Άρθρο 25: Μεταβατικές Διατάξεις

 1. 1.    Οι υπάλληλοι που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατέχουν τις οργανικές του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) (στο εξής ΚΥΑ) με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, οι κατέχοντες προσωποπαγείς θέσεις,  καθώς και οι ανήκοντες στο έκτακτο προσωπικό (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, οιουδήποτε κλάδου, κατηγορίας και ειδικότητας, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις υπηρεσιακές μονάδες (δομές) και στον τόπο της προηγούμενης εργασίας τους και απολαμβάνουν, τις αποδοχές που ελάμβαναν πριν την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Σε περίπτωση, που από το νόμο αυτόν δεν προβλέπεται ή δεν προβλεφθεί με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας η λειτουργία υπηρεσιακής μονάδας στην έδρα της προηγούμενης απασχόλησης των ανωτέρω, λόγω κατάργησης, αναδιάρθρωσης ή συγχώνευσης και μεταβολής της έδρας της, οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί, κάνοντας χρήση εναλλακτικά των ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, με αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, να υπηρετήσουν σε υπηρεσιακή μονάδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που εδρεύει σε άλλη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Διοικητικής Περιφέρειας της επιλογής τους

 

 1. 2.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων τακτικών υπαλλήλων και αυτών που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις όλων των κατηγοριών του νόμου αυτού, που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες (δομές) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που συστήθηκε κατ’ αρχάς με την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 2284 Β΄/13.10.2011), των οποίων η υπηρεσιακή μονάδα στην οποία είχαν τοποθετηθεί και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους καταργείται, αναδιαρθρώνεται ή συγχωνεύεται με άλλη υπηρεσιακή μονάδα και μεταβάλλεται η έδρα της, μετατάσσονται με μεταφορά των οργανικών τους θέσεων, κατά προτεραιότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άλλως, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην έδρα της υπηρεσιακής μονάδας που καταργείται ή στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της οικείας Διοικητικής Περιφέρειας

 

3. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  με  απόφασή του εντάσσει τους υπηρετούντες τακτικούς υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου στις οργανικές θέσεις προσωπικού που συστήνονται με το νόμο αυτόν με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και τον χρόνο της προϋπηρεσίας τους πραγματικής και αναγνωρισμένης ως εξής: (α) Στις οργανικές θέσεις της κατηγορίας του Ερευνητικού προσωπικού και στις βαθμίδες που κατείχαν κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού εντάσσονται οι υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας Ερευνητών της ΚΥΑ με την οποία συστήθηκε κατ’ αρχάς ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. (β) Στις οργανικές θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εντάσσονται οι υπηρετούντες κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού στις οργανικές θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ΚΥΑ με την οποία συστήθηκε κατ’ αρχάς ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τα τυπικά  προσόντα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για την κατηγορία αυτή. Με την ίδια απόφαση κατατάσσονται και στην προβλεπόμενη από το νόμο βαθμολογική κλίμακα της κατηγορίας τους με βάση τους τίτλους σπουδών και το χρόνο προϋπηρεσίας τους. (γ) Στις οργανικές θέσεις της κατηγορίας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης εντάσσονται οι υπηρετούντες κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού στις οργανικές θέσεις της κατηγορίας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης της ΚΥΑ με την οποία συστήθηκε κατ’ αρχάς ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για την κατηγορία αυτή.

4. Αμέσως μετά την κατάρτιση και έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας και του Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού, το ΔΣ του Οργανισμού θα καθορίσει επαρκές χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι Υπάλληλοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να ζητήσουν την εσωτερική μετάταξή τους από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της κατηγορίας που έχουν ενταχθεί. Το ΔΣ θα αποφασίσει ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την εμπειρία, τις δεξιότητες των ενδιαφερομένων και τις ανάγκες του Οργανισμού.

5. Οι υπηρετούντες με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία δικηγόροι στον κατ’ αρχάς συσταθέντα με την ΚΥΑ, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που κατέχουν τις οργανικές θέσεις της παρ. 9 του άρθρου 5  της ΚΥΑ με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, κατατάσσονται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας που θα συσταθεί με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού. Ο Νομικός Σύμβουλος που έχει οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οπαρ. 10 του άρθρου 10 της ΚΥΑ παραμένει στη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του.

6. Αμέσως μετά την ένταξη του προσωπικού στις οργανικές θέσεις των κατηγοριών προσωπικού του νέου Οργανισμού, το ΔΣ μετά από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσει τις θέσεις ευθύνης των υπηρεσιακών μονάδων (δομών) που θα συσταθούν με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού, επιλέγει δε και τοποθετεί προσωρινά, μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας τους Προϊσταμένους τους. Οι κλάδοι, οι ειδικότητες, οι κατηγορίες προσωπικού από τις οποίες θα επιλεγούν κατά τα ανωτέρω οι προσωρινοί προϊστάμενοι και τα επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, καθορίζονται με την απόφαση της εσωτερικής προκήρυξης των θέσεων.

7. Με την κατάρτιση από το ΔΣ του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού, θα καθορισθεί πέραν της  διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων (δομών), οι κλάδοι, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες του προσωπικού που θα στελεχώσουν το σύνολο των υπερκείμενων υπηρεσιακών μονάδων  και των υποκειμένων σε αυτές, τα επιπλέον προσόντα των προϊσταμένων, η θητεία τους και ο τρόπος στελέχωσής τους. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, η κατάρτιση του οποίου μπορεί να είναι και τμηματική – θεματική, το ΔΣ με αποφάσεις του, μπορεί να αντιμετωπίζει προσωρινά θέματα που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης της οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.

8. Ο εξοπλισμός και γενικά όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που αναδιαρθρώνονται, ενοποιούνται ή συγχωνεύονται ή καταργούνται στα ιδρυόμενα με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας  συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα αντίστοιχα κατά το ερευνητικό τους αντικείμενο ΙΑΕ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής εξοπλισμού, όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.2538/1997 (ΦΕΚ Α΄ 242), όπως κάθε φορά ισχύει, για τα ΙΑΕ (α) Επιστήμης των Ζώων και Κτηνιατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης και (β) Λοιμωδών, Παρασιτικών Νοσημάτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας Αθηνών, παύουν να εξελίσσονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός και τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία και των συγκεκριμένων ΙΑΕ καταγράφεται στα περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

9. Τα διαπιστευμένα ή υπό διαπίστευση Εργαστήρια του συγχωνευθέντος  ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εντάσσονται και συνεχίζουν να λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες των οικείων ΙΑΕ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

10. Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που υπηρετούν στον Οργανισμό και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που δεν ανήκουν στην κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού χωρίς δημόσια προκήρυξη μία μόνο φορά ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου για ένταξή τους σε οργανική θέση της κατηγορίας των ερευνητών σε μία από τις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄, με γνωστικό αντικείμενο εκείνο που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, η ένταξη γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρ όντος νόμου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η ένταξη του αιτούντος ενεργείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού και τοποθετείται σε Ινστιτούτο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο. Η προηγούμενη οργανική θέση των κατά τα ανωτέρω εντασσομένων στο ερευνητικό προσωπικό υπαλλήλων παραμένει κενή μέχρι την ένταξη ή την προαγωγή τους στη βαθμίδα Β΄. Σε περίπτωση που δεν προαχθούν στη βαθμίδα Β΄ επιστρέφουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση στην κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση αυτή. Η θητεία τους ως ερευνητές προσμετρείται για κάθε συνέπεια βαθμολογική – μισθολογική στη θέση που επανέρχονται.

11. Υπάλληλοι της κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που υπηρετούν στον Οργανισμό, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους εποπτευόμενους από το ΥΠΑΑΤ φορείς, (ή και στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα), κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού χωρίς δημόσια προκήρυξη μία μόνο φορά ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19  του παρόντος νόμου, για ένταξή τους σε οργανική θέση της κατηγορίας των ερευνητών σε μία από τις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄, με γνωστικό αντικείμενο εκείνο που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, η ένταξη γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η δυνατότητα αυτή γνωστοποιείται από τον Οργανισμό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η ένταξη του αιτούντος ενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και τοποθετείται σε Ινστιτούτο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο. Η προηγούμενη οργανική θέση των κατά τα ανωτέρω εντασσομένων στο ερευνητικό προσωπικό υπαλλήλων παραμένει κενή μέχρι την ένταξη ή την προαγωγή τους στη βαθμίδα Β΄. Σε περίπτωση που δεν προαχθούν στη βαθμίδα Β΄ επιστρέφουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση στην κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση αυτή. Η θητεία τους ως ερευνητές προσμετρείται για κάθε συνέπεια βαθμολογική- μισθολογική στη θέση που επανέρχονται.

