Άρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και κατόπιν πρότασης του αρμοδίου οργάνου στο οποίο υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία και σχετική επεξεργασία της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος και η Εθνική Αρχή Συντονισμού, που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διαρθρώνονται, αναδιαρθρώνονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες, ορίζεται η διάρθρωση των συνιστώμενων με τον παρόντα και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του οικείου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και κατόπιν πρότασης του αρμοδίου οργάνου στο οποίο υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία και σχετική επεξεργασία της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, οι λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διαρθρώνονται, αναδιαρθρώνονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες, ορίζεται η διάρθρωση των συνιστώμενων με τον παρόντα και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Από την παρούσα δεν θίγεται η παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).
 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται κάθε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφερειακού Προγράμματος και σχετική επεξεργασία της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της ΕΑΣ, οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες, διαρθρώνονται, αναδιαρθρώνονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες, ορίζεται η διάρθρωση των συνιστώμενων με τον παρόντα και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του οικείου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και κατόπιν πρότασης του αρμοδίου οργάνου στο οποίο υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ» και σχετική επεξεργασία της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής και Ψηφιακής Υποστήριξης, οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες, διαρθρώνονται, αναδιαρθρώνονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες, ορίζεται η διάρθρωση των συνιστώμενων με τον παρόντα και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 5. Με απόφαση του οργάνου στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή, εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 6 προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του οικείου Περιφερειάρχη δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής υπό την εποπτεία αυτής.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς για την εκτέλεση καθηκόντων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.), τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την εποπτεία αυτής.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς για την εκτέλεση καθηκόντων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» υπό την εποπτεία αυτής.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η συγκρότηση της Ε.Δ.ΕΛ., τα θέματα λειτουργίας της Ε.Δ.ΕΛ. και των οργανικών μονάδων που την υποστηρίζουν, οι σχετικές διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, η λήψη λοιπών διορθωτικών μέτρων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 12 και 13.
 10. Με κοινές αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών που εποπτεύουν τις Διαχειριστικές Αρχές Προγραμμάτων και του αρμόδιου Περιφερειάρχη που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του οικείου Περιφερειακού Προγράμματος εκδίδεται η κοινή πρόσκληση για την υποβολή στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ, στην περίπτωση που η στρατηγική αφορά στην ίδια περιοχή παρέμβασης, και προβλέπονται η συγκρότηση Κοινής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής του άρθρου 20, στην οποία ορίζονται τα μέλη, το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
 11. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ συγκροτούνται τα Θεματικά Δίκτυα και ορίζονται τα μέλη, το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η λειτουργία τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
 12. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη όπου υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το Πρόγραμμα, συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης για το Πρόγραμμα.
 13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο ορισμός εκπροσώπων στα κοινά όργανα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τα Προγράμματα INTERREG.
 14. Για κάθε ένα από τα πέντε (5) Προγράμματα INTERREG που τελούν υπό την ευθύνη διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων INTERREG, όπως αυτά προσδιορίζονται στις υποπερ. εα) έως εε) της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 3, το ελληνικό τμήμα της Επιτροπής Παρακολούθησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων INTERREG.
 15. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η ειδική διαδικασία για την υποβολή και την αξιολόγηση των ενστάσεων των Δικαιούχων Προγραμμάτων επί των αιτήσεων ένταξής τους στα αντίστοιχα Προγράμματα.
 16. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξειδικεύεται η διαδικασία ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των συμβάσεων προς έλεγχο και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από αυτόν, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα εφαρμογής των ελέγχων αυτών.
 17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
 18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προσδιορίζονται οι διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων, η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, τα κριτήρια και οι κλίμακες εφαρμογής των κατ’ αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.
 19. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ειδικά για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 4825/2021 (Α’ 157).
 20. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του άρθρου 34 για την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών ή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ή της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».
 21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των παρ. 3, 9, 10 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 11, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α` 94), τα χιλιομετρικά όρια για μετακίνηση εντός και εκτός έδρας, το επιτρεπόμενο όριο των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, το καθεστώς αναγνώρισης εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και οι όροι καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ και των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΟΧ και του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη». Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης εφαρμόζεται η κοινή απόφαση υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ (Β΄2943) για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη.
 22. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται και εξειδικεύονται τα ειδικά θέματα που αφορούν στη ρήτρα αμεροληψίας και στα ζητήματα πρόληψης της σύγκρουσης συμφερόντων.
 23. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προσαρμογή του ΟΠΣ 2021-2027 στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της διαχείρισης και της παρακολούθησης των Προγραμμάτων INTERREG, τα δικαιώματα πρόσβασης των εθνικών Αρχών των κρατών – εταίρων, καθώς και στη διασύνδεση του ΟΠΣ με τυχόν επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των Προγραμμάτων συνεργασίας, στα οποία μετέχει η Ελλάδα, με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των συνεργαζόμενων ανά Πρόγραμμα χωρών.
 24. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ΟΠΣΚΕ.
 25. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ).
 26. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, καθορίζονται η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και ο προσδιορισμός τυχόν επιπλέον ανταμοιβής του συνόλου του προσωπικού που στελεχώνει όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που ασκούν αρμοδιότητες επιτελικής δομής σύμφωνα με το άρθρο 17, σε περίπτωση επίτευξης στόχων.
 27. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προγραμμάτων του ΕΟΧ, άλλων ευρωπαϊκών ταμείων ή διεθνών ή διακρατικών προγραμμάτων.
 28. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται τα ειδικά θέματα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του μητρώου αξιολογητών του άρθρου 9, όπως ιδίως τα προσόντα των προσκαλούμενων, η απαιτούμενη εμπειρία, η ρήτρα αμεροληψίας και σύγκρουσης συμφερόντων, οι διαδικασίες εκπαίδευσης και εξετάσεων, όπως επίσης το ύψος και κάθε σχετικό θέμα για την αποζημίωση των μελών του μητρώου αξιολογητών. Η αποζημίωση της παρούσας δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και ειδικότερα στο άρθρο 21 αυτού.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:12 | Ευάγγελος Χήτος

  Όσα προβλέπονται στην παράγραφο 26 του άρθρο 51 θα πρέπει να ισχύουν και για το προσωπικό που στελεχώνει την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ α.ε.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 22:16 | Μαρία Σπύρου, Πρ/νη Μον. Οργαν. Υποσ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

  Εδάφιο 11: συνέχεια από το τέλος, .. και η διάχυση συμπερασμάτων όλων των δικτύων με την αξιοποίηση του δίαυλου της ΜΟΔ.