Άρθρο 16 Επιτελικές Δομές

 1. Οι Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες επιτελικής δομής σύμφωνα με το άρθρο 17, ανά Υπουργείο, είναι οι εξής:

α) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία συστήνεται με την παρ. 12 του άρθρου 52.

δ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας.

ε) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συστήνεται με την παρ. 13 του άρθρου 52.

στ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ζ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης.

η) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

θ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ι) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού.

ια) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

 1. Αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής σύμφωνα με το άρθρο 17 ασκεί και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 21:21 | Στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Ενέργειας

  Θεωρούμε ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Επιτελικών Δομών Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα είναι μη χρηστική καθώς η λειτουργική αναδιοργάνωση των δύο Υπηρεσιών θα προκαλέσει καθυστερήσεις και αστοχίες στην υλοποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων. Αντίθετα, είναι δεδομένη καθόλα τα χρόνια λειτουργίας τους η διακριτή συμβολή των υπηρεσιών στην επίτευξη στόχων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι μεταβάλλονται διαρκώς λόγω των κατευθύνσεων της ΕΕ. Καθώς το αντικείμενο των δύο τομέων είναι ευρύ, απαιτείται η διακριτή αντιμετώπιση των επιμέρους θεμάτων προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ουσιαστικός συντονισμός, η ωρίμανση και η υλοποίηση των έργων και δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το σημαντικό ποσό των πόρων της ΠΠ 2021-2027 που κατανέμεται στους δύο τομείς. Επίσης, η διαχειριστική αλλά και η τεχνολογική εξέλιξη στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος απαιτεί εξειδίκευση και διαρκή ενημέρωση από τα στελέχη της εκάστοτε υπηρεσίας.

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 20:30 | Α.Τ.

  Αναφορικά με το ε), θα πρέπει να επανεξεταστεί η πρόθεση συγχώνευσης των Ε.Δ. ΕΣΠΑ του Υ.Π.Ε.Ν., καθώς τα αντικείμενα περιβάλλοντος και ενέργειας είναι σημαντικού ειδικού βάρους και απαιτούν διάκριση αρμοδιοτήτων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2021, 10:35 | Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης

  Στο 1γ) είναι παρ. 13 του αρ. 52 και στο 1ε) είναι παρ. 14 του αρ. 52