Άρθρο 53 Μεταβατικές διατάξεις

 1. Για τα Προγράμματα της περιόδου 2021-2027 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α΄265) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες πράξεις:

α) το άρθρο 27Α,

β) οι παρ. 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16 του άρθρου 28,

γ) οι παρ. 2, περ. α έως στ, η, θ, ι, ιδ, ιε, και ιστ και οι παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 33,

δ) η παρ. 9 του άρθρου 48,

 1. Το άρθρο 21 του ν. 4469/2017 (Α’ 62) εφαρμόζεται και για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.
 2. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά στις Ειδικές Υπηρεσίες που μετονομάζονται, διασπώνται ή συγχωνεύονται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ειδική Υπηρεσία που μετονομάζεται ή που συνιστάται αντιστοίχως.
 3. Οι διατάξεις του ν. 4314/2014 και όσες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, εκτός όσων ρυθμίζονται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο.
 4. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας ή Μονάδας ή συσταθεί αντίστοιχη θέση και μέχρι την πράξη τοποθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4314/2014, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) περί αναπλήρωσης προϊσταμένων.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 21:04 | Εύη Παπανικολάου

  Με γνώμονα τη διατήρηση της θεσμικής μνήμης, τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ εργαζομένων στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ και της συνέχειας της υφιστάμενης τεχνογνωσίας, για τους υπαλλήλους τους προερχόμενους από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που υπηρετούν ως αποσπασμένοι υπάλληλοι στις δομές του ΕΣΠΑ, επειδή εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (λόγω του ότι εμπίπτουν στο άρθρο 19 του ίδιου νόμου), πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα (κατά το παράδειγμα του ν. 4314/14) μετάταξης του προσωπικού όλων των Ειδικών Υπηρεσιών σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, με τη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς.
  Με αυτόν τον τρόπο οι Ειδικές Υπηρεσίες θα διασφάλιζαν την διατήρηση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού τους που εδώ και χρόνια ασχολούνται αποκλειστικά με το ΕΣΠΑ και η άρση της απόσπασης τους θα δημιουργούσε δυσαναπλήρωτο κενό, με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους και την ομαλή μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 19:46 | Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Εργαζομένων ΜΟΔ

  Σημείο 5: «Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας ή Μονάδας ή συσταθεί αντίστοιχη θέση και μέχρι την πράξη τοποθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4314/2014, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) περί αναπλήρωσης προϊσταμένων».
  Παραπέμπει στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και θα πρέπει να διαγραφεί.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 18:39 | Δημήτρης Ψαλλίδας

  Με στόχο τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση, οφείλει η διοίκηση να εμπεδώνει το αίσθημα εμπιστοσύνης στους διοικούμενους της υπαλλήλους μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό και με την παραδοχή ότι η προηγούμενη διαδικασία κρίσεων ξεκίνησε το 2018 και ουδέποτε περατώθηκε, θα πρέπει να καθοριστεί στο σχέδιο νόμου κι όχι σε μεταβατικές διατάξεις κι εξουσιοδοτήσεις ένα σύστημα διεξαγωγής τακτικών ανοιχτών διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων με γνώμονα την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, τη δίκαιη αξιολόγηση στη βάση αμερόληπτων και αξιόπιστων κριτηρίων.
  Η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών γίνεται από στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ και αποσπασμένους υπαλλήλους από το δημόσιο. Στην ΜΟΔ ΑΕ το σύστημα ιεραρχίας διέπεται βάσει του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της δομής δίχως να ομοιάζει με του δημοσίου. Η κατάταξη σε βαθμούς, η οποία ισχύει για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και την οποία επικαλείται το άρθρο 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), δεν εφαρμόζεται στη δομή και στα στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ. Ως εκ τούτου, ένας εργαζόμενος με τον ίδιο εργοδότη ΜΟΔ ΑΕ διέπεται με διαφορετικά συστήματα και η όποια εν προκειμένω «αναλογική εφαρμογή του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) περί αναπλήρωσης προϊσταμένων», οφείλει να αναδιατυπωθεί ευδιάκριτα χωρίς βαθμούς ελευθερίας που καθιστούν το σύστημα επιλογής σε θέσεις ευθύνης ευάλωτο σε ασάφειες και ερμηνευτικές εγκυκλίους που διαμορφώνουν επομένως έναν πάγιο τρόπο παράκαμψης κι επιλογής «αρεστών» προϊσταμένων.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:23 | ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΥΔ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

  Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η διαδικασία αναπλήρωσης θέσης προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας ή Μονάδας η οποία θα κενωθεί ή συσταθεί. Μέχρι την πράξη τοποθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4314/2014, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) περί αναπλήρωσης προϊσταμένων.

  Η στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών γίνεται από στελέχη της ΜΟΔ και αποσπασμένους Δημοσίους υπαλλήλους .Η κατάταξη σε βαθμούς, η οποία ισχύει για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και την οποία επικαλείται το άρθρο 87, δεν εφαρμόζεται στα στελέχη της ΜΟΔ. Ως εκ τούτου, η εν προκειμένω αναλογική εφαρμογή του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, απαιτεί περαιτέρω διευκρινήσεις/συμπληρώσεις προκειμένου να μην καθίσταται ασαφής και να επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:14 | Χ.Κ

  Με τον Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248 Α’/16.12.2021) έρχεται το αρ.35 και εισάγει νέα παράγραφο 6.Α, που βάζει χέρι στις κατά παρέκκλιση αποσπάσεις των ΟΤΑ γιατί ζητάει σύμφωνη γνώμη Δημάρχου, α’, με το Ν.4876/21 (ΦΕΚ 251 Α’/23.12.2021 ) και με την παρ.1 του άρθ.177, αυτό επεκτείνεται και στους ΟΤΑ β’. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βγάζει εκτός ουσιαστικά ειδικών υπηρεσιών υπαλλήλους ΟΤΑ Α & Β βαθμού. Οι ήδη υπηρετούντες σε ειδικές υπηρεσίες προερχόμενοι από ΟΤΑ Α ή Β βαθμού θα πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση για δυνατότητα μετάταξης σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 13:24 | Γιώργος Ελισσαίου

