Άρθρο 22: Πόροι και οικονομική διαχείριση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

1. Οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από:

α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού του.

β) Την ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου φορέα.

γ) Τις επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισμούς.

δ) Τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων και μελετών, διδακτικών έργων, τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, καθώς και έσοδα από την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης.

ε) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, καθώς και από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, της οποίας ο Οργανισμός έχει τη νομή και τη χρήση.

στ) Τις δωρεές, τις χορηγίες και τις κάθε είδους παροχές τρίτων.

ζ)   Τα έσοδα των Γραφείων Διασύνδεσης και Εμπορίας των Γεωργικών Σχολών.

η) Τα έσοδα από το τέλος χρήσης των σημάτων ποιότητας ή σημάτων συμμόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής.

θ) Τα έσοδα της ειδικής εισφοράς στο γάλα ανεξαρτήτως προέλευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν.2127/1993 όπως κάθε φορά ισχύει.

ι)   Τα έσοδα της ειδικής εισφοράς στο κρέας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3698/2008 (Α΄198) όπως κάθε φορά ισχύει.

ια)    Τα έσοδα της ειδικής εισφοράς για την εγγραφή των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.), συνεργατών Γ.Σ. και ελεγκτών στα αντίστοιχα μητρώα του  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

ιβ) Τα έσοδα από την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, πιστοποίησης και επίβλεψης φορέων ελέγχου και πιστοποίησης, τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων και τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και τέλη επίβλεψης

ιγ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

2. Τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού που δημιουργούνται, βελτιώνονται και διατηρούνται διατίθενται για τη χρηματοδότηση της οικείας δραστηριότητας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Τα έσοδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος διακινείται με γραπτές εντολές που υπογράφονται από κοινού από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γενικό Διευθυντή του Διοικητικού – Οικονομικού ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Ειδικά, τα έσοδα που αφορούν στην εκτέλεση ανταγωνιστικών ή μη ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων και μελετών και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους από τα ΙΑΕ, υπάρχει δυνατότητα με απόφαση του ΔΣ να  τηρούνται σε ξεχωριστούς για κάθε πρόγραμμα, έργο ή μελέτη τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι διακινούνται με γραπτές εντολές που υπογράφονται από κοινού από το Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και το Γενικό Διευθυντή Διοικητικού – Οικονομικού ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε ιδιαίτερο επίσης τραπεζικό λογαριασμό «διοικητικών εσόδων» (over heads), ο οποίος διακινείται με γραπτές εντολές που υπογράφονται από κοινού από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και από το Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, μεταφέρεται από τους ιδιαίτερους λογαριασμούς που τηρούνται για κάθε πρόγραμμα, έργο ή μελέτη και από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από τα ΙΑΕ ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, έργου, μελέτης και παροχής υπηρεσιών, που καθορίζεται κάθε φορά, γενικά, ειδικά ή κατά περίπτωση, από το ΔΣ του Οργανισμού με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θετική σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας.

Χρηματικά ποσά που προέρχονται από κάθε φύσης τέλη, εισφορές ή πρόστιμα που επιβάλλονται από τον  Οργανισμό, με βάση την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία, κατατίθενται υπέρ του Οργανισμού και εισπράττονται, αποδίδονται ή παρακρατούνται από αυτόν, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη οικειοθελούς καταβολής, τα ανωτέρω χρηματικά ποσά βεβαιώνονται με μέριμνα του Οργανισμού και εισπράττονται έντοκα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Τα έσοδα της ειδικής εισφοράς στο γάλα και στο κρέας κατατίθενται σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως οι οποίοι διακινούνται με γραπτές εντολές των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του Οργανισμού. Η ίδια διαδικασία βεβαίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ακολουθείται για όλες τις οφειλές τρίτων έναντι του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που υπάγονται στο καθ’ ύλην  αντικείμενο του Οργανισμού.

7. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, ΦΕΚ 222, τ. Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν και συντάσσει υποχρεωτικά οικονομικές καταστάσεις, κάθε έτος.  Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, στους οποίους ανατίθεται κάθε οικονομικό έτος ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Οι οικονομικές καταστάσεις με το πιστοποιητικό ελέγχου υποβάλλονται στο ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για επιβεβαίωση, ταυτόχρονα δε διαβιβάζονται για να εγκριθούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της διαχείρισης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι τυχόν δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 • 10 Νοεμβρίου 2014, 12:15 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ)

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑ»
  (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ)
  Άρθρο 22: Πόροι και οικονομική διαχείριση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  Στο άρθρο 22 προστίθεται:
  1. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να αποδίδει στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις τις σχετιζόμενες με την κτηνοτροφία της χώρας ποσοστά έως 5% του συνόλου των εισπράξεων από τους αντίστοιχους επαγγελματίες που αποδίδουν εισφορές προς αυτόν. Τα ποσά που θα αποδίδονται προς τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις να εξυπηρετούν πάγιες λειτουργικές ανάγκες και δράσεις που αναφέρονται στους σκοπούς της ίδρυσής τους. Η χρήση των ποσών αυτών θα πρέπει να αποδεικνύεται στο τέλος κάθε έτους με τα ανάλογα παραστατικά και με την ενδεικνυόμενη τεκμηρίωση στον Οργανισμό.

  2. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα πρέπει να καλύπτει στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις τις σχετιζόμενες με την κτηνοτροφία της χώρας τα ετήσια κόστη για τη συμμετοχή τους σε μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές διεθνείς οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν αντίστοιχες εθνικές οργανώσεις.

  Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των δράσεων ανταποδοτικότητας του ΕΛΓΟ προς τους επαγγελματικούς κλάδους που συμβάλλουν με τις εισφορές στον προϋπολογισμό του οργανισμού.

 • 10 Νοεμβρίου 2014, 12:52 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ)

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑ»
  (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ)

  Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο

  Στο άρθρο 6 προστίθεται:
  Έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης εθνικής εμβέλειας κτηνοτροφικής οργάνωσης στη χώρα, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 22, με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από το ΔΣ της Οργάνωσης.

  Η παρουσία του εκπροσώπου θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη συνεργασία του ΕΛΓΟ με τους παραγωγικούς κλάδους της κτηνοτροφίας τόσο στο επίπεδο των ελέγχων, όσο και στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της έρευνας.

  Άρθρο 22: Πόροι και οικονομική διαχείριση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  Στο άρθρο 22 προστίθεται:
  Να αποδίδεται κάθε έτος σε μια εθνικής εμβέλειας κτηνοτροφική οργάνωση, ενίσχυση έως 1% των εισπράξεων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ από τις εισφορές που εισπράττει από την κτηνοτροφία.
  Η Οργάνωση αυτή θα πρέπει να είναι η αντιπροσωπευτικότερη της κτηνοτροφίας στη χώρα, να αποδεικνύει τη νομιμοποίηση της αλλά και αποδεδειγμένα να έχει αναλάβει δράσεις προάσπισης των κτηνοτροφικών προϊόντων και ιδιαίτερα των ΠΟΠ και του κλάδου γενικότερα στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

  Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των δράσεων ανταποδοτικότητας του ΕΛΓΟ προς τους επαγγελματικούς κλάδους που συμβάλλουν με τις εισφορές στον προϋπολογισμό του οργανισμού.

  Επίσης η οργάνωση, όπως περιγράφεται ανωτέρω να συμμετέχει αυτοδικαίως και στο ΔΣ του Οργανισμού.

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 12:50 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  α) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 να διατυπωθεί ως εξής:
  2. Τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού που δημιουργούνται, βελτιώνονται και διατηρούνται διατηρούνται στα ΙΑΕ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού διατίθενται σε ποσοστό 80% στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας για τη χρηματοδότηση της οικείας δραστηριότητας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

  β.1.) Στην παράγραφο 3, στην τρίτη και ένατη σειρά, να διαγραφεί η λέξη «Γενικό»
  β.2.) Στην παράγραφο 3, δέκατη σειρά μετά «νόμιμους αναπληρωτές» να συμπληρωθεί με το παρακάτω κείμενο:
  «και τον κατά περίπτωση Επιστημονικά Υπεύθυνο όταν πρόκειται για πρόγραμμα, έργο ή μελέτη και το Διευθυντή του οικείου ΙΑΕ όταν πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, για την οποία δραστηριότητα, σε κάθε ΙΑΕ τηρείται ξεχωριστός επίσης τραπεζικός λογαριασμός.»

  γ) Να προστεθεί η παράγραφος 9, με το εξής περιεχόμενο:
  9. Απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης, τα εισαγόμενα από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ερευνητικά όργανα, εξαρτήματα ή άλλα υλικά εξοπλισμού, καθώς και τα αναλώσιμα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του, με εξαίρεση το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) όπως κάθε φορά ισχύει.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 00:32 | Ιωάννης Ευαγγέλου

  Η παράγραφος 2 να διατυπωθεί ως εξής: Τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και ζωϊκού γενετικού υλικού που δημιουργούνται, βελτιώνονται και διατηρούνται διατίθενται για τη χρηματοδότηση της οικείας δραστηριότητας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.