Άρθρο 41 Πλαίσιο Επίδοσης και Δείκτες

  1. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 για κάθε Πρόγραμμα καθορίζεται Πλαίσιο Επίδοσης που περιλαμβάνει όλους τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος, τα ορόσημα και τους στόχους κατηγοριοποιημένους ανά ειδικό στόχο και επιτρέπει την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων και την αξιολόγηση της επίδοσης του Προγράμματος.
  2. Η καταχώριση, η αποθήκευση και παρακολούθηση των απαιτούμενων από το Παράρτημα XVII του Κανονισμού δεδομένων των δεικτών και του Πλαισίου Επίδοσης γίνεται μέσω του ΟΠΣ, σύμφωνα με το άρθρο 43.
  3. Η ΕΑΣ εκδίδει έγγραφα εργασίας, κατευθύνσεις, οδηγίες και αναφορές για τους δείκτες των Προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας των σχετικών τηρούμενων στοιχείων, πρόληψης και αποφυγής εφαρμογής μέτρων αναστολής πληρωμών ή δημοσιονομικών διορθώσεων δυνάμει της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 97 και της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού.