Άρθρο 54 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

  1. Το άρθρο 9 του ν. 4314/2014 (Α΄265). Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο άρθρο 9 του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 27 του παρόντος.
  2. Το άρθρο 14 του ν. 4314/2014. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο άρθρο 14 του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 14 του παρόντος.
  3. Το άρθρο 15 του ν. 4314/2014. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο άρθρο 15 του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 15 του παρόντος.
  4. Το άρθρο 44 του ν. 4314/2014. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο άρθρο 44 του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής η παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος.
  5. Το άρθρο 54Α του ν. 4314/2014. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο άρθρο 54Α του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 42 του παρόντος.
  6. Το άρθρο 57Α του ν. 4314/2014. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο άρθρο 57Α του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 46 του παρόντος.
  7. Το άρθρο 57Β του ν. 4314/2014. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο άρθρο 57Β του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 47 του παρόντος.
  8. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα.