Άρθρο 05:

 Τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

β) ο Πρόεδρος του ΔΣ.

γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος.