Άρθρο 50 Αρμοδιότητες και θέματα προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ – Τροποποιήσεις του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ

 1. Στο άρθρο 1 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α’ 267), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η περ. γ) τροποποιείται, αφενός με την πρόβλεψη υποστήριξης των φορέων διαχείρισης, ως προς την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης αυτών, αφετέρου με την πρόβλεψη παροχής ενεργειών υποστήριξης προς τους δικαιούχους των Προγραμμάτων εν γένει, και διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Υποστηρίζει τους φορείς διαχείρισης και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης, καθώς και τους δικαιούχους των Προγραμμάτων με την παροχή τεχνογνωσίας, ενεργειών υποστήριξης, αλλά και μέσω δράσεων τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας ως προς την ωρίμανση και υλοποίηση των πράξεων.».

β) Η περ. στ) τροποποιείται αφενός εισάγοντας την πρόβλεψη για την παροχή  τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους της ΜΟΔ ΑΕ των κεντρικών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αναβαθμίσεων και αφετέρου εισάγοντας την πρόβλεψη για την σύναψη συμβάσεων εκ μέρους της ΜΟΔ ΑΕ για προμήθειες που αφορούν σε εξοπλισμό που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» και διαμορφώνεται ως εξής:

«στ. Δύναται να υποστηρίζει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση επιχειρησιακά αρμόδιες Υπηρεσίες. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και επίλυση τυχόν προβλημάτων των κεντρικών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αναβαθμίσεων και προμηθειών του κεντρικού εξοπλισμού εξυπηρετητών, του περιφερειακού εξοπλισμού και του κατά περίπτωση κεντρικού λογισμικού υποδομής και αυτοματισμών γραφείου που απαιτείται για την αποτελεσματική διοικητική και πληροφοριακή παρακολούθηση των Προγραμμάτων. Οι προμήθειες του ως άνω εξοπλισμού και λογισμικού, χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξης Δικαιούχων».

Υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και εξυπηρετητών των δομών του ΕΣΠΑ. Δύναται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης σε Δικαιούχους.».

γ) Στην υποπερ. γγ) της περ. ιη) τροποποιείται η χρονική διάρκεια σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, εισάγονται τέσσερα νέα εδάφια και η υποπερ. γγ) διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«γγ. Για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων δύναται να χρησιμοποιεί εξειδικευμένα στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα ως βοηθούς επίβλεψης των έργων που υποστηρίζει, εάν δεν υφίστανται στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατάλληλα στελέχη εγγεγραμμένα στο Μητρώο της παρ. 4 του άρθρου 136Α του ν. 4412/2016. Για τον σκοπό αυτό, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. συστήνει μητρώο φυσικών προσώπων για την υλοποίηση των κάθε είδους, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, έργων που αναλαμβάνει. Η διαδικασία εγγραφής τήρησης και επιλογής του Μητρώου εξειδικεύεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με στελέχη της απαιτούμενης ειδικότητας που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο της για τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α` 206).

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, προβλέπεται με απόφαση του ΔΣ της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. η πρόσληψη ενός νομικού συμβούλου, ως εξειδικευμένου επιστήμονα, με σύμβαση αορίστου χρόνου. Ως απαιτούμενα προσόντα ορίζονται η μεγάλη εμπειρία, η εικοσαετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας που αποδεικνύεται με την εγγραφή στα μητρώα δικηγορικού συλλόγου, καθώς και η ειδίκευση σε θέματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποδεικνύεται με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές. Στον προσληφθέντα δεν εμποδίζεται η άσκηση ελεύθερης δικηγορίας με την προϋπόθεση της μη σύγκρουσης συμφερόντων με τα θέματα που χειρίζεται η Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να ασκεί καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξης Δικαιούχων», καθώς και στο πλαίσιο των αξόνων Τεχνικής βοήθειας των λοιπών Προγραμμάτων».

 1. Η περ. ζ) του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 τροποποιείται αφενός με την πρόβλεψη της δυνατότητας απόσπασης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού όπως και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αφετέρου, με την πρόβλεψη της έκδοσης κοινής απόφασης των οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής του αποσπώμενου υπαλλήλου, κατόπιν αίτησης του τελευταίου και διατύπωσης της σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΜΟΔ ΑΕ σε φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ανεξάρτητες αρχές και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για την υποστήριξη στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),μέχρι ποσοστού 4% υπολογιζόμενου επί του συνόλου του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Η άρση της υφιστάμενης απόσπασης από την υπηρεσία από όπου θα γίνει η απόσπαση ενσωματώνεται στην κοινή απόφαση απόσπασης. Η διάρκεια της απόφασης είναι πενταετής, δυνάμενη να ανανεώνεται. Το κόστος μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά σε ειδικές διατάξεις.»

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 18:13 | Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Εργαζομένων ΜΟΔ

  Στην παράγραφο β) υποπερ. στ): Υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση επιχειρησιακά αρμόδιες Υπηρεσίες. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και επίλυση τυχόν προβλημάτων των κεντρικών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αναβαθμίσεων και προμηθειών του κεντρικού εξοπλισμού εξυπηρετητών, του περιφερειακού εξοπλισμού και του κατά περίπτωση κεντρικού λογισμικού υποδομής και αυτοματισμών γραφείου που απαιτείται για την αποτελεσματική διοικητική και πληροφοριακή παρακολούθηση των Προγραμμάτων. Οι προμήθειες του ως άνω εξοπλισμού και λογισμικού, εξαιρούνται από τυχόν διατάξεις άλλων Νόμων. Υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και εξυπηρετητών των δομών του ΕΣΠΑ. Δύναται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης σε Δικαιούχους»

  Στην παράγραφο γ) υποπερ. γγ):
  η παράγραφος: «Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, προβλέπεται με απόφαση του ΔΣ της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. η πρόσληψη ενός νομικού συμβούλου, ως εξειδικευμένου επιστήμονα, με σύμβαση αορίστου χρόνου. Ως απαιτούμενα προσόντα ορίζονται η μεγάλη εμπειρία, η εικοσαετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας που αποδεικνύεται με την εγγραφή στα μητρώα δικηγορικού συλλόγου, καθώς και η ειδίκευση σε θέματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποδεικνύεται με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές. Στον προσληφθέντα δεν εμποδίζεται η άσκηση ελεύθερης δικηγορίας με την προϋπόθεση της μη σύγκρουσης συμφερόντων με τα θέματα που χειρίζεται η Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», να απαλειφθεί εφόσον αντίκειται στο ενιαίο σύστημα επιλογής και προσλήψεων προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 17:57 | Δημήτρης Ψαλλίδας

  Στην παράγραφο 1 του Αρθ 50 περί τροποποιήσεων του καταστατικού ΜΟΔ ΑΕ και ειδικά για τη δυνατότητα «Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, προβλέπεται με απόφαση του ΔΣ της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. η πρόσληψη ενός νομικού συμβούλου, ως εξειδικευμένου επιστήμονα, με σύμβαση αορίστου χρόνου» αντίκειται στο ενιαίο σύστημα επιλογής και προσλήψεων προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ. Η όποια διαδικασία πρόσληψης οφείλει να διατηρεί τα χαρακτηριστικά προσλήψεων του υφιστάμενου προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.