Άρθρο 12: Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ρυθμίζονται  θέματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των φορέων αυτών (κανονισμός λειτουργίας). Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών και την υλοποίηση της τάξης μαθητείας-πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων των φορέων αυτών.

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να δημιουργούνται νέες ειδικότητες για τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της αγροτικής οικονομίας, και τις προτάσεις των επιστημονικών, επαγγελματικών φορέων, επιμελητηρίων και του ΟΑΕΔ. 

3. Οι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δημόσιοι και η φοίτηση σε αυτούς παρέχεται δωρεάν. Η αρμοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων του παρόντος άρθρου μεταβιβάζεται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ μετά την υπαγωγή και μεταφορά τους στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους  και εξακολουθούν να λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ.

4. Στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ προΐστανται διευθυντές οι οποίοι επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μετά από εσωτερική προκήρυξη. Οι υποψήφιοι επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ από τους κλάδους ΠΕ γεωτεχνικής κατεύθυνσης με εμπειρία σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση- κατάρτιση, οι οποίοι ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

5. Στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διδάσκουν: α) καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδίκευσης και για χρονικό διάστημα τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης, β) υπάλληλοι του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (κλάδων ΠΕ και ΤΕ), κατά προτίμηση γεωτεχνικής κατεύθυνσης με εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση, γ) υπάλληλοι του ΥΠΑΑΤ κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, προτεινομένων των πτυχιούχων παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ και  ελλείψει αυτών, όσοι διαθέτουν εκπαιδευτική ή κατά περίπτωση επαγγελματική εμπειρία, πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

6. Το αναγκαίο εποχικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, με ωριαία αντιμισθία. Με προκήρυξη που εκδίδεται από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καθορίζονται τα προσόντα του εποχικού εκπαιδευτικού προσωπικού, η διαδικασία για την επιλογή και πρόσληψη αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα λειτουργούν: α) εκπαιδευτήριο, β) καθετοποιημένη μονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των μαθητών, γ) σχολικό εργαστήριο, δ) συμβατική και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ε) οικοτροφείο και εστιατόριο.

 • 6 Νοεμβρίου 2014, 23:38 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης

  Στο άρθρο 12 και στο τέλος της παραγράφου 5, να προστεθεί:
  δ) ερευνητές του Οργανισμού.

  Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)

  Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος
  Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας

 • 1 Νοεμβρίου 2014, 00:49 | Ουρανια Νταμπαλετσιου

  Με το πτυχίο μου Συνεταιριστικών οργανώσεων και εκμεταλλεύσεων μπορω να διδάσκω.

 • 12 Οκτωβρίου 2014, 11:43 | Μ.Μ.

  Οι μονάδες αυτές θα απευθύνονται σε ανήλικους ή σε ενήλικες μαθητές; Εάν απευθύνονται σε ενήλικες είναι απαραίτητη η ανδραγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η οποία πιστοποιείται είτε με σπουδές (πτυχιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές) στην Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στην Εκπαίδευση ενηλίκων, είτε με ένταξη στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων.