεριμνήσετε για την κατάργηση της εισφοράς 0,2 % υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του ανωτέρω σχεδίου νόμου, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν σας ότι τα ανωτέρω ποσά μετακυλώνται και επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή, νοθεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και την τελική μείωση της τιμής του προϊόντος .

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων θερμά και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

  Με τιμή,
  για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

  Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας

 • 5 Νοεμβρίου 2014, 14:47 | ΣΙΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 0,2% ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ.4 ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.
  Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΕΜΜΕΣΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΜΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΘΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.