Άρθρο 7 Διαχείριση και παρακολούθηση Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027

 1. Η διαχείριση και η παρακολούθηση των Προγραμμάτων INTERREG που προσδιορίζονται στις υποπερ. εα) έως εια) της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 ασκούνται από την «Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027», η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027:

α) είναι η Διαχειριστική Αρχή των πέντε (5) Προγραμμάτων ΙΝTERREG που προσδιορίζονται στις υποπερ. εα) έως εε) της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 και ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης του άρθρου 8 και

β) παρακολουθεί, χωρίς να ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης, τα Προγράμματα ΙΝTERREG που προσδιορίζονται στις υποπερ. εστ) έως εια) της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα και εκπροσωπεί τη χώρα ως αρμόδια Εθνική Αρχή στις επιτροπές και στα όργανα που συγκροτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων αυτών.

 1. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027 δύναται να πραγματοποιείται μέσω αποσπάσεων προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες του παρόντος και του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Θ΄ του ν. 4314/2014.
 2. Οι δαπάνες σύστασης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027 καλύπτονται από την Τεχνική Βοήθεια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 (Τεχνική Βοήθεια) και των Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027.
 3. Για κάθε Πρόγραμμα που τελεί υπό την ευθύνη διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027 ισχύουν τα εξής:

α) Οι πράξεις επιλέγονται σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους του κάθε Προγράμματος από Επιτροπή Παρακολούθησης που συγκροτείται, λειτουργεί και ασκεί αρμοδιότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24. Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania και (InterregVI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Republic of North Macedonia, η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να συστήσει μία ή περισσότερες Επιτροπές Καθοδήγησης ανά Πρόγραμμα. Οι Επιτροπές Καθοδήγησης, λειτουργούν υπό την ευθύνη της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης για την επιλογή των πράξεων και εφαρμόζουν την αρχή της εταιρικής σχέσης όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού.

β) Αρμόδια για τις διαδικασίες των διαχειριστικών επαληθεύσεων σε δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ορίζεται ειδική Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027.

γ) Συγκροτείται Κοινή Γραμματεία, η οποία επικουρεί την Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027 και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG 2021-2027 στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, παρέχει πληροφορίες στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος και επικουρεί τους δικαιούχους και τους εταίρους στην υλοποίηση των πράξεων. Η συγκρότηση και στελέχωση των Κοινών Γραμματειών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9.

 1. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» διενεργεί εξακριβώσεις των δαπανών των φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και συμμετέχουν σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας των υποπερ. εστ) έως εια) της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 3, με το προσωπικό της ή μέσω ανάθεσης σε ελεγκτική εταιρεία.
 • 5 Ιανουαρίου 2022, 12:43 | Kαραγεωργόπουλος Νίκος

  Παράγραφος 2 του παρόντος, θα πρέπει να προστεθεί:
  Οι αποσπάσεις ή μετακινήσεις του ανωτέρω προσωπικού παρατείνονται αυτοδικαίως για μια πενταετία από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μπορούν να ανανεωθούν μία ή περισσότερες φορές.

 • 3 Ιανουαρίου 2022, 10:19 | Βαγγέλης Βιδάλης

  Δεν τεκμηριώνεται πουθενά, είτε στο σχέδιο νόμου είτε στην αιτιολογική έκθεση, γιατί δημιουργείται ΝΕΑ υπηρεσία για τα προγράμματα Interreg όταν υπάρχει και λειτουργεί η υφιστάμενη εδώ και 17 χρόνια, με αποδεδειγμένα θετικό απολογισμό. Αφού τα προγράμματα παραμένουν τα ίδια και στη νέα προγραμματική περίοδο, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί νέα υπηρεσία; Τί το επιπρόσθετο ή διαφορετικό θα προσφέρει από την υφιστάμενη, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν αλλαγές στα προγράμματα που παρακολουθεί και διαχειρίζεται; Οι -τυχόν όποιες, και άγνωστες έως σήμερα- σχεδιαζόμενες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν στη δομή της υφιστάμενης υπηρεσίας; Η δημιουργία μίας νέας υπηρεσίας, εκτός από επιπρόσθετες δαπάνες, θα δημιουργήσει και αναπόφευκτες αναταράξεις κατά τη μετάβαση/παράδοση των προγραμμάτων από τη σημερινή υπηρεσία στην επόμενη. Δεν καθίσταται σαφές ποιά θα είναι η διαδικασία αυτή και σε ποιό βαθμό θα επηρεαστούν οι εργασιακές συνθήκες στο υπάρχον προσωπικό.
  Τονίζεται ότι όλα τα προγράμματα Interreg υλοποιούνται σε συνεργασία με γειτονικές χώρες (και όχι μονομερώς). Και στα διακρατικά/διαπεριφερειακά συμμετέχουν περισσότερες από δύο χώρες (έως και 27, π.χ. EURO MED, NEXT MED, EUROPE, κ.α.), όπου οι επιχειρούμενες αλλαγές ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες στη συμμετοχή των Ελλήνων δυνητικών δικαιούχων.