12. Υπάλληλοι της κατηγορίας των Ερευνητών που μεταφέρθηκαν από το συγχωνευθέν ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που κατ’ αρχάς συστήθηκε με την ΚΥΑ, είχαν δε ενταχθεί στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΘΙΑΓΕ πριν την κύρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 61 της 19ης Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α΄125/03.03.1994) με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) όπως κάθε φορά ισχύει, μπορούν να υπαχθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.2190/1994 όπως κάθε φορά ισχύει, εκτός εκείνης να υπηρετούσαν στο Δημόσιο. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας των εν λόγω υπαλλήλων λογίζεται ως υπηρεσία διανυθείσα στο Δημόσιο.

13. Οι υπηρετούντες στην κατηγορία του Ερευνητικού προσωπικού του νέου Οργανισμού στις βαθμίδες Δ’ και Γ’, που δεν θα προαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1845/1989, όπως κάθε φορά ισχύει, στις βαθμίδες Γ΄ και Β’, εντάσσονται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού στην κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με αντίστοιχη μεταφορά της οργανικής του θέσης και με αποδοχές της νέας τους θέσης. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στην κατηγορία του Ερευνητικού προσωπικού, θεωρείται ότι διανύθηκε στις νέες τους θέσεις για όλες τις διοικητικές και μισθολογικές συνέπειες.

14. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποθεματικά κ.λπ. των συνενούμενων νομικών προσώπων περιέρχονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τις υπηρεσιακές του μονάδες χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης ή μεταβίβασης. Η παρούσα διάταξη αποτελεί τίτλο μεταγραφής, η οποία γίνεται ατελώς. Ειδικότερα, ταμειακά υπόλοιπα και καταθέσεις των συνενούμενων νομικών προσώπων περιέρχονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα, έργα και μελέτες και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζουν να διεξάγονται χωρίς να επέρχεται διακοπή αυτών, στο όνομα των συνενούμενων νομικών προσώπων, με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ο δε ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τις ενέργειες αυτές.

15. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, για τους υπαλλήλους και των τριών κλάδων προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση οι διατάξεις εκείνου του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού που ίσχυε για το προσωπικό των επιμέρους νομικών προσώπων που συνενώνονται με τον παρόντα νόμο. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω εφαρμοζόμενων Κανονισμών Κατάστασης Προσωπικού, που είναι σύμφωνες με τις κανονιστικές διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ να εφαρμόζονται για όλους τους υπαλλήλους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανεξάρτητα από το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκαν πριν τη συνένωσή του στον ΕΛΓΟ  – ΔΗΜΗΤΡΑ. Εξάλλου, μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού μπορεί να ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του, που δεν αντιμετωπίζονται από τους εφαρμοζόμενους μεταβατικά Κανονισμούς Κατάστασης Προσωπικού των συνενούμενων στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ νομικών προσώπων.

16. Με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού με:

α) το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών – Κληροδότημα Ιφ. Συγγρού.

β) το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑ Βέλου Κορινθίας.

γ) το Πρότυπο Τριανταφυλλείδιο Ίδρυμα, ιδίως ως προς την ίδρυση Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής με έδρα τη Βυτίνα Αρκαδίας και

δ) κάθε άλλο κληροδότημα το οποίο αφορά στις αρμοδιότητες του Οργανισμού, προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί σκοποί τους.

17. Ο διακριτικός τίτλος «ΕΘΙΑΓΕ-NAGREF», που μέχρι την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθ. 188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2284) είχε κατοχυρώσει το ΕΘΙΑΓΕ, καθίσταται ιδιοκτησία του Οργανισμού και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της αγροτικής έρευνας.

18. Τα Λογότυπα ή/και τα Σήματα που κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσης έχει εκδώσει και έχει κατοχυρώσει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..AGROCERT) καθώς και ο διακριτικός τίτλος «AGROCERT» καθίστανται ιδιοκτησία του συνιστώμενου Οργανισμού και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται.

19. Διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην καταβολή τελών για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT), συνεχίζουν να ισχύουν για τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ» μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 για τα ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη επίβλεψης.

