Άρθρο 47 Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων

  1. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) διαλειτουργεί υποχρεωτικά και με υψηλή διαθεσιμότητα με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΟΠΣ-ΠΔΕ ή «e-pde»), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα Πληροφοριακά Συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημοσίας Διοίκησης, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ταμείο Ανάκαμψης» (ΟΠΣ ΤΑ). Το ΟΠΣ 2021-2027 δύναται να διαλειτουργεί και με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πράξεων.
  2. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) διαλειτουργεί με τα λοιπά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, όπως τα αναφερόμενα στην παρ. 1, για την ανταλλαγή των δεδομένων, καθώς και με το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ).
  3. Οι παρ. 1 έως 2 εφαρμόζονται και για τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.