Άρθρο 11 Λογιστική Αρχή και αρμοδιότητες

  1. Λογιστική Αρχή που αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες λογιστικής λειτουργίας του άρθρου 76 του Κανονισμού για τα Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ, όπως αυτά προσδιορίζονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».
  2. Επιπλέον, η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» ασκεί τις αρμοδιότητες λογιστικής λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Ενδιάμεσος Φορέας σύμφωνα με το άρθρο 10.
  3. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» αποτελεί διοικητική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου και υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  4. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) καταρτίζει και υποβάλλει αιτήσεις πληρωμής στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 του Κανονισμού,

β) καταρτίζει και υποβάλλει τους λογαριασμούς για κάθε λογιστική χρήση, επιβεβαιώνοντας την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 98 του Κανονισμού,

γ) τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο των αιτήσεων πληρωμής και των λογαριασμών,

δ) αφαιρεί πιστοποιημένες δαπάνες από τους λογαριασμούς που υπόκεινται σε συνεχιζόμενη αξιολόγηση της νομιμότητας και της κανονικότητάς τους σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 98 του Κανονισμού και διασφαλίζει ότι δεν περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς πιστοποιημένες δαπάνες των περ. α) και γ) της παρ. 6 του άρθρου 98 του Κανονισμού,

ε) καταχωρίζει στο ΟΠΣ τις οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις, στο πλαίσιο της κατάρτισης των αιτήσεων πληρωμής και των λογαριασμών, όπου απαιτείται,

στ) μετατρέπει σε ευρώ τα ποσά των δαπανών που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 76 του Κανονισμού,

ζ) μεριμνά για την παροχή των προβλέψεων των αιτήσεων πληρωμής για το τρέχον και το επόμενο ημερολογιακό έτος και τις υποβάλλει στην Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 69 του Κανονισμού,

η) συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και την επεξεργασία τους,

θ) αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των δημόσιων έργων, παρακολουθεί και παραλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων και, εφόσον απαιτείται, εισηγείται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα με βάση τα αποτελέσματά τους και την ισχύουσα νομοθεσία,

ι) ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, για τη διάθεση των πιστώσεων που εισπράχθηκαν ανά πηγή,

ια) συντονίζει τη σύνταξη των απαντήσεων στο πλαίσιο των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  1. Όσον αφορά στα Προγράμματα των υποπερ. εα) έως εε) της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 3, η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» αναλαμβάνει τις λογιστικές διαδικασίες του άρθρου 47 του Κανονισμού INTERREG και ειδικότερα τις αρμοδιότητες των περ. α) έως γ) της παρ. 4 του παρόντος, καθώς επίσης και τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή και, κατά γενικό κανόνα, τις πληρωμές που καταβάλλονται στον επικεφαλής εταίρο σύμφωνα με το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κανονισμού.