  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλλει πολλαπλά στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της χώρας, επιτελώντας πολλαπλό έργο αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα, με πνεύμα συνεργασίας, ευελιξίας και ενσωμάτωσης καινοτομιών στην οργάνωση και στην λειτουργία των Φορέων της Αυτοδιοίκησης.
  Η επιτυχημένη αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων κατά την Π.Π. 2014-2020 επιτεύχθηκε κυρίως από την συμβολή της Αυτοδιοίκησης και την ικανότητάς της να προσαρμόζεται στις εξελίξεις με γνώμονα την τοπική ανάπτυξη.
  Η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, η κινητοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, η μεταφορά ευθυνών σχεδιασμού και διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο, η ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασίας των τοπικών αρχών και δομών διαχείρισης με τις διαχειριστικές δομές και αρχές σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, αποτελούν ένα εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη, με θετικά αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν, τόσο στο πλαίσιο της νέας Π.Π. 2021-2027, όσο και των αναγκών επιτάχυνσης της ανάπτυξης της Χώρας, για την ταχεία υπέρβαση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του covid-19.
  Στην Περιφέρεια Αττικής, οι συνθήκες της μητροπολιτικότητας και οι ανάγκες για βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της Περιφέρειας, επέτρεψαν στην εμβάθυνση της αξιοποίησης των Χωρικών Εργαλείων, με την εκχώρηση στις Τοπικές Αστικές Αρχές, του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής, καθιστώντας τους «νέους» Ενδιάμεσους Φορείς (Ε.Φ.) ως «ισοδύναμες» Αρχές του άρθρου 4, στοιχείο 1.δ του Ν. 4314/2014.
  Οι επιτυχημένες πρακτικές αποκεντρωμένης διαχείρισης ολοκληρωμένου χαρακτήρα προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης θα εφαρμοστούν και στην νέα Π.Π. 2021-2027, μέσω του Στόχου Πολιτικής 5 , ενώ ειδικότερα, στο ΕΠ Αττική 2021-2027, οι εγκεκριμένες ΒΑΑ/ΟΧΕ θα συνεχισθούν με επικαιροποίηση των Στρατηγικών τους και με διεύρυνση των δια-δημοτικών συνεργασιών. Προς τούτο, είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», να διασφαλισθούν οι αναγκαίες διαχειριστικές και λειτουργικές απαιτήσεις και, να αρθούν όποιες ελλείψεις ή αδικίες.
  Συγκεκριμένα, στο υπό διαβούλευση σχέδιο του Νόμου προσδιορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
  1. Στο Άρθρο 4 (Αρμόδιες Αρχές Προγραμμάτων), ορίζονται ρητά οι Αρμόδιες Αρχές για τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ και προσδιορίζονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Νόμου, και, συγκεκριμένα:
  • Οι Διαχειριστικές Αρχές που ορίζονται στις παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Σχεδίου του Νόμου.
  • Η Λογιστική Αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11 για το σύνολο των Προγραμμάτων αυτών.
  • Η Αρχή Ελέγχου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 για το σύνολο των Προγραμμάτων αυτών.
  • Οι Ενδιάμεσοι Φορείς στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής υπό την ευθύνη της, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Σχεδίου του Νόμου.
  2. Στο Άρθρο 6 (Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής για τα Προγράμματα 2021 – 2027), προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του Προγράμματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων του.
  3. Στο Άρθρο 10 (Ενδιάμεσοι φορείς) και στην παράγραφο 1 αυτού ορίζεται ότι «.. 1. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 6, υπό την ευθύνη και την εποπτεία της. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς ορίζονται με Απόφαση Ορισμού, στην οποία προσδιορίζονται και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται»
  4. Στο ίδιο Άρθρο και στην παράγραφο 9α αυτού ορίζεται ότι «..Για την υλοποίηση στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, οι εδαφικές αρχές εφόσον αναλαμβάνουν καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από την επιλογή των πράξεων (σ.σ.: άρα με τις πλήρεις αρμοδιότητες και ευθύνες του άρθρου 6), ορίζονται από την οικεία Διαχειριστική Αρχή ως Ενδιάμεσοι Φορείς.
  5. Από την αλληλουχία των προσδιοριζόμενων αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων, ευθυνών και λειτουργιών, στα σχετικώς αναφερόμενα άρθρα του Σχεδίου Νόμου, προκύπτει ότι οι Ενδιάμεσοι Φορείς του Ε.Π. Αττική, στους οποίους με τις υπ’ αριθμ. 378/7.2.2018 (ΦΕΚ 775 Β΄/7.3.2018), 631/28.2.2018 (ΦΕΚ 841 Β΄/9.3.2018) και 379/7.2.2018 (ΦΕΚ 789 Β΄/7.3.2018) αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής εκχωρήθηκαν πλήρεις αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής και ασκούν τις αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. ενώ η Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής διατηρεί ρόλο εποπτικό και μόνο.
  Όσον αφορά στο υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό των Ενδιάμεσων Φορέων των ΒΑΑ/ΟΧΕ της Περιφέρειας Αττικής (τα οποία δεν υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε ), επισημαίνεται ότι με το 21 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α΄/3.5.2017), προβλέφθηκε η χορήγηση ειδικού επιδόματος, καταβαλλόμενο από τη Μ.Ο.Δ. ΑΕ από πόρους του ΠΔΕ, στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται, καθώς και σε αυτούς που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, αποσπασθεί ή μετακινηθεί, στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του άρ. 4 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε., από άλλους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Σημειώνεται δε ότι το ως άνω άρ. 4 δεν αναφέρεται σε Ειδικές Υπηρεσίες, αλλά σε Αρμόδιες Αρχές για τη διαχείριση και έλεγχο και το συντονισμό του σχεδιασμού και εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεπώς θεωρείται ότι σε αυτές (Ειδικές Υπηρεσίες) εμπίπτουν όχι μόνο οι Ειδικές Υπηρεσίες που ρητά προβλέπονται στο νόμο 4314/2014 ως Αρμόδιες Αρχές, αλλά και ο ανωτέρω Ενδιάμεσος Φορέας – Υπηρεσία, στον οποίο ανατέθηκαν – εκχωρήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του νόμου πλήρεις αρμοδιότητες/καθήκοντα Αρμόδιας Αρχής (εν προκειμένω Διαχειριστικής Αρχής).
  6. Περαιτέρω, ναι μεν η φράση «Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του άρ. 4 του ν. 4314/2014» τροποποιήθηκε με το αρ. 52 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/ 19.5.2017) σε «Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014», αλλά η τροποποίηση έγινε όχι για να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της ως άνω έννοιας, αλλά, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, προκειμένου να καταστεί σαφές, ότι «η ρύθμιση καταλαμβάνει τους υπαλλήλους όλων των Ειδικών Υπηρεσιών του νόμου 4314/2014 εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού».
  7. Στη σχετική ρύθμιση υπάγονται και οι υπάλληλοι των Ειδικών Υπηρεσιών των Περιφερειών ως Διαχειριστικών Αρχών κατά το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι οποίοι συνεπώς λαμβάνουν το επίδομα.
  8. Πλην όμως, το επίδομα δεν χορηγείται και στους υπαλλήλους των Ενδιάμεσων Φορέων της Περιφέρειας Αττικής και, αυτό μολονότι οι Ενδιάμεσοι Φορείς, εκτελούν κατά τα ανωτέρω χρέη Ειδικής Υπηρεσίας, αποτελώντας κατ’ ουσίαν Ειδική Υπηρεσία του ν. 4314/2014 με πλήρεις αρμοδιότητες, τις οποίες και ασκούν, ενώ και ως προς τη στελέχωσή τους προσομοιάζεται με τέτοια, καθόσον κατά τη διάταξη του άρ. 23 παρ. 5 του ν. 4605/2019 δύναται να στελεχωθεί (ενν. η Υπηρεσία του ΕΦΔ ΑΣΔΑ) με (έως) δύο υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. με απόσπαση για υποστήριξη του έργου τους.
  9. Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των στελεχών των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των υπαλλήλων που υπηρετούν στις εν λόγω Ειδικές Υπηρεσίες και ιδίως στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών, διαθέτουν δε τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, απασχολούμενοι υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας στο ίδιο αντικείμενο και εκτελούν τα ίδια επακριβώς ή πάντως ουσιωδώς όμοια καθήκοντα με αυτούς, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΣΔΕ και του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, και όλες ανεξαιρέτως τις επικαιροποιήσεις, εγκυκλίους και ειδικότερες οδηγίες που διέπουν το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προτείνεται σχετική ρύθμιση στο άρθρο 53 του Σχεδίου του Νόμου «Μεταβατικές διατάξεις», με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης στην παράγραφο 2 αυτού, ως εξής:

  »2. Οι διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62/03.05.2017), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 111 παρ.3 Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α 171/13.11.2017), εφαρμόζονται και για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Oι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των Αστικών Αρχών οι οποίες μέσω Ενδιάμεσων Φορέων υλοποιούν Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΒΑΑ/ΟΧΕ), οι οποίοι ανήκουν σε Ο.Τ.Α. α` βαθμού της Περιφέρειας Αττικής και στους οποίους έχουν εκχωρηθεί πλήρεις αρμοδιότητες διαχείρισης, δυνάμει του άρθρου 4 του Ν 4314»

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ
  Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΦΔ ΑΣΔΑ

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:01 | ES

  Για τους υπαλλήλους τους προερχόμενους από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που υπηρετούν ως αποσπασμένοι υπάλληλοι στις δομές του ΕΣΠΑ, επειδή εξαιρέθηκαν τόσο από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (λόγω του ότι εμπίπτουν στο άρθρο 19 του ίδιου νόμου), όσο και από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4829/2021, κατ’ αντιστοιχία (αρχή της ίσης μεταχείρισης) θα πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση για δυνατότητα μετάταξης σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 12:47 | Ε.Σ.

  Για τους υπαλλήλους τους προερχόμενους από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που υπηρετούν ως αποσπασμένοι υπάλληλοι στις δομές του ΕΣΠΑ, επειδή εξαιρέθηκαν τόσο από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (λόγω του ότι εμπίπτουν στο άρθρο 19 του ίδιου νόμου), όσο και από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4829/2021, κατ’ αντιστοιχία (αρχή της ίσης μεταχείρισης) θα πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση για δυνατότητα μετάταξης σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 10:08 | Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης

  Η αναπλήρωση προϊσταμένου/ης μονάδας με βάση την παλαιότητα είναι λανθασμένη και παρωχημένη πρακτική που πλέον δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της διοίκησης. Επιπλέον, γενικότερα η αναπλήρωση προϊσταμένου με βάση άγνωστα κριτήρια είναι διοικητικά λανθασμένη πρακτική που ευνοεί μόνο τον αν. προϊστάμενο. Η πλήρωση κενών ή νέων θέσεων προϊστάμενων, οφείλει να γίνεται με διαφανή και δίκαια κριτήρια πχ εξετάσεις μεταξύ των ενδιαφέρομενων και όχι με ανάθεση.

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 20:23 | Α.Τ.

  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η στελέχωση των ΕΥ και να ενισχυθει, με στόχο την συνέχιση της λειτουργίας τους και την ομαλή μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο.
  Το αποσπασμένο προσωπικό από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει εκπαιδευτεί και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας ουσιαστικά τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Ε.Υ. Οι εν λόγω υπάλληλοι είναι τύποις αποσπασμένοι κι επιβαρύνουν άσκοπα τους φορείς προέλευσης με διοικητικό φόρτο.
  Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα μετάταξης, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και των κείμενων διατάξεων, του υπηρετούντος/υπηρετήσαντος αποσπασμένου προσωπικού στις ΕΥ από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε κενή οργανική θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος φορέα (κατά περίπτωση Υπουργείου ή Περιφέρειας).

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 16:23 | Μανόλης Γιαμπουράς

  Όπως υπήρχε και στους προηγούμενους νόμους ΕΣΠΑ, θα μπορούσε να δίνεται η δυνατότητα για μετάταξη του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες στα Υπουργεία τα οποία είναι υπεύθυνα για αυτές.
  Με αυτόν τον τρόπο οι Ειδικές Υπηρεσίας θα διασφάλιζαν την διατήρηση στελεχών που εδώ και χρόνια ασχολούνται αποκλειστικά με το ΕΣΠΑ και η άρση της απόσπασης τους θα δημιουργούσε δυσαναπλήρωτο κενό. Επίσης οι φορείς προέλευσης αυτών των στελεχών, δεν θα παρουσιάζονταν να διαθέτουν στελέχη τα οποία είναι χρόνια αποσπασμένα και έχουν αποκοπεί από τη δραστηριότητα και το αντικείμενο τους.
  Η διάταξη θα μπορούσε να έχει τη μορφή:

  «Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, οι αποσπασμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης πλην της ΜΟΔ ΑΕ, στις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόμου, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός δυο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι υπάλληλοι μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση εργασίας και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο, είναι δυνατή η μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων δημοσίου δικαίου, για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις»

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 10:30 | Σωματείο Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΕΣΠΑ

  Πρέπει να διευκρινιστεί πώς θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ.5. Οι Υπηρεσίες του παρόντος νόμου στελεχώνονται από υπαλλήλους εκ των οποίων ορισμένοι υπάγονται σε υπηρεσιακό βαθμό (Α, Β, Γ, Δ, Ε) σύμφωνα με το ν.4354/2015 και άλλοι, προερχόμενοι από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ΑΕ του δημοσίου, δεν υπάγονται σε αντίστοιχη κατάταξη. Το Σωματείο έχει τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη εκπόνησης αξιόπιστης διαδικασίας εξέλιξης όλων των υπαλλήλων, βασισμένη σε ειδικό κλαδολόγιο / προσοντολόγιο.
  Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη για όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι υπηρετούν/υπηρέτησαν στις Υπηρεσίες του παρόντος νόμου προσφέροντας για σειρά ετών υποστήριξη στην υλοποίηση των προγραμμάτων και εξακολουθούν να είναι δεσμευμένοι με τις υπηρεσίες προέλευσης, χωρίς μάλιστα δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης. Το Σωματείο έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού των Υπηρεσιών, τις οποίες και θα καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 14:23 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΙΝΑΚΗ

  Στη παρ. 5 άρθρου.53 του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπεται μια διαδικασία αναπλήρωσης σύμφωνα με το αρ.87 του ν.3528/2007 στο οποίο γίνεται λόγος για αναπλήρωση από ανώτερους κατά βαθμό υπαλλήλους. Η επιλογή αναπληρωτή προϊσταμένου με βάση την παλαιότητα, αποτελεί ένα παρωχημένο σύστημα αξιολόγησης που δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Με βάση τη θεσμοθέτηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τόσο με το ν.4314/2014 όσο και με το ν. 3528/2007 προτείνεται για την επιλογή των ανωτέρων να συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η προϋπηρεσία, η συμμετοχή σε αξιολογήσεις και ότι άλλο κρίνεται αξιοκρατικό και αντικειμενικό

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 13:47 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ

  Η αναπλήρωση προϊσταμένου στις ΕΥΔ απαιτείται και επιβάλλεται να πραγματοποιείται με την χρήση αντικειμενικών κριτήριων (τυπικά ουσιαστικά προσόντα, συμμετοχή σε αξιολόγηση, προϋπηρεσία ) και όχι σε παλαιότητα το οποίο θεωρείται στις μέρες μας τουλάχιστον αναχρονιστικό και αποκλείει ταυτόχρονα στελέχη από τις θέσεις ευθύνης που αξίζουν τις θέσεις αυτές. Αν η επιθυμία του νομοθέτη ήταν να υπάρχει το αίσθημα του δίκαιου ανάμεσα στα στελέχη των ΕΥΔ αλλά και σεβασμός απέναντι στις γνώσεις και την εμπειρία του ατόμου που προΐσταται στην μονάδα τους θα πρέπει ο προϊστάμενος/ αναπληρωτής προϊστάμενος, να έχει αξιολογηθεί με καθαρές και διαφανείς διαδικασίες.

 • 5 Ιανουαρίου 2022, 10:21 | Μάρθα

  Στη παρ. 5 αρ.53 του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπεται μια διαδικασία αναπλήρωσης, από την οποία αποκλείεται η πλειοψηφία του προσωπικού των ΕΥΔ, οι οποίες στελεχώνονται κατά κύριο λόγο από προσωπικό με σχέση εργασίας με τη ΜΟΔ Α.Ε. (ΙΔΑΧ). Συγκεκριμένα, στο αρ.87 του ν.3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο Ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α 51/29.3.2010), γίνεται λόγος για αναπλήρωση από ανώτερους κατά βαθμό προϊσταμένους/υπαλλήλους. Τα στελέχη με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ με τη ΜΟΔ α.ε. δεν κατατάσσονται σε βαθμούς. Μήπως αυτή η πρόβλεψη του παρόντος σχεδίου νόμου είναι διακριτική μεταχείριση σε βάρος του προσωπικού με σχέση εργασίας με τη ΜΟΔ; Μήπως ουσιαστικά η διαδικασία αυτή δε μπορεί να εφαρμοστεί, αφού δε βασίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού των ΕΥΔ;

 • 3 Ιανουαρίου 2022, 12:01 | Σ.Κ.

  Για τους υπαλλήλους τους προερχόμενους από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που υπηρετούν ως αποσπασμένοι υπάλληλοι στις δομές του ΕΣΠΑ, επειδή εξαιρέθηκαν τόσο από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (λόγω του ότι εμπίπτουν στο άρθρο 19 του ίδιου νόμου), όσο και από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4829/2021, κατ’ αντιστοιχία (αρχή της ίσης μεταχείρισης) θα πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση για δυνατότητα μετάταξης σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας.