Άρθρο 23: Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού – Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού – Κανονισμός Προμηθειών – Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης – Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣ – Κανονισμός ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων

1. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση  με τους συναρμόδιους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται και καταρτίζονται ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ, ο Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού, ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού, ο Κανονισμός Προμηθειών και ο Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού. Το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ οφείλει να υποβάλει την έγγραφη εισήγησή του στους αρμόδιους Υπουργούς εντός έξι(6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού καθορίζονται:

 (α) Η ίδρυση, η έδρα και το γνωστικό αντικείμενο των περιφερειακών μονάδων (Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, Επαγγελματικές Σχολές, Εποπτείες, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εργαστήρια) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης μπορεί να αναδιαρθρώνονται, να αναμορφώνονται, να ενοποιούνται, να συγχωνεύονται, να καταργούνται ή και να συνιστώνται νέα Ινστιτούτα για την εξυπηρέτηση των εξελισσόμενων αναγκών της αγροτικής έρευνας.

(β) Η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και των επιμέρους περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού.

(γ) Οι επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες των περιφερειακών μονάδων στην έδρα τους ή και εκτός αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος ανάδειξης των προϊσταμένων τους. Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζεται η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες Επιστημονικών Συμβουλίων  των Ινστιτούτων (ΕΣΙ).

(δ) Οι αρμοδιότητες και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Οργανισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εκτός των Πειθαρχικών Επιτροπών (ή Συμβουλίων), των οποίων οι αρμοδιότητες και η λειτουργία τους ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.

(ε) Η συνεργασία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τις Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και με άλλες Δημόσιες Αρχές.

(στ) Κάθε άλλο θέμα, τη ρύθμιση του οποίου παραπέμπει ο νόμος αυτός να ρυθμιστεί από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

3. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού μπορεί να ανακαθορίζεται το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίες διακρίνονται σε κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες και διαρθρώνονται σε βαθμίδες και βαθμούς, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς επίσης καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές. Ο ανακαθορισμός του αριθμού των οργανικών θέσεων και η κατανομή τους σε κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες δεν μπορεί να υπολείπεται του αριθμού των υπηρετούντων κάθε φορά υπαλλήλων.

Επίσης ρυθμίζονται, συμπληρωματικά στις διατάξεις του νόμου αυτού, θέματα που αφορούν στην πρόσληψη, την ετήσια αξιολόγηση και την προαγωγή των υπαλλήλων των κλάδων Ερευνητών, των Υπαλλήλων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Υπαλλήλων Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα καθήκοντα όλων των κλάδων του προσωπικού, στις εκτός έδρας μετακινήσεις του για υπηρεσιακούς λόγους και το ύψος των σχετικών αποζημιώσεων κατά περίπτωση, στις κάθε είδους άδειες, στη μετάθεση, απόσπαση εντός του Οργανισμού στη μετακίνηση από υπηρεσιακή μονάδα σε άλλη στην ίδια υπηρεσιακή μονάδα και έδρα, στην εσωτερική μετάταξη από κατηγορία ή ειδικότητα  σε άλλη κατηγορία ή ειδικότητα, στις ηθικές αμοιβές, στην πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, στα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, στην αστική ευθύνη, στη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου του προσωπικού, που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

4. Με τον Κανονισμό Προμηθειών καθορίζονται ο τρόπος ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας υλικών, εξοπλισμού και έργων.

5. Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης καθορίζονται ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, το λογιστικό σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχός τους.

6. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου καθαρίζεται η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

7. Με τον Κανονισμό Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων καθορίζεται η διεκδίκηση, ανάθεση και διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του Οργανισμού.

 • 7 Νοεμβρίου 2014, 12:27 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 23, στο τέλος της παραγράφου 2(α) να συμπληρωθεί:

  «με σύγχρονες αρχές διαχείρισης για την εξοικονόμιση πόρων και προσωπικού που βρίσκονται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες του αγροτικού τομέα που τον αποτελούν η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, τα δάση, η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και οι συναφείς κλάδοι.»

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας