Άρθρο 52 Τελικές διατάξεις

 1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή”» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράμματος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.
 2. Η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράμματος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.
 3. Η προβλεπόμενη στην παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράμματος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.
 4. α) Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» διασπάται σε δύο ειδικές υπηρεσίες ως ακολούθως:

αα) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή”» και “Πολιτική Προστασία”», η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα, των αξόνων προτεραιότητας 10, 11, 12, 13 και 14Β, καθώς και  του άξονα προτεραιότητας 14, με εξαίρεση τις εκχωρηθείσες δράσεις στις δεκατρείς (13) Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 και των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας αρμοδιότητας του Τομέα Περιβάλλοντος των αξόνων προτεραιότητας 15 και 16 του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και αρμοδιότητες διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, ως Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, και

αβ) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Μεταφορές”», η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράμματος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.

β) Στην «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή” και “Πολιτική Προστασία”», μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η υποδιεύθυνση Τομέα Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος. Στην «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Μεταφορές“» μεταφέρεται το  σύνολο των αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, εκτός της Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος .

γ) Για την οργάνωση και λειτουργία των δύο νέων Ειδικών Υπηρεσιών αξιοποιούνται πόροι της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, μέχρι την ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας των  Προγραμμάτων  της Περιόδου 2021-2027.

 1. α) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνιστάται «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Υλοποίησης Προγραμμάτων, είναι διοικητική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης, δεν εντάσσεται στον Οργανισμό του Υπουργείου και ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 15. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Δ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, μεταβιβάζονται στην ως άνω Ειδική Υπηρεσία.

β) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνιστάται «Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Παρακολούθησης Περιφερειακών Προγραμμάτων», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διαμόρφωσης Στρατηγικής-Πολιτικών-Υλοποίησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Προγραμμάτων, είναι διοικητική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης υπουργείου, δεν εντάσσεται στον οργανισμό του Υπουργείου και ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 15. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Δ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, μεταβιβάζονται στην ως άνω Ειδική Υπηρεσία.

 1. α) Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ) του άρθρου 15 του ίδιου νόμου συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής και Ψηφιακής Υποστήριξης», όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος.

β) Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, εκτός της Μονάδας Δ’ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 5 του παρόντος και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, εκτός της Μονάδας Δ’ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. β της παρ. 5 του παρόντος συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Συντονισμού της Εφαρμογής των Προγραμμάτων», όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος.

γ) Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων» και διαθέτει τις αρμοδιότητες του άρθρου 15 του παρόντος.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, νοούνται εφεξής οι αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, σύμφωνα και με τις παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

 1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα”» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου Προγράμματος, ως Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014.
 2. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027», η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης και παρακολούθησης Προγραμμάτων INTERREG, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.
 3. Η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία”» με έδρα τη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης έως το κλείσιμο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τον ν. 4314/2014. Επιπλέον ασκεί αρμοδιότητες για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων INTERREG για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, μέχρι τη διάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027» της παρ. 7, η ολοκλήρωση της οποίας βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η πλήρης διάκριση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη νέα Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027.
 4. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 7 του ν. 4314/2014 Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών με την επωνυμία «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ …», στην οποία προστίθεται η ονομασία κάθε Περιφέρειας, μετονομάζονται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “…”» στην οποία προστίθεται η ονομασία κάθε Προγράμματος που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3. Καθεμία από τις Υπηρεσίες αυτές αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου Προγράμματος, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, ως Διαχειριστική Αρχή. Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 4314/2014.
 5. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία συστάθηκε με την υπ’ αρ. 15137/30.7.2008 (B` 1540) κοινή απόφαση, μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας». Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση σύστασης, όπως ισχύει και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και δύναται να ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.
 6. Η προβλεπόμενη στην παρ. 13 του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας», μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».
 7. Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας», η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης», οι οποίες συστάθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 6α), 6β) και 6γ) του άρθρου 18 του ν. 4314/2014, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
 8. Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος», οι οποίες συστάθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 7α) και 7β) του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
 9. Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούσε στις Ειδικές Υπηρεσίες που συγχωνεύονται, αποσπάται αυτοδίκαια στις νέες Ειδικές Υπηρεσίες που συνιστώνται.
 10. Στις θέσεις προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 15 και των Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους, που συστήνονται ή συγχωνεύονται με τον παρόντα νόμο τοποθετούνται υπάλληλοι, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 39 του ν. 4314/2014. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 39 οι προϊστάμενοι επιλέγονται και τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που εποπτεύει τη Γενική Διεύθυνση ή την Ειδική Υπηρεσία, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της γνώσης του αντικειμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή Ειδικής Υπηρεσίας, της ποιότητας της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους και των εν γένει διοικητικών τους ικανοτήτων. Ομοίως με την ίδια διαδικασία τοποθετούνται υπάλληλοι στις θέσεις προϊσταμένων μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών, που συστήνονται ή συγχωνεύονται σε συνέχεια αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τον παρόντα.
 11. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Η ειδική υπηρεσία λειτουργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση πράξεων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος και του άρθρου 2 του Κανονισμού, στα Προγράμματα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα» της περιόδου 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων πράξεων τεχνικής βοήθειας.
 12. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το EΤΠΑ και το ΤΣ. Η ειδική υπηρεσία λειτουργεί ως δικαιούχος για την υλοποίηση πράξεων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος και του άρθρου 2 του Κανονισμού, στα Προγράμματα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», «Ανταγωνιστικότητα» και «Μεταφορές» της περιόδου 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων πράξεων τεχνικής βοήθειας.
 13. Οι αρμοδιότητες υλοποίησης πράξεων ως δικαιούχος ασκούνται από τις Ειδικές Υπηρεσίες των παρ. 17 και 18 και θεσπίζεται για την Περίοδο 2021-2027 ασυμβίβαστο άσκησης σχετικών αρμοδιοτήτων από Επιτελικές δομές του άρθρου 17 για τις ίδιες πράξεις που αναλαμβάνουν ως Δικαιούχοι.
 14. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO/ ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ELL119, στο εξής «Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – που διακινούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ και ΠΣΣΚΕΗΣ – των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ) και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών Προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διασφαλίζοντας την προστασία τους.
 15. α) Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος είναι αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες υπαγόμενες σε Υπουργεία ή Περιφέρειες, χωρίς να εντάσσονται στον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή της οικείας Περιφέρειας.

β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος εξασφαλίζουν τη διοίκηση του προσωπικού και την οικονομική διαχείριση των πόρων της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με την παρ. 3α) του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Ειδικότερα για τις πληρωμές έργων τεχνικής βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την παρ. 3α) του άρθρου 79 του ν. 4270/2014, ως αρμόδια οικονομική υπηρεσία ορίζεται η αντίστοιχη μονάδα που υλοποιεί τις δράσεις/έργα τεχνικής βοήθειας.

γ) Η λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών ρυθμίζεται συμπληρωματικά από τον ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται και εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς και θέματα διοίκησης του προσωπικού τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Το αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας, που αναφέρεται στις παρ. 2, 3, 6 και 8 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 (Α΄147), είναι το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει την οικεία Ειδική Υπηρεσία.
 2. Το αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας, που αναφέρεται στην παρ. 10 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 είναι ο Υπουργός ή Περιφερειάρχης, αντίστοιχα, που εποπτεύει την οικεία Ειδική Υπηρεσία.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 21:23 | Καρατζόπουλοσ Δημήτριος

  Το άρθρο πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να γίνει απόλυτα σαφές ότι:
  1. η Υπηρεσία INTERREG 2021-2027 θα αποτελέσει το διάδοχο σχήμα της Υπηρεσίας που υφίσταται στη Θεσσαλονίκη
  2. Θα γίνει μεταφορά του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού στη νέα υπηρεσία

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 21:54 | Εύη Παπανικολάου

  1) Για λόγους ίσης μεταχείρισης η διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι ενιαία σε θέματα μισθολογικών και μη μισθολογικών παροχών και αδειών, ανεξάρτητα από την εργασιακή σχέση και προέλευση των στελεχών
  2) Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». Ως εκ τούτου κρίνεται ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ρητή διάταξη για την αρμοδιότητα της ΕΥΔ στην ολοκλήρωση του προγράμματος και για τη δυνατότητα συνέχισης της απόσπασης των αποσπασμένων υπαλλήλων της ΕΥΔ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα μετά το κλείσιμο του ΕΠ σε ειδικές υπηρεσίες των ΕΠ ΕΣΠΑ 2021-2027, αντιστοίχως προς τις διατάξεις του ν. 4314/14 που ίσχυσαν για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
  3) Απαιτείται η αναδιατύπωση των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 52 ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της υπηρεσίας και του προσωπικού της

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 21:22 | Χαραλαμπάκης Ηλίας

  Ακατανόητη η σχεδιαζόμενη κατάργηση της υφιστάμενης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 16 χρόνια.
  Απαιτείται η αναδιατύπωση των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 52 ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της υπηρεσίας και του προσωπικού.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 21:46 | Στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Ενέργειας

  Θεωρούμε ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Επιτελικών Δομών Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα είναι μη χρηστική καθώς η λειτουργική αναδιοργάνωση των δύο Υπηρεσιών θα προκαλέσει καθυστερήσεις και αστοχίες στην υλοποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων. Αντιθετα, είναι δεδομένη καθόλα τα χρόνια λειτουργίας τους η διακριτή συμβολή των υπηρεσιών στην επίτευξη στόχων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι μεταβάλλονται διαρκώς λόγω των κατευθύνσεων της ΕΕ. Καθώς το αντικείμενο των δύο τομέων είναι ευρύ, απαιτείται η διακριτή αντιμετώπιση των επιμέρους θεμάτων προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ουσιαστικός συντονισμός, η ωρίμανση και η υλοποίηση των έργων και δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το σημαντικό ποσό των πόρων της ΠΠ 2021-2027 που κατανέμεται στους δύο τομείς. Επίσης, η διαχειριστική αλλά και η τεχνολογική εξέλιξη στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος απαιτεί εξειδίκευση και διαρκή ενημέρωση από τα στελέχη της εκάστοτε υπηρεσίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 21:52 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ

  Άρθρο 52, παρ. 14
  Θεωρούμε ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Επιτελικών Δομών Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα είναι μη χρηστική, καθώς η λειτουργική αναδιοργάνωση των δύο Υπηρεσιών θα προκαλέσει καθυστερήσεις και αστοχίες στην υλοποίηση υφιστάμενων σημαντικών προγραμμάτων. Αντίθετα, είναι δεδομένη, σε όλα τα χρόνια λειτουργίας τους, η διακριτή συμβολή των υπηρεσιών στην επίτευξη στόχων, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι μεταβάλλονται διαρκώς λόγω των κατευθύνσεων της ΕΕ. Καθώς το αντικείμενο των δύο τομέων είναι ευρύ και διαφορετικό απαιτείται η διακριτή αντιμετώπιση των επιμέρους θεμάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ουσιαστικός συντονισμός, η ωρίμανση και η υλοποίηση των έργων και δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το σημαντικό ποσό των πόρων της ΠΠ 2021-2027 που κατανέμεται στους δύο τομείς. Επίσης, η διαχειριστική αλλά και η τεχνολογική εξέλιξη στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος απαιτεί εξειδίκευση και διαρκή ενημέρωση από τα στελέχη της εκάστοτε υπηρεσίας.