20. Διατάξεις που αφορούν στην καταβολή εισφορών στον πρώην ΕΛΟΓΑΚ συνεχίζουν να ισχύουν για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 για την ειδική εισφορά, τα ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη επίβλεψης – επιθεώρησης.

21. Διατάξεις που αφορούν στην εφαρμογή του συστήματος ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, στην αποστολή στοιχείων εισκομίσεων γάλακτος, στην αποστολή στοιχείων ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος και των στοιχείων σφαγών στο ARTEMIS, στην εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά την ενίσχυση της γαλακτοπαραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου, καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας του νωπού γάλακτος από τα Ε.Ε.Π.Γ. του πρώην ΕΛΟΓΑΚ εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου και μπορούν να τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμοδίων υπουργών.

22. Οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν εγκριθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, προς τα νομικά πρόσωπα, που συγχωνεύθηκαν στον Οργανισμό, καταβάλλονται εφεξής σε αυτόν.

23. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄214/17.12.2010)  όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/30.01.2013) προστίθεται η εξής φράση: «……..καθώς και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ που έχει συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14β του ν.3429/2005, (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) που προστέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 66, του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011) και τις διατάξεις της με αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2284 Β΄/13.10.2011).

24. «Οι διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α΄) δεν έχουν εφαρμογή στα ακίνητα που είχαν παραχωρηθεί για κατοχή και χρήση από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α -ΔΗΜΗΤΡΑ) και (γ) τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), όλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πριν τη συγχώνευσή τους στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – «ΔΗΜΗΤΡΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου δ) της παρ.1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011, παράγραφος, που προστέθηκε ως άρθρο 14Β στο ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄314/27.12.2005) και την σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό188763/10.10.2011 (ΦΕΚ 2284/13.10.2011 Β΄), κατοχή και χρήση, που μεταφέρθηκαν στον διάδοχο φορέα τους  «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ» σύμφωνα με την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Στον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ» ανατίθεται και η διαχείριση των ακινήτων αυτών.

Παραχωρήσεις ακινήτων  που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4061/2012, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν  σε ακίνητα της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγονται».

25. Μέχρι την πρώτη εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων του παρόντος νόμου για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, παραμένουν στις θέσεις τους σύμφωνα με την ΚΥΑ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ το κατά την έναρξη ισχύος του νόμου Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στον  Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλονται οι αποδοχές , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της υπ΄αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2284 Β΄/13.10.2011). Οι Διευθυντές και οι Προϊσταμένοι των περιφερειακών μονάδων και των υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του κατ’ αρχάς ιδρυόμενου με την ΚΥΑ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

26. Το συγκροτηθέν με την αριθμ. 191/29448/ 04.03.2014 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 131) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητές του μέχρι την λήξη της θητείας του.

27. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του ν.3653/2008  (Α΄ 49) και μέχρι τη λήξη της αναστολής ισχύος του τελευταίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 31 της π.ν.π. 31/2011, που κυρώθηκε με το ν.4047/2012 (Α΄31), εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το κατά περίπτωση ρυθμιζόμενο θέμα διατάξεις του ν.1514/1985 (Α΄ 13)».

28. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66), οι εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις, ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού του Οργανισμού, οι προϋποθέσεις και οι δαπάνες διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και των λοιπών δαπανών.

29. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011 με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 • 8 Νοεμβρίου 2014, 19:05 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 25, μετά την παράγραφο 23, να προστεθεί νέα παράγραφος που αφορά την εξαίρεση του Οργανισμού από ΔΕΚΟ. Οι ερευνητικοί φορείς της ΓΓΕΤ έχουν ήδη εξαιρεθεί από τις ΔΕΚΟ, το ίδιο θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

  24. Εξαίρεση από ΔΕΚΟ
  Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄214/17.12.2010) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/30.01.2013) προστίθεται η εξής φράση: «……..καθώς και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ που έχει συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14β του ν.3429/2005, (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) που προστέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 66, του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011) και τις διατάξεις της με αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2284 Β΄/13.10.2011).

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 8 Νοεμβρίου 2014, 17:58 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Επανάληψη στο ορθό

  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 28, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:

  28. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του Οργανισμού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α’) όπως κάθε φορά ισχύουν, όταν διενεργούνται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από τρίτους και στο πλαίσιο ελέγχων που υποχρεούται από τον νόμο να διενεργεί ο Οργανισμός.

  (Εάν προστεθεί η διάταξη αυτή θα πρέπει να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου κάθε αναφορά στις διατάξεις του ν.2685/1999 για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Οργανισμού).

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 8 Νοεμβρίου 2014, 17:57 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 28, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:

  26. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του Οργανισμού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α’) όπως κάθε φορά ισχύουν, όταν διενεργούνται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από τρίτους και στο πλαίσιο ελέγχων που υποχρεούται από τον νόμο να διενεργεί ο Οργανισμός.

  (Εάν προστεθεί η διάταξη αυτή θα πρέπει να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου κάθε αναφορά στις διατάξεις του ν.2685/1999 για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Οργανισμού.)

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 19:36 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στο άρθρο 25, στο τέλος των παραγράφων 4 και 6 να προστεθεί:
  «εντός τριμήνου.»

  β) Μετά την παράγραφο 7, να προστεθεί νέα παράγραφος 8, που αφορά τη μεταφορά των δραστηριοτήτων και κινητής περιουσίας των ερευνητικών μονάδων του ΕΘΙΑΓΕ στα νέα Ινστιτούτα, όπως προτείνονται στο άρθρο 12.1 της πρότασης της ΕΕ-ΕΘΑΙΓΕ στη Διαβούλευση.

  8. Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της παραγράφου 3 του άρθρου 12.1 του νόμου αυτού μεταφέρονται οι δραστηριότητες και η κινητή περιουσία των ερευνητικών μονάδων του ΕΘΙΑΓΕ που συνενούται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ως εξής:

  8.1. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνεται η Αλιευτική Έρευνα, μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες του πρώην ομώνυμού του Ινστιτούτου με έδρα τη Νέα Πέραμο Καβάλας και του Εργαστηρίου Αλιείας του Ινστιτούτου αυτού που εδρεύει στη νήσο Κάλυμνο.

  8.2. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνεται η Δασική Έρευνα, μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες του πρώην ομώνυμού του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με έδρα τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

  8.3. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνεται η Κτηνιατρική Έρευνα, μεταφέρονται αντίστοιχα το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων στο Ινστιτούτο αυτό των παρακάτω πρώην περιφερειακών ερευνητικών μονάδων: (α) του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, (β) του Ινστιτούτου Μελισσοκομίας Χαλκιδικής και (Γ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων στο Ρέθυμνο της Κρήτης με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

  8.4. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνονται οι Αροτραίες, Δενδρώδεις, Κηπευτικά, Φυτογενετικοί και οι Εδαφοϋδατικοί Πόροι μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων στο Ινστιτούτο αυτό των παρακάτω πρώην περιφερειακών ερευνητικών μονάδων: (α) του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, (β) του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, (γ) του Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης, (δ) του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, (ε) του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης, μετά του διαπιστευμένου Εργαστηρίου αυτού Φυσικοχημικών Δοκιμών Εδάφους, Νερού, Φυτικών Ιστών, (στ) του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, (ζ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ορεστιάδας, (η) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ξάνθης, (θ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Σερρών, (ι) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Πτολεμαΐδας – Αριδαίας, (ια) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Κοίλων Κοζάνης. (ιβ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, (ιγ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας, (ιδ) του Καπνολογικού Ινστιτούτου Ελλάδας Δράμας, μετά του διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, (ιε) του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Θεσσαλονίκης και (ιστ) του Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου – Ταξινόμησης Τυποποίησης Βάμβακος Κομοτηνής με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης

  8.5. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνονται η Ζωική Παραγωγή και το Ινστιτούτο Γάλακτος, μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων στο Ινστιτούτο αυτό των παρακάτω πρώην περιφερειακών ερευνητικών μονάδων: (α) του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών, (β) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής, (γ) του Ινστιτούτου Γάλακτος Ιωαννίνων και (δ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.
  8.6. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνονται η Φυτική Παραγωγή και οι Εδαφοϋδατικοί Πόροι μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων στο Ινστιτούτο αυτό των παρακάτω πρώην περιφερειακών ερευνητικών μονάδων: (α) του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας, (β) του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας, μετά του διαπιστευμένου Εργαστηρίου αυτού Αναλύσεως Εδαφών, (γ) του Ινστιτούτου Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών Θεσσαλονίκης, (δ) του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου, (ε) του υπό διαπίστευση Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου – Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Καρδίτσας, (στ) του υπό διαπίστευση Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου – Ταξινόμησης Τυποποίησης Βάμβακος Ορχομενού, (ζ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Παλαμά – Καρδίτσας και (η) του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Καρδίτσας, με έδρα τη Λάρισα.

  8.7. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνονται τα Μεσογειακά Δασικά Οικοσυστήματα & η Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων, μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες του πρώην Ινστιτούτου Μεσογειακών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων με έδρα την Αθήνα.

  8.8. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνονται η Αγροτική Οικονομία, τα Αμπέλια, η Γεωργική Μηχανική και η Εδαφολογία, μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων στο Ινστιτούτο αυτό των παρακάτω πρώην περιφερειακών ερευνητικών μονάδων: (α) του Ινστιτούτου Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Αθηνών και (β) του Ινστιτούτου Ορεινής Αγροτικής Οικονομίας Καρπενησίου, (γ) του Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών, (δ) του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών, μετά του υπό διαπίστευση Εργαστηρίου Ψεκαστικών Μηχανημάτων αυτού, (ε) του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών, μετά του διαπιστευμένου Εργαστηρίου Εδαφολογικών Αναλύσεων, (στ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών – Φθιώτιδας και (ζ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Αλιάρτου – Βοιωτίας με έδρα την Αθήνα.

  8.9. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνεται η Τεχνολογία Τροφίμων και Ποτών, μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων στο Ινστιτούτο αυτό των παρακάτω πρώην περιφερειακών ερευνητικών μονάδων: (α) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων Αθηνών μετά του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου και (β) του Ινστιτούτου Οίνου Αθηνών με έδρα την Αθήνα.

  8.10. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνονται τα Λοιμώδη, Παρασιτικά Νοσήματα και η Προστασία της Δημόσιας Υγείας, μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες του πρώην Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών με έδρα την Αθήνα.

  8.11. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνονται τα Εσπεριδοειδή, τα Οπωροκηπευτικά και η Φυτοπροστασία, μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων στο Ινστιτούτο αυτό των παρακάτω πρώην περιφερειακών ερευνητικών μονάδων: (α) του Ινστιτούτου Αμπέλου και Οπωροκηπευτικών Πύργου, (β) του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας μετά του υπό διαπίστευση Εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων αυτού, (γ) του Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Ναυπλίου, (δ) του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Πάτρας, (ε) του Ινστιτούτου Ελαίας Κέρκυρας, (στ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Άρτας, (ζ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Τρίπολης, (η) του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Αγρινίου και (θ) του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Πελοποννήσου – Ηπείρου με έδρα την Πάτρα.

  8.12. Στο Ινστιτούτο όπου ενσωματώνονται τα Αμπέλια, τα Κηπευτικά, η Ελιά και τα Υποτροπικά Φυτά, μεταφέρονται το προσωπικό, η κινητή περιουσία και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων στο Ινστιτούτο αυτό των παρακάτω πρώην περιφερειακών ερευνητικών μονάδων: (α) του Ινστιτούτου Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου Κρήτης, (β) του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Κρήτης, (γ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ιεράπετρας, (δ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς, (ε) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ρόδου, (στ) του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας Χανίων μετά του υπό διαπίστευση Εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων αυτού και (ζ) του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μυτιλήνης και το υπό διαπίστευση Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης με έδρα το Ηράκλειο.

  γ) Στις παραγράφους 10 και 11 αντί του «άρθρου 19» να γίνει «άρθρου 18». Για τη διαδικασία ένταξης σε βαθμίδα ερευνητή, να εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στο άρθρο 18, με απόφαση του ΔΣ και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 13 Οκτωβρίου 2014, 19:03 | Θωμάς Παπαχρήστου

  Οι παράγραφοι 10 και 11 επικαλούνται το άρθρο 19 ενώ θα έπρεπε να επικαλούνται το άρθρο 18. Επίσης, η διαδικασία κρίσης και ένταξης σε βαθμίδα ερευνητή θα πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία της παραγράφου του άρθρου 18 και όχι αυτήν που περιγράφουν, δηλαδή, κρίση από το ΕΣΑΕ.